Samizdat – östblocksdissidenters spridning av censurerat material

Samizdat (ryska: самиздат, lit. ’självpublicerande’) var en form av oliktänkandes verksamhet i det tidigare socialistiska östblocket där individer reproducerade censurerade och underjordiska provisoriska publikationer, ofta för hand, och skickade dokumenten från läsare till läsare. Användningen av manuell reproduktion var utbredd, på grund av det faktum att de flesta skrivmaskiner och utskriftsenheter krävde officiell registrering och tillstånd för åtkomst. Denna gräsrotspraxis för att undvika officiell sovjetisk censur var förenad med fara, eftersom hårda straff utdömdes till personer som ertappades med att äga eller kopiera censurerat material. [KOMMENTAR: Idag ser vi motsvarande i Nordkorea där dylik verksamhet är belagd med dödsstraff.]

Namnets ursprung och variationer

Etymologiskt kommer ordet samizdat från sam (сам, ”själv, av sig själv”) och izdat (издат, en förkortning av издательство, izdatel’stvo, ”förlag”), och betyder alltså ”egenutgiven”. Det ukrainska språket har en liknande term: samvydav (самвидав), från sam, ”själv”, och vydavnytstvo, ”förlag”.[1] En rysk poet Nikolay Glazkov myntade en version av termen som en ordvits på 1940-talet när han skrev kopior av sina dikter och inkluderade anteckningen Samsebyaizdat (Самсебяиздат, ”Mig själv förlag”) på förstasidan.[2] Tamizdat syftar på litteratur som publicerats utomlands (там, tam, ”där”), ofta från utsmugglade manuskript.[3] Den polska termen för detta fenomen som myntades runt 1980 var ”drugi obieg”, eller publiceringens ”andra krets”.[4]

Tekniker

Alla sovjettillverkade skrivmaskiner och utskriftsenheter registrerades officiellt, med deras typografiska prover samlade direkt på fabriken och lagrade i regeringens katalog. Eftersom varje skrivmaskin hade mikrofunktioner som är lika individuella som mänskliga fingeravtryck, möjliggjorde det att KGB-utredare omedelbart kunde identifiera enheten som användes och gripa dess användare.

Emellertid köptes vissa östtyska och östeuropeiska kyrilliska skrivmaskiner, framför allt Erika, av sovjetiska medborgare när de reste till närliggande socialistiska länder. De hoppade över provtagningsförfarandet och skrivmaskinerna var därför svårare att spåra. Västerländska skrivmaskiner, inköpta utomlands införda eller insmugglade i Sovjetunionen, användes för att skriva kyrillisk text med latinska tecken.

För att förhindra tillfångatagande har regelbunden bokbindning av ideologiskt godkända böcker använts för att dölja de förbjudna texterna inom dem. ”Эрика” берёт четыре копии, Вот и всё! …А этого достаточно. ”Erika” tar fyra exemplar, Det är allt! …Men det räcker. — Alexander Galich på Erika-skrivmaskinen som vanligtvis används för karbonkopior i rysk samizdat-produktion.[5]

Samizdat-kopior av texter, som Mikhail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita eller Václav Havels essä The Power of the Powerless spreds runt bland betrodda vänner. Teknikerna som användes för att reproducera dessa förbjudna texter varierade. Flera kopior kan göras med kolpapper, antingen för hand eller på en skrivmaskin; i andra änden av skalan användes stordatorskrivare under nattskift för att göra flera kopior. Böcker trycktes ibland på semiprofessionella tryckpressar i mycket större kvantiteter. Före glasnost var de flesta av dessa metoder farliga, eftersom kopieringsmaskiner, tryckpressar och till och med skrivmaskiner på kontor var under kontroll av organisationens första avdelning (en del av KGB); referensutskrifter från alla dessa maskiner lagrades för efterföljande identifieringsändamål, om samizdatsutskrifter skulle hittas.

Fortsätt engelsk Wikipedia

Citat

 1. Balan 1993.
 2. Komaromi 2004, p. 598.
 3. Kind-Kovács & Labov 2013, p. 19
 4. PWN
 5. Etkind 1992, p. 597.

Naturlag – Natural law

Naturlag [1] (latin: ius naturale, lex naturalis) är ett rättssystem baserat på en noggrann observation av människans natur och baserat på värden som är inneboende i den mänskliga naturen som kan härledas och tillämpas oberoende av positiv lag (de antagna lagarna av en stat eller ett samhälle). [2][3]
 
Enligt naturrättsteorin har alla människor inneboende rättigheter, som inte tilldelas genom lagstiftning utan ”Gud, natur eller förnuft.” civilrätt och teorier om religiös moral. ”[4]
 
Begreppet naturlag dokumenterades i den antika grekiska filosofin, särskilt hos Aristoteles, [5] och den antika romerska juristen Cicero. Hänvisningar till den finns också i Gamla och Nya testamentet i Bibeln, och förklarades senare på medeltiden av kristna filosofer som Albert den store och Thomas Aquino. Skolan i Salamanca gjorde betydande bidrag under renässansen. [5]
 

Nutida rättsvetenskap 

En modern artikulation av begreppet naturlagar  ”Genom ständig upprepning utvecklas dessa metoder till strukturer i form av diskurser som kan bli så naturliga att vi abstraherar från deras samhällsliga ursprung, att de senare glöms bort och verkar vara naturlagar.” (Belina och Dzudzek.) 
 
Inom rättsvetenskap kan naturlag hänvisa till flera läror:
Rättvisa lagar är immanenta till sin natur; det vill säga att de kan ”upptäckas” eller ”hittas” men inte ”skapas” av sådant som en rättighetsförklaring;
De kan växa fram genom den naturliga processen att lösa konflikter, som förkroppsligas av den gemensamma lagens evolutionära process.
Lagens mening är sådan att dess innehåll inte kan bestämmas förutom med hänvisning till moraliska principer. Dessa betydelser kan antingen motsätta sig eller komplettera varandra, även om de delar den gemensamma egenskapen att de förlitar sig på inneboende i motsats till design för att hitta rättvisa lagar.
 
Medan rättspositivism (De juridisk lagar som idag styr samhället) skulle säga att en lag kan vara orättvis utan att det desto mindre är en lag so  ska följas. Däremot skulle en naturlagspraxis säga att om det är något juridiskt bristfälligt med en orättvis norm är den inte fel och gäller inte. Vilket uppmanar till civil olydnad.
 
Naturrättsjuridiken har gemensamt med dygdetiken att den är ett levande alternativ för den första principen hos etisk teori i analytisk filosofi.
 
Begreppet naturrätt var mycket viktigt för utvecklingen av den engelska lagstiftningen ”Common Law”.
I striderna mellan parlamentet och monarken hänvisade parlamentet ofta till de grundläggande lagarna i England, som ibland sägs innehålla naturrättsliga principer sedan urminnes tider och som satte gränser för monarkins makt.Vilket ledde fram till Magna Charta (enligt korrekt latin Magna Carta, ”det stora fördraget”) det avtal som 1215 slöts mellan den engelske kungen Johan utan land, adeln och prästerna. Som sedan ledde till Bill of Rights vilket sedan fick betydelse för utvecklingen av demokratin i Storbritannien.
 
Naturrättsjuridiken genomgår för närvarande en period av omformulering (liksom rättspositivism). En framträdande samtida naturjurist, australiensaren John Finnis, är baserad i Oxford, men det finns också amerikanerna Germain Grisez, Robert P. George och kanadensaren Joseph Boyle och brasilianska Emídio Brasileiro. Alla har försökt konstruera en ny version av naturlag.[6]
 
1800-talets anarkist och juridiska teoretiker, Lysander Spooner, har också arbetat med att modernisera naturlagen. ”New Natural Law” som det ibland kallas. Den fokuserar på ”grundläggande mänskliga sidor”, såsom mänskligt liv, kunskap och estetisk erfarenhet.
 
Spänningarna mellan naturlag och positiv lag har spelat, och fortsätter att spela, en nyckelroll i utvecklingen av internationell rätt. [7] USA: s högsta domare Clarence Thomas [8] [9] [10] och Neil Gorsuch [11] [12] är förespråkare för naturlag.
 

Live Life Claim

Live Life Claim (LLC) är en ideologi som baserar sig på naturlag och vår moraliska och självklara rätt till vår identitet och frihet.

LLC förekommer som självständiga grupper över hela världen så också i Norden som även arbetar med begreppet Skandinavien Common Law Court of Justice.

Live Life Claim

 
 
REFERENSER
 
 1. ”Natural Law | Internet Encyclopedia of Philosophy”.
 2. Finnis, John (2020), ”Natural Law Theories”, in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University,
 3. Kelsen, Hans (2007). General Theory of Law And State. The Lawbook Exchange. p. 392.
 4. Murphy, Mark (2019), ”The Natural Law Tradition in Ethics”, in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, retrieved 2020-10-19
 5. Rommen, Heinrich A. (1959) [1947]. The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy. Translated by Hanley, Thomas R. B. Herder Book Co. p. 5. ISBN978-0865971615.
 6. Schnelzer, Nadine (2016). Libya in the Arab Spring: The Constitutional Discourse since the Fall of Gaddafi. New York City: Springer. p. 12. ISBN978-3-658-11381-0.
 7. Singh, Prabhakar (March 2008). ”From ‘narcissistic’ positive international law to ‘universal’ natural international law: the dialectics of ‘absentee colonialism'”. African Journal of International and Comparative Law. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. 16 (1): 56–82. doi:10.3366/E0954889008000066.
 8. Toobin, Jeffrey (2007). The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court. Random House. p. 31. ISBN978-0-385-51640-2.
 9. Woodward, Kenneth (September 23, 1991). ”Natural Law, An Elusive Tradition”. Newsweek. New York City.
 10. Epstein, Aaron (August 30, 1991). ”The Natural Law According To Clarence Thomas”. The Seattle Times.
 11. Kengor, Paul. ”Neil Gorsuch and Natural Law”. Ncregister.com. Archived from the original on February 14, 2021. .
 12. Kelleher, J. Paul (March 20, 2017). ”Neil Gorsuch’s ”natural law” philosophy is a long way from Justice Scalia’s originalism”. Vox. Archived from the original on February 14, 2021. Retrieved March 9, 2018.

Bill of Rights

Bill of Rights är i England en lag från 16 december 1689[1], antagen efter den ärorika revolutionen. Dokumentet ses idag som en del av den engelska konstitutionen, tillsammans med Magna Carta, Act of Settlement och Acts of Parliament. Då Storbritannien inte har en samlad konstitution, som till exempel USA, så finns det flera olika lagar som tillsammans i praktiken utgör konstitutionen. Lagen skulle efter nära 500 års kamp mellan kung och parlament garantera det senares överhöghet och rätt att godkänna beskattning samt att fungera som självständig organisation; parlamentsledamöternas yttrandefrihet garanterades därför, vilket även fick implikationer för utvecklingen i England och senare Storbritannien som helhet. Dessa skulle även väljas i fria val där alla som levde upp till vissa krav, oavsett åskådning, hade rätt att inväljas. Det var utan tvivel det viktigaste och mest varaktiga dokument som antagits sedan Magna Carta 1215 och det viktigaste fram till Reform Act 1832, som fortsatte en långsam trend mot ökat folkligt inflytande. Den stadfäste det definitiva slutet för den enväldiga kungamakten och etablerade ett parlamentariskt styre, det längsta oavbrutna i världen. Sverige såg en liknande trend, troligen inspirerad av den i Storbritannien, efter Karl XII:s död 1718, då Sveriges riksdag övertog den avgörande statsstyret under frihetstiden. [Wikipedia]

Främmande fientlig makt

Begreppet ”Främmande fientlig makt” avser en inhemsk eller/och utifrån kommande organisations aktiviteter som innebär risk för rikets säkerhet och ett hot mot landets befolkning. (Längre ned i denna artikel om Corona).

Svenska säkerhetspolisen beskriver det så här Länk 2019-07-01:

Främmande makt agerar i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt för att skaffa sig ett övertag som de kan använda mot Sverige. Angreppen sker mot alla sektorer i samhället. För att hantera hotet måste Sverige stärka sin motståndskraft.

– Aktiviteterna inom gråzonen pågår här och nu och de utförs av stater* som har både pengar, resurser och tid. Det betyder att alla myndigheter och företag i Sverige som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utsätts, eller riskerar att utsättas för, gråzonsaktiviteter från främmande makt, säger Kennet Alexandersson.

* KOMMENTAR: försök till maktövertagande behöver inte komma från annan stat dvs en klassisk ockupationsrisk eller angrepp från annat land. I modern tid finns istället en risk för att det kommer från särintressen såsom: ekonomiska, politiska eller religiösa. Ett sådant exempel är ISIS.

ISIS agerade för att med propaganda dra till sig stöd från muslimer i hela världen och även få dessa att ansluta sig för att med terror ockupera och överta stater och områden i Mellanöstern i syfte att upprätta ett islamskt kalifat.

När ISIS störtade hamnade ett stort antal ISIS-anslutna kvinnor och barn i fångläger under koncentrationsliknande förhållanden. I september 2021 har flera av dem som har annan nationalitet än arabisk, exempelvis svensk, blivit anmälda som säkerhetsrisker och man vill utvisa dem från exempelvis kurdiskt kontrollerade områden tillbaka till sina hemländer. Bland dessa fångar finns ISIS-lojala kvinnor som betraktas som säkerhetsrisk. Danmark [1] med flera länder vägrar ta emot dylika misstänkt ISIS-lojala ”återvändare”. Enligt Barnkonventionen finns ett humanitärt krav på att hjälpa dessa ISIS-kvinnor med barn och Sverige ser sig hösten 2021 tvingade att låta sådana ”svenskar” återvända. [2] [3]

”CORONA-pandemin” är ett biovapen iscensatt 2020 av främmande fientlig makt, benämnt hydran, i syfte till global kontroll av världens stater och befolkningar via ”hotet om sjukdom som vapen”. Attacken är förberedd sedan 2010 med erfarenheter från svininfluensan, utvecklad, planerad och genomförd med infiltration och korruption av demokratiska stater.

Fientlig makts ledare och grupper bakom Coronaattacken kan sammanfattas i : Rockefellerklanen, Bill Gates, Anthony Fauci, Klaus Schwab, globala läkemedelsbolag (omnämnt i Event 201), Amerikanska försvaret med inriktning på biovapen, CIA. WHO under Tedros Adhanom.

När det rör coronavirusets spridning, tveksamt benämnd pandemi, är det klargjort att själva viruset är finansierat, utvecklat och patenterat i USA som ett biovapen. NIAID USAs motsvarighet till Smittskyddsinstitutet under ledning av Anthony Fausci har spelat en viktig roll för att finansiera och administrera flytten till säkerhetslabb i Wuhan Kina [4] varifrån det spreds motsvarande en biovapenstrategi. Fausci har i årtionden sysslat med utveckling av virus och biovapen i nära samverkan med amerikansk militär forskning. [5] Fauscis samarbete men Bill Gates omfattar även övertagande av WHO, Världshälsoorganisationen som stärkte strategin att kunna styra världshälsan och därigenom alla demokratiska länders hälsovårdsmyndigheter. Den tyska miljardären Klaus Schwab har uttalat sig vara marxist och hans ambition har varit att via World Economic Forum indoktrinera världens ledare i målet att skapa en global diktatur för att komma till rätta med ”överpopulation” och klimat. Tillvägagångssättet är dokumenterat genom en inspelningen av Event201. David Rockefeller representerade här Rockfellerklanen som tog fram LockStep, en maktstrategi för att bryta ned demokratier, införa polisstat och genomföra global diktatur.

I Event 201 ser vi hur denna hydraliknande makt av en handfull miljardärer med globala läkemedelsbolag i ryggen kan manipulera inte bara världens ledare utan också hela världsopinionen i avsikt att tillägna sig världskontroll över mänsklighet och demokratier med hotet om sjukdom som vapen.

Strategin har gått ut på att

Event 201 visar att bedragarna förberett sig noga. För att lyckas nå sin mål måste de ha kontroll över sin Coronakampanj genom att:

 • Fabricera och äga patent på Coronaviruset
 • Fabricera och äga Covid19 vaccin
 • Designa och formulera symboler för ett skrämmande coronahot såsom obligatorisk munmask och se till att all verksamhet som visas på TV ska domineras av denna mask.

“Äga” kommunikationen genom att:

 • “Kontrollera” WHO. Bill and Melinda Gates Foundation är den främsta givaren till WHO, framför alla regeringar i världen.[6]
 • “Kontrollera” medier som orsakar skräck och hotbild genom upprepning av påhittad smitta och påhittade dödssiffror.
 • “Kontrollera” politiska ledare som rättar sig efter WHOs direktiv.
 • “Kontrollera” ländernas folkhälsomyndigheter som lyder WHO.

Ovanpå detta ser vi att planen innehåller ett övertagande av världens demokratier i akt och mening att skapa polisstater, eliminera mänskliga rättigheter och om möjligt inrätta en världsregering med Global kontroll.

Sättet att nå dit är att styra över:

 • vaccinpass.
 • polis /militär som genomför kontroller och razzior mot olydiga.
 • en ny “Pandemilag” där myndigheter följer upp och bestraffar olydiga genom att göra dem fredlösa.
 • världshälsoorganisationen (WHO) vars makt blir alltmer oinskränkt över alla länders folkhälsomyndigheter och som genom direktiv tar över demokratier som blir polisstater.

Referenser

 1. IS-återvändarna SvD Länk
 2. Bygg fångläger och ta hem de svenska IS-terroristerna Länk
 3. Vissa IS-anhängare kanske avrättas – andra kan ostraffat skryta om sina brott – i båda fallen svenska medborgare. Oacceptabelt! Länk
 4. Anthony Fauci defends US funding coronavirus research at Wuhan lab Länk
 5. Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research. Newsweek By Fred Guterl On 4/28/20 Länk
 6. Deidre McPhillips,20 Maj 2020, US NEWS: Gates Foundation Donations to WHO Nearly Match Those From U.S. Government Länk


Anthony Fauci, NIAID

Anthony Stephen Fauci, född 24 december 1940 i Brooklyn i New York, är en amerikansk läkare och immunolog som har varit chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) sedan 1984.

Forskaren och författaren Judy Mikovits utsattes för Faucis metoder då hon arbetade med HIVforskning vilket hon beskrivit i boken Plague of Corruption (2020). [1] Filmaren Miki Willis gjorde en intervju för att klargöra hur Fauci m fl planerat corona som ett bedrägeri. Det blev en serie dokumentärer med huvudtiteln Plandemic  (Video Plandemic).

Vad kallas landsförräderi då jordens folk grundluras?:

Fauci brukar skrodera med att han varit rådgivare åt presidenter under 5 perioder. Sedan januari 2020 har han varit en av smittskydds-”rådgivarna” i Vita husets Coronavirus Task Force som fått uppgift att ”hantera” coronavirus i USA. [2]

”I själva verket har Fauci drivit en agenda som inneburit vilseledning, propaganda och svek mot inte bara det egna folket utan världens.” /BP

”Det är som att sätta mördaren att utreda sitt eget brott. Fauci som drivit framtagandet av coronaviruset som biovapen och som orsakat utbrottet 2020 är utsedd som rådgivare vid hantering av konsekvenserna. Han som är del av hydran som gör grova pengar på Covidvax och kringprodukter. Det påminner om hur WHO tog in läkemedelskonsulter (från GlaxoSmithKlein) för att informera om svininfluensan och det de gjorde var att omvandla en vanlig säsonginfluensa till pandemi och hetsa upp världen till massvaccinering.” /BP

Dr Anthony Faucis har gång på gång uttalat sig om tillstånd kring Coronaviruset som vittnar om grov omdömeslöshet. Här: 15 totalt felaktiga förutsägelser och motsägelser

Delar av nedanstående artikel är hämtad från Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie) Länk

Dr. Fauci’s COVID-19 förräderi”

Läkaren Peter R. Breggin MD har tillsammans med sin partner Ginger R. Breggin sammanställt alarmerande data i en omfattande rapport namngiven: Dr. Fauci’s COVID-19 förräderi med isande (skrämmande) band till kinesisk militär. Rapporten finns att ladda ned som pdf på google men kan också läsas på sidan Utblick där innehållet är säkerställt om denna pdf av någon underlig anledning skulle försvinna.

Breggin utgår från statliga dokument som bevisar hur Dr. Anthony Fauci, chef för National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), har varit den viktigaste kraften bakom en rad forskningsaktiviteter och andra regeringsåtgärder som gjorde det möjligt att skapa och sprida SARS coronavirus.

“WUHAN-GATES -Dokument om biovapen”

En annan artikel av chefredaktör Fabio Giuseppe Carlo Carisio (Direttore Gospa News) kallad “WUHAN-GATES – Dokument om biovapen beskriver Pentagons & Faucis 28 laboratorie hemligheter i USA där det utförs mycket farliga tester med CoronaVirus.“ [3]
Bevisen för att Dr Anthony Fauci och Bill Gates har varit drivkrafterna för att ta fram Coronavirus och finansierat det hela vägen från USA labb till Wuhanlabb är överväldigande. Finansieringen har försvarats av att det skulle tas fram som ett biovapen.
De tre främsta förvaltarna av fonderna bakom var Försvarsdepartementet (DOD) med $ 593 miljoner, Hälsodepartementet (HHS) med $ 109 miljoner, genom NIAID, Nationella Institutet för allergi och infektionssjukdomar, under ledning av den kända Dr. Antonio Fauci, som också hade kontroll över vissa Pentagon-forskningscentra men även andra som finansierades av Homeland Security Department (DHS) med 103 miljoner dollar.
[4]

… Det finns också minst 5 experiment på CoronaVirus-stammar utförda med den så kallade farliga “funktionsförstärkningen” som har ett “dubbelt användande” läkemedels-vapenpotential-värde och andra på “rekombinanta” virus; dessa är agenter som är genetiskt modifierade i laboratoriet, byggda för att utveckla vacciner, med införandet av genetiska sekvenser av andra patogener, som enligt virologen Luc Montagnier (Nobelpris 2008) skulle ha gjorts för SARS-CoV-2. [5]

... “det amerikanska folket, måste veta att Anthony Fauci – som arbetar i tjänst för andra globala intressen än USA – finansierade forskning som så småningom släppte lös COVID-19 i världen. Dessutom har samma Fauci-finansiering gjort det möjligt för Kina att äga världens största butik med coronavirus, tillsammans med tekniken för att fortsätta förvandla dem till människoskadliga infektionsmedel. Trots sina uppenbara faror fortsätter Fauci att finansiera vinstfunktionsforskning som skapar dödliga virus som kan läcka från laboratorier eller släppas som biologiska vapen. Det är dags att sparka Fauci, och att undersöka hela denna katastrof.” (Breggin) [6]

Om man kunde man finna bevis för ett samband mellan SARS-CoV-2, och Fauci-finansierad forskning så borde det väl innebära att Faucis påstådda samhällsomstörtande roll skulle klargöras? Faktum är att bevisen finns i mångfald också i dokumentation av Fauciinitierade studier på amerikanska Nationella Institutet för Hälsa (NIH). [7]

Faucis studier för att utveckla ett nytt coronavirus och vaccin inleddes 2007 eller tidigare. Så att det skulle vara en plötslig oväntad pandemi är inte trovärdigt. [8]

Steg 1 Äga patent på SARS COVID och VACCINET

Corona Vaccine studie vid NIAID under Anthony Fauci igångsatt 2007. [7]

Fauci och NIAID har tillsammans med Bill Gates Foundation finansierat inte bara utvecklingen av ett nytt coronavirus utan även i förväg tagit patent på tester, skyddsmaterial och vaccin.

Anthony Fauci [2] blev också av Trumpadministrationen ansvarig för “kampen mot corona” direkt underställd president Donald Trump. 

Fauci förnekade att viruset var man-maid och att han hade något med dess uppkomst att göra. [24] Fauci är delägare i Bil Gates industriläkemedelsbolag Moderna och genom detta delägare av patent för viruset, testen och vaccinerna något som var framtaget innan coronautbrottet i Wuhan. [9][10][11]

REFERENSER

1) Judy Mikovits; Kent Heckenliverly (2019). Plague of Corruption. Skyhorse Publishing. pp. 128–130. ISBN 978-1510752245. 2) https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741 3) Fabio Giuseppe Carlo Carisio, 8 Maj 2020, Gospa News: WUHAN-GATES – 7. Bio-Weapons Dossier. Pentagon & Fauci 28 Us Labs’ Secrets. Dangerous Tests with CoronaVirus https://www.gospanews.net/en/2020/05/08/wuhangate-7-bio-weapons-un-dossier-pentagon-fauci-28-us-labs-secrets/#google_vignette
4) The top three managers of those funds were the Department of Defense (DOD) with $ 593 million, the Department of Health (HHS) with $ 109 million, through NIAID, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, headed by renowned Dr. Antonio Fauci, which also had control over some Pentagon research centers but also others financed by the Homeland Security Department (DHS) with $ 103 million.
5) There are also at least 5 experiments on CoronaVirus strains conducted with the so-called dangerous “gain of function” that has a “dual use” drug-weapon potential value, and others on “recombinant” viruses; these are agents genetically modified in the laboratory, built to develop vaccines, with the introduction of genetic sequences of other pathogens such as, according to the virologist Luc Montagnier, it would have happened for SARS-CoV-2.
6) borttagen av “Legala skäl”: https://www.idahocountyfreepress.com/opinion/letter-stop-new-health-terror-by-stopping-idaho-implementing-u-n-orders/article_230ffd32-b5a6-11ea-aec6-afb5b0d3efc8.html 7) Anthony Faucis och NIAID patentansökan covid19 vaccin och corona virus Länk
8) Dr. Fauci revealed his fears of a ‘surprise outbreak’ back in 203) Fabio Giuseppe Carlo Carisio, 8 Maj 2020, Gospa News: WUHAN-GATES – 7. Bio-Weapons Dossier. Pentagon & Fauci 28 Us Labs’ Secrets. Dangerous Tests with CoronaVirus https://www.gospanews.net/en/2020/05/08/wuhangate-7-bio-weapons-un-dossier-pentagon-fauci-28-us-labs-secrets/#google_vignette
9) Bob Herman 25 juni 2020 AXIOS: The NIH claims joint ownership of Moderna’s coronavirus vaccine Länk
10) Alec Dent, The Dispatch, 7 aug 2020. Does Anthony Fauci Own ‘Half the Patent’ for Moderna’s COVID Vaccine? Länk
11) Sicem364, William. Fauci Hold Patents on a Key HIV Component Used to Create COVID-19? Länk

Bill Gates

William Henry ”Bill” Gates III, född 28 oktober 1955 i Seattle i Washington, är en amerikansk mulitmiljardär, enligt Forbes den fjärde rikaste personen i världen. Han är medgrundare till Microsoft. Gates sparkades därifrån efter skandal om hur han utnyttjat andra för att roffa åt sig Microsoft, haft sexaffärer med anställda och omfattande umgänge med pedofildömda miljonären Jeffery Epstein. Då försökte han göra sig ett namn som filantrop genom att bilda Gates Foundation. Detta genomfördes i samverkan med sin dåvarande hustru Melinda i vaccinationsprojekt som också omgärdade av skandaler. Bill Gates Foundation and the Covid-19 UK Vaccine Network

Gates vaccineringsprogram i Asien slutade med att de blev utkastade ur Indien i samband med att vaccinerade flickor började ramla ihop och dö av hans injektioner. Här några exempel: Fall 1. Kontroversiella vaccinstudier: Varför är Bill & Melinda Gates Foundation under allvarlig kritik i Indien? Läs mer:
Fall 2. Domare kräver svar efter att barn dör i kontroversiell Gates-studie om cancervaccin i Indien. Länk

I nedanstående Ted Talk säger Bill Gates att CO2 orsakar ekosystemkollaps, och toppforskare säger till honom att vi måste få ner CO2 -utsläppen till noll. Han fortsätter sedan med att säga att vi måste minska befolkningen, och vi kan använda nya vacciner för att göra det.

Det intressanta är att se hur ”Faktacheckers rusar till för att bortförklara Gates uttalanden

Bill Gates har i samverkan med Anthony Fausci har finansierat och deltagit i framtagande av ett biovapen riktat mot mänskligheten. Bevisen för detta är överhängande. Då det visar sig att Gates har köpt upp bolag och ansökt om patent för Covid19 vaccin och även ansökt om patent för Coronaviruset.

Bill & Melinda Gates Foundation är världens största välgörenhetsorganisation räknat i kapitaltillgångar och förfogar över cirka hundra tusen miljarder dollar. Denna stiftelse grundades 1994 av Bill Gates under namnet William H. Gates Foundation, efter Bill Gates far. Men år 2000 var det dags för Bill att själv stoltsera med sitt namn. Bill skryter gärna med att varje dollar han investerar tjänar han tillbaka med god marginal 20 till 1.

När USAs president Donald Trump tog beslut om att inte medfinansiera WHO (Världshälsoorganisationen) delvis pga av som han menade den kommunistiska styrningen från dess terroristanklagade GD och Kina gick Bill Gates in med ca 10 tusen miljarder dollar och blev WHO-organisationens största finansiär. Det gav Bill Gates möjligheter att både påverka och styra denna FNorganisation med det officiella syftet att vaccinera hela världen.

Manipuleringen igångsattes vid en konferens i oktober 2019, EVENT 201, finansierad av Bill Gates Foundation och i samverkan med Klaus Schwab och World Economic Forum. Event 201 är ett offentligt scenario som ”förutser” Coronapandemin och som spelar upp exakt vad som ska hända några månader senare. Det är en direkt utbildning av hur världens ledare oc h medier ska agera för att underkasta sig WHO och global läkemedelsindustri. Scenariot som filmades  visade att alla medverkande hade sina väl inövade roller. Delar av inspelningen från detta Event 201 inleder Mikki Willis dokumentär ”Plandemic Indoctornation”.

Nedanstående material är taget från artikel: Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie) och utgör bevis för hur Bill Gates har finansierat, patenterat och förberett Covid19 som biovapen.

”Anthony Fauci och Bill Gates har sedan årtionden samarbetat för att ta patent på coronavirus och Covid19-vaccin. De har även genomfört scenarier som beskriver hur en pandemi bryter ut och hur man ska hantera dem som ifrågasätter “pandemin” och hur man ska inskränka mänskliga rättigheter. Den senaste övningen oktober 2019 före utbrottet kallades EVENT 201 och där formuleras ett offentligt tack till Melinda & Bill Gates Foundation för deras initiativ och stöd. Redan då tycktes således Fauci och Gates mfl veta att det skulle komma ett utbrott och att man direkt skulle namnge det “pandemi”. Sedan har Gates förnekat sambandet, fast det finns inspelat. [1] Medier som USA Today som ständigt förnekar samband mellan Bill Gates och Coronautbrottet ställde sig också nu bakom Gates förnekelse.

Steg 2 Äga produktion av VACCINET

Fauci förnekade att viruset var man-maid och att han hade något med dess uppkomst att göra Trots att mängder av dokument och mail bevisar samröret. [2] Fauci är delägare i Bil Gates industriläkemedelsbolag Moderna och genom detta delägare av patent för viruset, testen och vaccinerna något som var framtaget innan coronautbrottet i Wuhan. [3][4][5]

Mot denna bakgrund fanns det skäl att försöka spåra processen för hur patenten och rättigheterna har genomförts. Pirbright Institute (med svag grå text i nedanstående ansökan) lämnades in en ansökan till EUROPEAN PATENT OFFICE 23 juli 2014 och den 20 november 2019 var patentet klart: “ACTIVE”.


“UPPFINNINGENS OMRÅDE[0001]:” Föreliggande uppfinning avser ett försvagat coronavirus innefattande en replikas-variant [kopia/variant av] gen, som orsakar att viruset får nedsatt patogenicitet [den potentiella kapaciteten hos i detta fall ett virus, att orsaka sjukdom] Föreliggande uppfinning hänför sig också till användningen av ett sådant coronavirus i ett vaccin för att förebygga och/eller behandla en sjukdom. [6]

Nedanstående länkar bevisar att Bill Gates inte bara var inblandad i patentansökan utan största ägare i det företag PIRBRIGHT INSTITUTE som genomförde denna ansökan efter att Bill Gates tog över som största ägare. Bill Gates har naturligtvis förnekat sambandet.

Ansökan om patent på Covid19 vaccin inlämnades 2014, ett år efter att Bill Gates Foundation blivit största delägare I Pirbright Institute 2013. Sambandet har kraftfullt förnekats av Bill Gates och han har anbefallt kontakter, medier och inte minst engelska parlamentet att backa upp en förnekelse.
Patentansökan registrerad: EP3172319B1: Det framgår att denna ansökan handlar om patent på Coronaviruset och Covid19 vaccin. Trots dessa uppenbara bevis har Gates igångsatt en kampanj för att två sina händer och fått: HealthAnalytics USA, Reuters, USAtoday mfl  och t o m engelska parlamentet (Fil:Parliamentary evidence on misinformation) har tagit sig an uppgiften att avfärda bevisen. Även BBC anlitades för att hävda att kopplingen mellan Bill Gates, ny största delägare av Pilbright och deras ansökan av vaccinpatent, är falsk. När indicierna och bevisen för ett samband är överväldigande så uppenbarar sig en rimlig undran över om Gates verkligen tror att en kampanj för att avfärda det uppenbara kan lyckas. Blir inte effekten den motsatta? Misstroendet mot Gates, medierna och politikerna tydliggörs. Eller tror man på att: “ju större lögn desto större chans att den lyckas!”

Anthony Fauci har inte förklarat hur han kan ansvara för landets hälsa (USA) samtidigt som han finansierat utvecklingen av Coronaviruset i Wuhanlabbet och är delägare till alla dessa patent och tillsammans med Bil Gates har stor inblick i WHO och rent av bestämmer dess inriktning och strategi. Man måste undra över etiken i detta märkliga samband. Det kan väl inte hålla hur länge som helst vid någon tidpunkt rasar hela skojeriet.

”Med min erfarenhet av nationella samhällsinformationskampanjer, uppdrag för civil beredskap och svenska försvaret i att utveckla scenarier och med en mångåriga verksamhet som journalist och dokumentärfilmare kunde jag, liksom andra vidsynta, tidigt se mönster som pekade på manipulation. Att så omedelbart och med sådan genomslagskraft orsaka masshysteri med smitt- och dödssiffror pekade på en brett upplagd propagandakampanj där man visste vad som skrämde upp en lättmanipulerad publik. Men hur var det upplagt? Insatsen kräver en planerad samordning och en oerhörd budget. Är det verkligen möjligt att Fauci, Gates och läkemedelsindustrin hade sådan makt och så mycket pengar att de kunde köpa hela världspressen och alla medier. Ja, kan man satsa 10 miljarder på donation till WHO och få in 200 miljarder i vinst så finns resurserna. Och som storgivare kan man nog få en del att säga till om särskilt som man också har kontroll på den som leder WHO.” (Börje Peratt)

Referenser

1. National Herald: Why is Gates denying Event 201? Länk

2) Summer Lin 5 maj 2020, Miami Herald: Dr. Fauci says there’s no evidence coronavirus created in a lab; Trump hints there is. Länk
Read more here: https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article242513611.html#storylink=cpy
3) Bob Herman 25 juni 2020 AXIOS: The NIH claims joint ownership of Moderna’s coronavirus vaccine Länk
4) 9) Alec Dent, The Dispatch, 7 aug 2020. Does Anthony Fauci Own ‘Half the Patent’ for Moderna’s COVID Vaccine? Länk
5) Sicem364, William. Fauci Hold Patents on a Key HIV Component Used to Create COVID-19? Länk
6) European Patent register EP3172319 – CORONAVIRUS The Pirbright Institute. Description FIELD OF THE INVENTION [0001] The present invention relates to an attenuated coronavirus comprising a variant replicase gene, which causes the virus to have reduced pathogenicity. The present invention also relates to the use of such a coronavirus in a vaccine to prevent and/or treat a disease Länk

Biovapen – biologiska vapen

Biologiska vapen är kemiska vapen som baseras på levande organismer. Biovapen avser sjukdomar som mjältbrand, smittkoppor och covid-19 coronaviruset som av vetenskapsmän raffinerats för att vara extra smittsamma och svårbotade, vilka kan riktas mot människa, djur och växter. Biologiska vapen räknas som massförstörelsevapen.

Professor Frances Boyle som är biovapenexpert och som låg bakom BioWeapons Act visar hur covid-19 coronaviruset har tillverkats som ett biovapen som effektivt kan spridas i en befolkning, detta enligt vetenskapliga rapporter om komponenter som ingår i det designade Coronaviruset.

Covid-19 har en så kallade “gain-of-function” som är en term man använder till offensiva biovapen. Dessa egenskaper bekräftas i rapporter att detta var artificiellt applicerat på viruset.

Boyle visar hur virusets ursprung spårats till ett BSL-3 laboratorium i North Carolina, i USA. Där fanns en kinesisk biovapenexpert som fick tillgång till Coronavirus med “gain-of-function”. Detta virus hamnade sedan genom Anthony Fauscis agerande på ett BSL-4 laboratorium i kinesiska Wuhan. BSL-4 laboratorium vanligtvis benämnt säkerhetslabb, används för biovapen. Detta Wuhan labba samarbetade med labb i Australien för att tillverka ett biovapen som innehöll viruset med ursprung i USA och ett SARS-HIV-virus från Australien. Själva komponenten från HIV är troligtvis injektorn som viruset använder för att komma förbi kroppens försvar.

http://SMOKING GUN: China Bought Weaponized Wuhan Virus From U.S. Banned video

Operation Mockingbird (härmfågel)

I början av 1950-talet lanserade CIA ett propagandaprogram ihop med de expanderande mediehusen i Europa och USA. Detta program kallades ”Operation Mockingbird”.

TEXT från Fria Tider Länk

Det blev ett av de viktigaste redskapen för CIA att styra och manipulera allmänheten och är kanske det mest förödande projektet någonsin påfört det amerikanska folket och andra västländer. Idag har de flesta aldrig ens hört talas om det. CIA:s verksamhet Mockingbird växte ut ur CIA:s föregångare, Office for Strategic Services (OSS, 1942-47), som under andra världskriget hade etablerat ett nätverk av journalister och experter på psykologisk krigföring som huvudsakligen var stationerade i Europa. Många av relationerna mellan CIA och mediehusen som formades under OSS tid överfördes efter kriget till en federal enhet kallad Office of Policy Co-ordination (OPC) som slogs samman med OSS 1948 och bildade CIA. Detta intensiva samarbete som omfattade 1000-tals personer hade troligen inte kommit till allmänhetens kännedom om det inte var för Senator Frank Church. Han tillsatte en kommitté för att utreda frågan 1975. Den visade att CIA hade samarbetat med och infiltrerat media i mer än 25 år. 1977 följdes detta upp med en artikel av Carl Bernstein i tidskriften ”Rolling Stone” där pressen beskrevs som totalt korrupt och jämfördes med dem i totalitära stater. Verksamheten har förfinats och expanderat och 2014 kunde den sedan länge etablerade tyske journalisten, Udo Ulfkotte, författare till boken ”Gekaufte Journalisten” avslöja hur han, under hot om avsked, rutinmässigt tvingades publicera artiklar skrivna av underrättelsetjänsten under eget namn.

Mordet på JFK

Desto mer du forskar om tillståndet i vår värld, desto centralare blir mordet på John F. Kennedy (22 nov 1963).”

Det stod klart för många att mordet var resultatet av en maktstrid, en konfrontation mellan mäktiga intressen bakom kulisserna och den linje JFK önskade driva. JFK’s bror, Robert F. Kennedy, var den enda som drev frågan att tillsätta en oberoende utredning om mordet. När han också sköts (6 juni 1968) fanns ingen tillräckligt stark kraft att ta reda på vad som verkligen hänt.

Det intressanta med detta mord är att media redan bara timmar efter att det skett drev linjen om den ensamma mördaren. Vittnen som berättade om flera skyttar eller om skott från andra platser än där Lee Harvey Oswald påstås ha stått, tystades ner, uppmuntrades att ändra sina vittnesmål eller ignorerades helt. Det påminner inte lite om det som skedde den 11 september 2001, där BBC t.o.m. var så välunderrättade att de rapporterade om byggnad 7:s fall 40 minuter innan händelsen. Bara timmar efter dådet pekades Bin-Laden och Al-Qaida ut och media upprepade minut för minut, något som pågår än i våra dagar, att vi måste fortsätta ”kriget mot terrorismen”, en term som uppfanns av Benjamin Netanyahu redan i slutet av 70-talet.

Mediehusen stod alla bakom den officiella versionen och de stödde helt Warrenkommissionens slutsats att mordet var utfört av en ensam attentatsman. De som ifrågasatte detta attackerades i media och utpekades som ”konspirationsteoretiker”, en term som CIA själva tagit fram för att i allmänhetens ögon diskreditera oberoende forskare. Vi har sett exakt samma utveckling vad gäller den 11 september 2001. Alla etablerade medier stämmer in i den officiella versionen, stödjer den kommission som tillsattes och misskrediterar varje form av oberoende forskning.

Etablerade medier en central del i maktutövning

De vackra orden vi så ofta får höra om de ”oberoende” granskande mediehusen har med Operation Mockingbird, mordet på JFK, 9/11 och Udo Ulfkottes avslöjanden kommit på skam. I realiteten granskar aldrig etablerade medier makten, de är istället ett lydigt propagandaorgan för det som de ultimativa makthavarna vill föra fram.

Ett tydligt exempel från vår egen samtid är den fullständigt samstämmiga bild som alla etablerade medier för fram att Ryssland är det största hotet, att de manipulerat det amerikanska valet och att Donald Trump är under hemligt ryskt inflytande. Men hur är det möjligt att alla etablerade medier, alla, för fram samma bild?

Samarbetet växer fram

Det började med att Richard Helms rekryterades från United Press internationella byrå i Berlin. Chefen för OPC, Frank Wisner, använde sedan medel från Marshallplanen för att betala för verksamheten. När OSS och OPC slogs ihop tog Wisner med sig en databas på över 800 nyhets- och informationsenheter som var beredda att samarbeta – ett nätverk av journalister, kolumnister, bokförlag, redaktörer, hela organisationer som ”Radio Free Europe” och chefer för flera nyhetsorganisationer. Stora mediehus ingick här såsom t.ex. New York Times, Newsweek och CBS. Med tiden kom mediemarknaden att koncentreras till ett fåtal stora aktörer som alla deltar i detta samarbete.

Försöker påverka opinionen

Allmänheten är vaksam på information som kommer från politiker och intresseorganisationer men tror lättare att media rapporterar sanningen. Detta inflytande, genom medveten propaganda, sågs som nödvändig, inte bara för att påverka allmänheten, utan också för att påverka presidenter, statssekreterare och kongressledamöter, direkt men också indirekt genom att styra opinionen.

Redan på 50-talet försökte man begränsa kritik mot den dolda verksamhet som CIA bedrev och kringgå kongressens övervakning och potentiell rättslig prövning. Detta genom att infiltrera akademierna, intresseorganisationer, redaktionskommittéerna på inflytelserika journal- och bokförlag. Insynen är idag obefintlig och CIA är en del av det vi brukar kalla ”the deep state”.

CIA intervenerar ofta

När CIA t.ex. hade störtat den demokratiskt valde Jacobo Árbenz i Guatemala år 1954 (Operation PBSUCCESS) uppmanade Allen och John Foster Dulles, president Eisenhowers statssekreterare och CIA-direktör, att New York Times ägare, Arthur Hays Sulzberger, skulle omplacera reportern Sydney Gruson från Guatemala till Mexico City, för att distansera sig från händelsernas centrum.

CIA utövar inflytande inte bara genom egna agenter utan också genom formella och informella kontakter. En av de viktigaste är den med världens mest inflytelserika tidning, New York Times och ägarfamiljen Sulzberger-Oachs, ett samarbete som är väl belagt. Vanligare är dock informella kontakter.

”Byråns förhållande till New York Times var överlägset mest värdefull bland tidningar, enligt CIA-tjänstemän” påpekade Bernstein i sin viktiga artikel 1977. ”Från 1950 till 1966 tillhandahölls cirka tio CIA-anställda till redaktionen enligt arrangemang godkända av tidningsförlagets utgivare, Arthur Hays Sulzberger. Sulzberger var dessutom en nära vän till CIA-direktören Allen Dulles. Även CBS arbetade ömsesidigt med CIA, så att byrån kunde utnyttja nätverksresurser och personal. Även här var nära vänskapsband, på högsta nivå, en betydande faktor. CIA-tjänstemannen brukade röra sig fritt i redaktionens lokaler.

Frank Wisner, Allen Dulles och utgivaren och ägaren av Washington Post, Phillip Graham var närstående och tidningen utvecklades till ett av de mest inflytelserika nyhetsorganen i USA, mycket till följd av sina nära band med CIA. CIA hjälpte till att göra Washington Post till en av de ledande tidningarna och i gengäld blev tidningen ett av CIA’s lydigaste propagandaorgan. De två mest framstående amerikanska veckotidningarna, Time och Newsweek, hade nära förbindelser med CIA. Grundaren av tidningarna Time och Life, Henry Luce, tillät vissa anställda att arbeta för CIA och kom också överens om att ge jobb och referenser för CIA-agenter som saknade journalistisk erfarenhet.

Avstår från att publicera

Det är inte bara vad man publicerar som har betydelse utan det man avstår ifrån. På 70-talet kom Pope’s National Enquirer över den eftertraktade dagboken till president Kennedys älskarinna, Mary Pinchot Meyer, som mördades den 12 oktober 1964. De reportrar som skrev hade explosivt material som placerade James Jesus Angleton, CIA: s chef för hemliga operationer och Israels specialavdelning, i centrum för händelserna runt mordet på JFK. Reportrarna hade grävt fram annat material som implicerade att Howard Hughes, en av USA’s rikaste affärsmän och CIA hade varit länkade och att CIA gav Hughes pengar för att i hemlighet finansiera, med kampanjdonationer, tjugosju kongressledamöter och senatorer som satt på underkommittéer som var kritiska till CIA. Där skulle också avslöjas att det fanns 53 internationella företag som var CIA-fronter och t.o.m. en lista över journalister i vanliga medieföretag som samarbetade med byrån. Reportrarnas arbete publicerades aldrig.

Självbiografi av CIA-agent

I sin självbiografi berättar en tidigare CIA-officer E. Howard Hunt att listan över organisationer som CIA samarbetade med var en verklig ”vem är vem” inom mediebranschen, med bland annat ABC, NBC, AP, UPI, Reuters, Hearst, Scripps-Howard, Newsweek Magazine och andra.

De första avslöjanden

När CIA’s första stora exponering kom 1964 med publiceringen av ”The Invisible Government” av journalisterna David Wise och Thomas B. Ross, hade CIA för avsikt att köpa upp hela upplagan. Författarna skriver:

”I en omfattning som vi bara är i början av att förstå, formar denna skuggregering livet för 190.000.000 amerikaner….viktiga beslut om fred och krig äger rum utan allmänhetens insyn. En informerad medborgare kan komma att misstänka att USA’s utrikespolitik ofta arbetar offentligt i en riktning och i hemlighet, genom den osynliga regeringen, i motsatt riktning.”

Warrenkommissionen stöds helt

Byråns infiltrering av nyhetsmedia formade offentliga uppfattningar av omskakande händelser och understödde de officiella förklaringarna av sådana händelser. Till exempel möttes Warrenkommissionens rapport om president John F. Kennedy’s mord med nästan enhälligt godkännande från amerikanska medier.

”Jag har aldrig sett en officiell rapport hälsad med en sådant universellt beröm som Warrenkommissionen när rapporten offentliggjordes den 24 september 1964”, skriver undersökande reportern Fred Cook.

Alla större tv-nätverk ägnade särskilda program att analysera rapporten. Nästa dag skrev tidningarna långa kolumner som redogjorde för rapportens fynd, åtföljda av speciella nyhetsanalyser. Medias dom var enhällig – rapporten svarade på alla frågor och lämnade inget utrymme för tvivel.

När New Orleans distriktsåklagare, Jim Garrison, inledde en undersökning av JFK-mordet 1966 med fokus på Lee Harvey Oswalds närvaro i New Orleans under månaderna fram till november 22, 1963, blev han offer för två orkaner, en från Washington och en från New York. Den förra med epicentrum i CIA och FBI men också Vita Huset, den senare i New York och de stora mediehusen, t.ex. Time-Life och NBC. Syftet var att förlöjliga Garrison och rikta kritik mot honom personligen. Någon saklig kritik framfördes inte, utan man ägnade sig främst åt personangrepp.

CIA och andra amerikanska underrättelsebyråer använde nyhetsmedia för att sabotera Garrisons oberoende utredning av Kennedymordet, 1966-69. Garrison ledde nämligen det enda brottsbekämpande organet med rätt att kalla in vittnen under ed. Det var nu, 1967, som världen först fick komma att bekanta sig med termen ”konspirationsteori” som blev en hörnsten i västmedias arbete för att tysta oberoende forskare som pekade på alla fel i Warrenkommissionens rapport.

Tystar kritik

1970 publicerade Jim Garrison den semiautobiografiska ”A Heritage of Stone”, ett arbete som undersöker hur New Orleans distriktsåklagare upptäckte hur CIA arbetade inom USA’s gränser och hur det kunde ta CIA sex månader att svara på frågan om huruvida Oswald och Jack Ruby hade varit CIA-agenter. Nu mobiliserade CIA alla mediehusen att skriva dåliga recensioner av boken, allt som skrevs genomgick rigorös förhandscensur och allt stöd för bokens slutsatser togs bort eller tonades ner.

Under den pågående utgivningen av Alfred McCoy’s bok ”Heroinpolitik i Sydostasien”, baserad på författarens eget fältarbete och avhandling, där han undersökte CIA’s exakta roll i opiumhandeln, skrev CIA’s biträdande direktör, Cord Meyer Jr. till förlagets utgivare och hävdade att ”boken är ett hot mot nationell säkerhet”. Förlaget vägrade gå med på att dra in upplagan.

En bok, ”The Secret Team”, av översten i US Air Force, L. Fletcher Prouty, som berättar om författarens förstahandskunskap om CIA’s svarta operationer och spionage, möttes av en omfattande censur. Kampanjen att ”döda” boken var världsomspännande. Den togs bort från kongressbiblioteket och från högskolebiblioteken.

Strax efter utgivandet av journalisten Gary Webbs serie ”Dark Alliance” i San Jose Mercury News, som beskriver byråns engagemang i narkotikahandeln, inledde CIA en kampanj för att motverka vad det kallade ”en genuin PR-kris för byrån”. Kort efter att Webbs serie påbörjats meddelade CIA media att de skulle påminna sina reportrar att serien inte representerade några riktiga nyheter. Gary Webb dog, i ett påstått självmord, den 10 december 2004 av två skott mot huvudet.

De som samarbetar får information

Detta samarbete är ömsesidigt. De som samarbetar lydigt med CIA och maktetablissemanget är också de som får tillgång till utvald ”exklusiv” information. Det är därför alltid de mest vördnadsfulla och undergivna journalisterna som får tillgång till ”exklusiv” information och tillgång till maktens korridorer. I gengäld håller man sig sedan lydigt till manuskriptet. Den som kritiskt granskar finner sig snart isolerad och motarbetad. Andra journalister och mediehus får istället tillgång till den ”exklusiva” informationen.

Värre 2010 än 1970

Tidigare CIA-sakkunnig, Robert David Steele, säger att CIA’s manipulation av nyhetsmedia är ”värre” under 2010-talet än i slutet av 1970-talet.

1999 startade CIA, In-Q-Tel, ett riskkapitalbolag som ”identifierar och investerar i företag som utvecklar avancerad informationsteknik som tjänar USA: s nationella säkerhetsintressen”. Företaget har ekonomiska relationer med internetplattformar som t.ex. Google och Facebook. Idag stöder företaget 17 olika amerikanska federala byråer, från CIA till DHS. 2012 förklarade CIA-direktören David Patraeus att ”Internet of Things” kommer att ge CIA möjligheten att spionera på varje amerikansk medborgare av intresse. CIA’s propagandakanaler omfattar nu också sociala medier som används både för att få ut budskapen och att samla information. Man har egna agenter vars enda syfte är att skriva inlägg på sociala medier.

Under år 2006 har det rapporterats av bland annat organisationer för de mänskliga rättigheterna om illegala CIA-flygningar i Europa och CIA:s ökända fängelser i Europa.  I juli 2010 redovisade tidningen Washington Post ”det topphemliga USA”: säkerhets- och underrättelsetjänster, militärkommandon, leverantörer och underleverantörer av materiel och en tilltagande privatindustri av rådgivning, spionage och agentverksamhet som anlitas av den amerikanska regeringen. Nästan en miljon människor arbetar i den innersta verksamheten. En stor del av arbetet utförs av privata företag, nästan tvåtusen stycken. Enligt en rapport publicerad 2013 har 54 länder runt om i världen, bl.a. Sverige, på olika sätt samarbetat med CIA i ”kriget mot terrorismen”.

Den tyska journalisten Udo Ulfkotte, författare till boken ”Gekaufte Journalisten” avslöjade 2014 hur han, under hotet om avsked, rutinmässigt tvingades publicera artiklar skrivna av CIA-agenter som sedan publicerades i hans namn.

Under sommaren 2014 påbörjades utvecklingen av ett moln genom Amazon Web Services för CIA räkning att stödja alla 17 federala byråer som omfattas av informationsnätverket. Utvecklingskostnaden beräknas till 600 miljoner dollar. Satsningen kommer att inleda en ny era av samarbete och samordning mellan olika byråer vilket gör det möjligt för dem att lättare dela information och tjänster. Informationsinsamling och propaganda underlättas avsevärt.

Slutsats

Det är kanske inte så svårt att förstå varför samtliga etablerade medier idag fungerar som en megafon åt makten, inte granskare av den. Kontakterna är omfattande mellan mediehusen, myndigheternas tjänstemän och underrättelsetjänsterna, både formellt och informellt, både på hög och låg nivå.  Vi förstår idag bättre hur man med hjälp av olika epitet misskrediterar oberoende forskare som utmanar den allenarådande världsbilden.

Allt känns dock bakvänt. CIA används idag inte främst mot en fiende i krig, nazisterna eller Sovjetunionen. Istället samarbetar CIA och andra västliga säkerhetstjänster fullt ut med etablerade medier för att ständigt bombardera oss med lögner om mångkulturens förträfflighet, öppna gränser, globalismens oundviklighet, hatet mot Ryssland, Syrien och Iran, fördömandet av nationalister, förlöjligandet av oberoende forskare, myten om 9/11, mordet på JFK, ”förintelsen” som fyller på vår ständiga och aldrig upphörande skuld för allt, att vi är onda vita och det ständiga tjatet om ”kriget mot terrorismen” – ett krig som CIA själva varit med och skapat och som uppfanns av Benjamin Netanyahu för att tjäna Israel.

Man skapar ett kaos av olika lögner så att allmänheten omöjligt, utan omfattande forskning, kan förstå vad som sker i vår omvärld. Chefen för CIA, William Casey, CIA-chef 1981-1987, ska på ett möte 1981 sagt:

“Vi vet att vårt desinformationsprogram är fulländat när allt den amerikanska allmänheten tror på är falskt.”

Det är därför allt fler nu upptäcker att de inte kan lita på någonting som presenteras som ”fakta” av etablerade kanaler. Vi lever i en medvetet fullständigt förljugen och förvrängd verklighetsbild där man vill styra oss med oupphörlig, upprepad, propaganda. Fri Media för nu en kamp att få ut en motbild. Det är en möjlighet att väcka en sovande allmänhet. Samtidigt arbetar tillskyndarna av den rådande ordningen oförtröttligt att genom censur, böter, lagstiftning och inskränkt yttrandefrihet få fria medier att tystna. KÄLLAhttp://www.globalresearch.ca/the-cia-and-the-media-50-facts-the-world-needs-to-know/5471956

Klaus Schwab – mörkrets furste

Klaus Schwab, grundare och ordförande World Economic Forum.

Klaus Schwab (f 1938) är en tysk nationalekonom som är känd för att ha initierat World Economic Forum (WEF) och för att som öppen marxist ingå i den Hydra som består av makthavare inom politik, läkemedelsindustri och organisationer sm WHO.

Antihumanistverktyget WIKIPEDIA förmedlar följande:

Klaus Schwab, född 30 mars 1938 i Ravensburg, är en tysk nationalekonom. Han är grundare av och ordförande för World Economic Forum och leder även andra stiftelser.

Schwab är son till en fabriksägare från Schweiz och efter gymnasieutbildningen i tyska Ravensburg började han studera vid Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Där blev han ingenjör och senare även doktor för tekniska vetenskapen (Dr. sc. techn.). Schwab promoverade till doktor för nationalekonomi vid Universität Freiburg (Fribourg) i Schweiz. Han var även en tid vid Harvard University och blev Master of Public Administration.

1971 grundade Schwab European Management Conference som 1987 blev World Economic Forum. Stiftelsens årliga konferens i Davos kritiserades av antiglobaliseringsrörelsen. (OBS antihumanismens förklaring) För 2012 hade Schwab själv satt ämnet ”kritik mot kapitalism” på symposiets dagordning.

Tilläggas bör att Schwab har offentligt deklarerat sig som marxist. Och kommunismens mål är att ta över makten globalt och inrätta ett transnationellt styre där mänskligheten ska underordna sig denna diktatur.

Event 201

EVENT 201, är ett webbseminarium, en 3,5-timmars runda-bordsövning och ett rollspel uppspelat i oktober 2019.  Det påstådda ”fiktiva spelet” beskriver i en serie dramatiska, scenariobaserade och manusledda diskussioner en framtida Coronapandemi som märkligt nog (?) 6 månader senare utspelar sig exakt som det påstådda påhittade spelet beskriver.

EVENT 201 exemplifierar Den stora lögnen, vilket innebär att lögnen är så gigantisk att människan inte kan föreställa sig eller ta till sig att det är ett bedrägeri. Eftersom de flesta människor är i grunden goda och vill väl kan många av dem inte ta till sig att det skulle finnas en organiserad antihumanism med så ondskefulla människor att de vill utplåna inte bara mänskliga fri- och rättigheter och demokratier till förmån för diktatur utan även avsiktligt underminera människors immunförsvar. Denna antihumanismens plan innebär att ta död på människor genom ett fabricerat biovapen (viruset Covid19) som följs upp av ett ”medicinskt experiment” som man kallar ”vaccin” men som slår alla rekord i skadliga biverkningar och död. I linje med denna nedrustning av folkhälsan, världens ekonomier och demokratier följer planen om en”Restart”. I spetsen för denna ”Hydra” finner vi Klaus Schwab -World Economic Forum och David Rockefeller för att inrätta A New World Order – en ny världsordning.

15 globala företagsledare, myndigheter och folkhälsoledare var aktörer i simuleringen 

Plandemic Indoctrination (av Mikki Willis) inleds med några scener från Event 201 som kan ses som Coronakampanjens inofficiella presentation några månader innan ”pandemispridningen” i Kina. I denna korta intro (1 min 51 sek) av Coronabedrägeriets uppkomst textkommenteras Event 201 för att tydliggöra de viktigaste inslagen.

1) Fakta: EVENT 201 är finansierat av Bill Gates, Klaus Schwab (World Economic Forum) i samverkan med John Hopkins Institutet som har planerat och genomfört Coronakampanjen i syfte ta global kontroll. Förmodligen är EVENT 201 också genomförd med stöd av Rockefeller Foundation som utvecklat Lock Step i linje med den nedstängning av världen samhällen som följde på Corronoakampanjen. EVENT 201 hänvisar till kravet på att ”globala företag” också måste ”samverka” med länders regeringar för att motverka den fiktiva smittspridningen. Dessa globala företag är i huvudsak verksamma inom läkemedelsindustrin såsom Pfizer, Moderna (Bill Gates), m fl.
2) Fakta: EVENT 201 genomfördes 5 månader innan utbrottet i Wuhan. Av kampanjen anlitade ”Faktacheckers” påstår att det finns inget samband mellan EVENT 201 och utbrottet. Mot detta står ett stort antal ifrågasättande inlägg såsom: Event 201: There is NO WAY IN HELL that this is a coincidence.” Bill Gates förnekar märkligt nog att EVENT 201 ägde rum och att han hade någon koppling till det trots mängder av bevis: Why is Gates denying Event 201?
3) Fakta: Påståendet under webbseminariet att EVENT 201 är ”fiktivt” kan allvarligt ifrågasättas. Coronautbrottet i skiftet 2020-2021 med all dess medieuppmärksamhet och inslag av statistik bevisar att EVENT 201 förebådade en planerad ”pandemi” styrd av grupper bakom EVENT 201: Bill Gates, Klaus Schwab WEF, John Hopkins Institut m fl.
4) Fakta: Innehållet i EVENT 201 är en manual för hur politiker, hälsomyndigheter, massmedier och sociala medier ska agera med syfte till att få kontroll över befolkningen genom länders acceptans av styrning från globala företag och inskränkningar av rörelsefrihet via riktlinjer från WHO.
5) Slutsats: Riktlinjerna innebär att demokratier förvandlas till polisstater
6) Slutsats: Riktlinjerna ger strategier för mediernas skrämselpropaganda och sociala mediers censurstrategi.
7) Slutsats: Riktlinjerna promotar munmasken som symbolen för att tysta befolkningen. Uppmaningen innebär: ”Bär mask och isolera dig från andra!”
8) Påstående: Coronakampanjen presenterar en ohelig allians mellan Kommunism och Fascism, Co-Fa alternativt Global Corporate Communism Fascism GloCoCoFa. Syftet är global kontroll, i praktiken en världsregering och global diktatur. I spetsen hittar vi ett antal figurer som tillskrivit sig marxistisk ideologi såsom Klaus Schwab ordförande vid World Economic Forum och den eitreanske/etiopiske terroristanklagade politikern Tedros Adhanom Ghebreyesus, (WHO – en terrorist leder världshälsan och vi fick coronahysteri) sedan 2017 omtvistad generaldirektör i WHO. Fascismen i denna antihumanistiska trupp representeras av Anthony Fauci sedan årtionden ordförande i NIAID som är motsvarigheten till Sveriges Folkhälsomyndighet och Smittskyddsinstitutet. Från sin position har Fauci i samverkan med den amerikanska militären systematiskt tillägnat sig patent och kontroll över forskning och utveckling av biovapen. Här måste även nämnas Rockefeller Foundation som redan sedan 1900-talets begynnelse utvecklat strategier och metoder för att nå kontroll över politik, medier och kommersiell monopol i de branscher Rockefeller intresserat sig för. Bill Gates funktion i detta har varit att förutom EVENT201 genom sitt företag Moderna finansiera, organisera och patentera framtagande av det vax som sedan kom att vara en del i den globala vaxkampanjen som planerats att sjösättas i slutet 2020.

9) Fakta: EVENT 201 – påstod att människor ville ha vaccin ett halvår innan ”plandemin” bröt ut. Här påstods även att en ny pandemi skulle kräva samverkan mellan globala företag och världens regeringar. Det vill säga de folkvalda skulle ”samverka” med kommersiella företags (läkemedelsindustrin) intressen och riktlinjer. Här klargjordes även att de som protesterade skulle fängslas och att folket inte skulle tillerkännas mänskliga fri- och rättigheter och inte få del av information. Mao demokratin skulle helt sättas ur spel.

KOMMENTAR: Ett tecken på hur Coronamaffian, Glo-Co-Co-Fa, har tagit global kontroll är munmaskens spridning. Den används i alla slags tävlingar och tillställningar även utomhus där smittrisken är obefintlig. Syftet är propaganda och budskapet är: ”isolera dig, prata inte med andra, lyd direktiv annars smittas du och dör.”

Mot bakgrunden av att inte ens 1% smittas och att möjligen 0,01% av smittade dör osäkert av vad, blir påståendet om pandemi falskt och bedrägligt. Resultatet av EVENT201 innebär rekordintäkter på läkemedelsindustrins produkter och de patent som Bill Gates  m fl har försäkrat sig om. Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga!

De ”vax” som nu används är samtliga olagliga och utprånglade med avsaknad av lagen om ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Sverige bryter även mot sina patientlagar.

Pfizer är klassad som ett av världen mest kriminella företag. I Sverige skall det enligt reglerna vara förbjudet att inhandla produkter från kriminella. Varför detta undantag? I princip blir också upphandlarna olagliga. Vad görs åt det. Blir de ansvariga för skadorna?

Över hela världen rapporteras nu i början av 2021 dödsfall och farliga reaktioner som kallas ”biverkningar”. Efter två veckors vaccinering med Pfizervaccin i Norge har man 13 säkra dödsfall pga av vaccin. 10 under utredning och ett mörkertal av skadade och döda. Trots underrapportering kan vi räkna med många tusentals döda av detta spektakulära medicinska ”försök”.

Coronabedrägeriet fortsätter så länge människor accepterar att bli lurade med bedrägliga fakta och låter sig vaccineras av kriminella företags hälsofarliga vax.

Börje Peratt

Video på B_r;i_g-H;t_o_n