Event 201

EVENT 201, är ett webbseminarium, en 3,5-timmars runda-bordsövning och ett rollspel inspelat i oktober 2019 Video på B_r;i_g-H;t_o_n.  Det påstådda fiktiva spelet beskrivs i en serie dramatiska, scenariebaserade och manusledda diskussioner som konfronterades med svåra, verkliga dilemman associerade med svar på en påstådd hypotetisk men vetenskapligt trovärdig pandemi. 15 globala företagsledare, myndigheter och folkhälsoledare var aktörer i simuleringen 

Plandemic Indoctrination (av Mikki Willis) inleds med Event 201 som kan ses som Coronakampanjens inofficiella presentation några månader innan ”pandemispridningen” i Kina. I denna korta intro (1 min 51 sek) av Coronabedrägeriets uppkomst textkommenteras Event 201 för att tydliggöra de viktigaste inslagen.

1) Fakta: EVENT 201 är finansierat av Bill Gates, Klaus Schwab (World Economic Forum) i samverkan med John Hopkins Institutet som har planerat och genomfört Coronakampanjen i syfte ta global kontroll. Hypotes: Förmodligen är EVENT 201 också genomförd med stöd av Rockefeller Foundation och framstående företag särskilt inom läkemedelsindustrin.
2) Fakta: EVENT 201 genomfördes 5 månader innan utbrottet i Wuhan. Av kampanjen anlitade ”Faktacheckers” påstår att det finns inget samband mellan EVENT 201 och utbrottet. Mot detta står ett stort antal ifrågasättande inlägg såsom: Event 201: There is NO WAY IN HELL that this is a coincidence. Bill Gates förnekar märkligt nog att EVENT 201 ägde rum: Why is Gates denying Event 201?
3) Fakta: Påståendet under webbseminariet att EVENT 201 är ”fiktivt” kan ifrågasättas. Hypotes: Coronautbrottet i skiftet 2020-2021 med all dess medieuppmärksamhet och inslag av statistik visar att EVENT 201 förebådade en planerad ”pandemi” styrd av gruppen bakom EVENT 201.
4) Fakta: Innehållet i EVENT 201 är en manual för hur politiker och hälsomyndigheter ska agera med syfte till kontroll av befolkningen genom länders acceptans av styrning från globala företag och inskränkningar av rörelsefrihet via riktlinjer från WHO.
5) Slutsats: Riktlinjerna innebär att demokratier förvandlas till polisstater
6) Slutsats: Riktlinjerna ger strategier för mediernas skrämselpropaganda
7) Slutsats: Riktlinjerna promotar munmasken som symbolen för att tysta befolkningen. Uppmaningen innebär: ”Bär mask och isolera dig från andra!”
8) Påstående: Coronakampanjen presenterar en ohelig allians mellan Kommunism och Fascism, Co-Fa alternativt Global Corporate Communism Fascism GloCoCoFa. Syftet är global kontroll, i praktiken en världsregering och global diktatur. I spetsen hittar vi ett antal figurer som tillskrivit sig marxistisk ideologi såsom Klaus Schwab ordförande vid World Economic Forum och den eitreanske/etiopiske terroristanklagade politikern Tedros Adhanom Ghebreyesus, sedan 2017 omtvistad generaldirektör i WHO. Fascismen i denna antihumanistiska trupp representeras av Anthony Fauci sedan årtionden ordförande i NIAID som är motsvarigheten till Sveriges Folkhälsomyndighet och Smittskyddsinstitutet. Från sin position har Fauci i samverkan med den amerikanska militären systematiskt tillägnat sig patent och kontroll över forskning och utveckling av biovapen. Här måste även nämnas Rockefeller Foundation som redan sedan 1900-talets begynnelse utvecklat strategier och metoder för att nå kontroll över politik, medier och kommersiell monopol i de branscher Rockefeller intresserat sig för. Bill Gates funktion i detta har varit att förutom EVENT201 genom sitt företag Moderna finansiera, organisera och patentera framtagande av det vax som sedan kom att vara en del i den globala vaxkampanjen som planerats att sjösättas i slutet 2020.

9) Fakta: EVENT 201 – påstod att människor ville ha vaccin ett halvår innan ”plandemin” bröt ut. Här påstods även att en ny pandemi skulle kräva samverkan mellan globala företag och världens regeringar. Det vill säga de folkvalda skulle ”samverka” med kommersiella företags (läkemedelsindustrin) intressen och riktlinjer. Här klargjordes även att de som protesterade skulle fängslas och att folket inte skulle tillerkännas mänskliga fri- och rättigheter och inte få del av information. Mao demokratin skulle helt sättas ur spel.

KOMMENTAR: Ett tecken på hur Coronamaffian, Glo-Co-Co-Fa, har tagit global kontroll är munmaskens spridning. Den används i alla slags tävlingar och tillställningar även utomhus där smittrisken är obefintlig. Syftet är propaganda och budskapet är: ”isolera dig, prata inte med andra, lyd direktiv annars smittas du och dör.”

Mot bakgrunden av att inte ens 1% smittas och att möjligen 0,01% av smittade dör osäkert av vad, blir påståendet om pandemi falskt och bedrägligt. Resultatet av EVENT201 innebär rekordintäkter på läkemedelsindustrins produkter och de patent som Bill Gates  m fl har försäkrat sig om. Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga!

De ”vax” som nu används är samtliga olagliga och utprånglade med avsaknad av lagen om ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Sverige bryter även mot sina patientlagar.

Pfizer är klassad som ett av världen mest kriminella företag. I Sverige skall det enligt reglerna vara förbjudet att inhandla produkter från kriminella. Varför detta undantag? I princip blir också upphandlarna olagliga. Vad görs åt det. Blir de ansvariga för skadorna?

Över hela världen rapporteras nu i början av 2021 dödsfall och farliga reaktioner som kallas ”biverkningar”. Efter två veckors vaccinering med Pfizervaccin i Norge har man 13 säkra dödsfall pga av vaccin. 10 under utredning och ett mörkertal av skadade och döda. Trots underrapportering kan vi räkna med många tusentals döda av detta spektakulära medicinska ”försök”.

Coronabedrägeriet fortsätter så länge människor accepterar att bli lurade med bedrägliga fakta och låter sig vaccineras av kriminella företags hälsofarliga vax.

Börje Peratt

Video på B_r;i_g-H;t_o_n

Falskt larm -falsklarm

Falskt larm innebär att medvetet felaktigt larma för fara.

Allvaret i falsklarm har varit omtalat sedan antiken, bland annat i Aisopos fabel om pojken som ropade varg.

Falskt larm i Sverige

Falskt larm är ett brott enligt svensk lag som den gör sig skyldig till som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.[1]

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. [2]

Fråga om olaga hot och falskt larm skall anses som grova brott. Tillika fråga om skadestånd för myndighets merkostnad för åtgärder föranledda av falskt larm.

Exempel på falskt larm är Coronakrisens statistikrapporter om smittade och döda som varken medier, myndigheter eller Världshälsoorganisationen kan redovisa bevis för.

Däremot har Läkemedelsverket rapporter om skadade av Covid19vaccin som kraftig överstiger biverkningar från alla tidigare vaccineringar. Denna i praktiken synnerligen kritiska statistik som avslöjar svåra risker med covid19vaccin redovisas inte av Folkhälsomyndigheten eller i massmedierna.

Noter

  1. ^ https://lagen.nu/1962:700#K16P15
  2. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2001s627

Högförräderi

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.

Exempel på högförräderi kan vara då Fredrik Reinfeldt som partiledare och regeringschef drev fram att Sverige skulle överge sin suveräna nationsprincip och ansluta sig till EU som protektorat. En fråga är då om alla som röstade för denna ändring i grundlagen begick högförräderi.

Landsförräderi

Landsförräderi är ett brott som straffbelägger att verka för främmande makts intressen. Man kan särskilja dels militärt landsförräderi, dels diplomatiskt landsförräderi, beroende på om handlingen utförts i samband med befintligt eller förestående krig alternativt i fredstid. I Sverige, kan brottet begås endast i krigstid

En förutsättning för att brottet landsförräderi ska vara aktuellt är att det begås av medborgare mot den egna staten.

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

Lockstep – Lock Step

Lock step är namnet på ett futuristiskt scenario framtaget och publicerat internt inom Rockefeller Foundation 2010. Det beskriver en apokalyptisk framtid planerad och genomförd för att med en påhittad viruspandemi orsaka masshypnos och ta politisk över kontroll i stora delar av av världen..

Översatt och publicerad på Vetamera

Rockefeller Foundation publicerade en rapport i maj 2010 i samarbete med Global Business Network sammanställd av futurologen Peter Schwartz. Den kallades Scenarios for the Future of Technology and International Development. Det första scenariot, med titeln ”Lock Step”, beskriver en värld under total regeringskontroll och auktoritärt ledarskap. Den föreställer sig en framtid där en pandemi skulle göra det möjligt för nationella ledare att använda sin auktoritet och införa stränga regler och begränsningar som skulle kvarstå efter att pandemin försvann.

Rapporten innehåller olika futuristiska scenarier som utvecklats av Schwartz & co. Ett scenario bär den spektakulära titeln, ”LOCK STEP: En värld av stramare regeringsstyrning uppifrån och ner och mer auktoritärt ledarskap, med begränsad innovation och växande medborgarförtryck.” Här är frågan om detta är en prediktiv programmering utifrån Schwartz-scenariot som skrevs 2010: ”2012 slog äntligen den pandemi igenom som världen hade förväntat sig i flera år. Till skillnad från H1N1 från 2009 var denna nya influensastam – med ursprung i vilda gäss – extremt virulent och dödlig. Till och med de mest pandemiförberedda länderna blev snabbt överväldigade när viruset strimmade runt om i världen och smittade nästan 20 procent av den globala befolkningen och dödade 8 miljoner på bara sju månader … ”Han fortsätter: ”Pandemin hade också en dödlig effekt på ekonomierna: internationell rörlighet för både människor och varor skenade mot ett stopp, försvagade industrier som turism och bröt globala försörjningskedjor. Även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader satt tomma i flera månader, saknade både anställda och kunder. ” Detta andas således en förhoppning om att att en katastrof ska inträffa pga av ett nytt fågelinfluensavirus.

”Under pandemin ändrar de nationella ledare världen över fot och överger demokrati till förmån för auktoritärt styre där man inför stränga regler och begränsningar, från obligatorisk användning av ansiktsmasker till kroppstemperaturkontroller vid inträden till gemensamma utrymmen som tågstationer och stormarknader. Även efter att pandemin försvunnit, ska denna mer auktoritära kontroll och övervakning av medborgarna och deras aktiviteter fortsätta och intensifieras.

För att skydda sig från spridningen av alltmer globala problem – från pandemier och gränsöverskridande terrorism till miljökriser och ökande fattigdom – tar ledare runt om i världen ett starkare grepp om makten. ” Finansiera aktörer (gärna arbetslösa skådespelare som med manusunderstöd fördjupar den utbredda rädslan runt COVID-19 för att främja en agenda för ”lockstep” (nedstängning) uppifrån och ner som först ger social kontroll, sedan en som skulle inkludera skarpa gränser för resor , ett tredjes steg skulle kunna vara att ersätta kontanter med ”sanitära” elektroniska kontanter, ett fjärde steg blir obligatorisk vaccination även om de långsiktiga biverkningarna inte är bevisat säkra. Om det lyckas fullt ut minskar det antalet patienter även från de som är sjuka av annan anledning. Det innebär att belastningen på sjukvården minskar och kostnadstrycket på länders finanser minskar.  Detta bör sedan i ett femte steg leda till obegränsad övervakning och inskränkning av personliga friheter och även förbud mot politiska protester och demonstrationer. Det kommer i ett sjätte steg att möjliggöra ”identifiering av personer som vägrar att testas eller vaccineras ”och otaliga andra begränsningar.

KOMMENTAR Mycket av Rockefeller 2010-scenariot är redan genomfört. Rädslans kultur är etablerad i många länder 2021.

The Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010.

Lockstep utgår från ett simulerat globalt utbrott som genomförs i flera steg, i olika faser, med övergripande tidslinjer och förväntade resultat. Nedanstående presenterades i Rockefeller Lockstep 2010:

Fas 1

§1 Skapa ett mycket smittsamt men superlågt mortalitetsvirus som passar planen för lockstep. Med hjälp av SARS, HIV, Hybrid Research Strain som skapades vid Fort Dietrich klass 4-lab 2008–2013 som en del av ett forskningsprojekt för att ta reda på varför Coronavirus sprider sig som löpeld i fladdermöss men har extremt svårt att infektera människor. För att motverka det lade forskarna till 4 HIV-insatser i viruset. Den saknade nyckeln för att infektera människan är Ace-2-receptorn.

§2 Skapa en vapenversion av viruset med en mycket högre dödlighet som en reservplan. Redo att släppas i fas 3, men bara om det behövs. SARS, HIV, MERS och biovapnet Tribit Strain skapades vid Fort Dietrich Class 4 lab 2015.

§3 Transportera forskningsstammen till olika klass 4-laboratorier, National Microbiology Lab i Winnipeg Canada, och låt den ”stjälas och smugglas ut av Kina”, Xi Jang Lee, avsiktligt och tas till Kinas enda klass 4-laboratorium som är Wuhan Institute of Virology i Wuhan Kina. För ökad trovärdig förneka kopplingarna och för att säkerställa det önskade säkerhetskopierade offentliga skriptet som något att falla tillbaka på om det behövs. Det primära skriptet är dess naturliga. Backup-skript är att Kina skapade det och släppte det av misstag.

§4 Finansiera alla ”talking heads”, talande huvuden: Fauci, Birx, Tedros och byråer, Världshälsoorganisationen, NIAID, CDC och även FN, som skulle vara involverade i pandemisvar före den planerade utgåvan av Research Strain för att kontrollera det önskade manuset under hela drift.

§5 Skapa och finansiera vaccinationsutvecklingen och lansera planen så att den kan rullas ut på global nivå. Gates: A Decade of Vaccines and the Global Action Vaccine action plan, 2010 till 2020.

§6 Skapa och finansiera vaccinations-, verifierings- och certifieringsprotokoll, Digital ID, för att genomdriva / bekräfta vaccinationsprogrammet efter det att den obligatoriska utrullningen har antagits. Portar: ID2020.

§7 Simulera hypotesen om lockstep precis före den planerade Research Strain-utgåvan med en verklig övning som ett sista krigsspel för att bestämma förväntat svar, tidslinjer och resultat. Event 201 i oktober 2019.

§8 Läck ut forskningsstammen vid Wuhan Institute of Virology och skyll sedan på dess naturliga syndabock. Att dett kommer från Wuhan köttmarknad, nov 2019. Genomför information so är exakt samma som vid Event201-simuleringen.

§9 Minska överföringen från människa till människa så länge som möjligt för att låta forskningsstammen spridas på global nivå innan något land kan stänga gränserna för  att undvika initial inhemsk infektion.

§10När ett land har fått en infektion på plats, spärra inkommande / utgående resor. Håll överföringen inom landet så långt som möjligt.

§11 När tillräckligt många människor i ett land / region är infekterade, anta tvingande karantäner / isolering för det området och expandera låsningsområdena långsamt över tiden

§12 Överhypa dödligheten genom att binda forskningsstammen till dödsfall som har lite eller inget att göra med det faktiska viruset för att hålla rädslan och överensstämmelsen maximalt. Om någon dör av någon anledning och befinns ha Covid, betrakta det som en Covid-död. Och om någon anses ha haft symtom på Covid, antag att de har Covid och betrakta det som en Covid-död.

§13 Behåll de offentliga karantänerna så länge som möjligt för att undergräva regionens ekonomi, skapa oro, bryt ned försörjningskedjan och orsaka början på massbrist på livsmedel. Osaka att människors immunsystem försvagas på grund av brist på interaktion med andra människors bakterier, och omvärlden, dvs beteenden och företeelser som håller vårt immunsystem alert och aktivt.

§14 Förtala och angrip eventuella alternativa behandlingar och fortsätt att upprepa att det enda botemedlet som är livskraftigt för att bekämpa detta virus är vaccinet.

§15 Fortsätt att dra ut karantänen om och om igen i ”två veckors intervaller” [Det är ett CIA-program.] Det som får fler och fler människor att så småningom stå upp och protestera. Trotsa dem. [Och här är nyckeln till framgång]. Avslutas fas 1-karantän när den får tillräckligt med offentligt motstånd från vanliga människor, vilken kan förväntas i juni 2020. Myndigheter och politiker ska då säga att de tycker att det är ”för tidigt att avsluta isoleringen, men jag kommer att göra det ändå.”

§16 När allmänheten har återgått till det normala, vänta några veckor och fortsätt att överhypa dödligheten för forskningsstammen, under augusti till september 2020, och kombinera den med förutbestämda siffror om ökning av dödsfall på grund av att människor dör av vanliga sjukdomar i högre takt än normalt [avslöja inte att det är på grund av att fler har svårt försvagat immunförsvar från månader av att vara i isolering]. Markera istället ett understöd för uppmaningen: ”Vi borde socialt distansera människor som bär masker regelbundet”. Men avslöja inte att det beror på att de pga av isolering och masker har svårt nedsatta immunförsvar.

Fas 2

Så småningom inleds fas 2-karantänen, oktober till november 2020, på en ännu mer extrem nivå. Klandra demonstranterna, mestadels människor som inte redan litar på sina regeringar, som ska förklaras skyldiga till orsaken till den andra vågen genom vilken media kommer att säga ‘vi berättade ju att det var så så. Det var för tidigt. Allt är ditt eget fel eftersom ”du tyckte du behövde en ny frisyr [gick till frisörsalongen och blev smittad]. Dina friheter får konsekvenser. ”[Om allt detta utvecklas på detta sätt kommer demokratiska valprocesser att avbrytas eller försenas (2022 i Sverige). Hur kan du rösta med fas 2-karantäner? Svar det kan du inte.] Kommentar vi har poströstning!

Tillämpa fas 2-karantänerna på en mycket mer extrem nivå, vilket ökar straffet för trots och motstånd. Ersätt böter med fängelse. Dra ned alla resor som icke-nödvändiga. Öka kontrollpunkterna, inklusive militärt bistånd. Öka bevakning och spårning efter befolkning via obligatorisk app. Ta över kontrollen över mat, gas och skapa storskalig brist så att människor bara kan få tillgång till viktiga produkter eller tjänster om de först får tillstånd.

Håll fas 2-låsning på plats under en mycket längre tid än fas 1-låsning och fortsätt förstöra den globala ekonomin. Undergrävs och sabotera försörjningskedjan ytterligare och förstärk livsmedelsbristen och liknande. Dämpa all allmän upprördhet med extrema handlingar och med våld och få alla som trotsar inskränkningar att framstå som allmänhetens fiende nr 1 förstärk påtryckningarna på dem som inte är villiga att underkasta sig.

Efter en ganska lång fas 2-avstängning på 6 månader plus, rulla ut vaccinationsprogrammets vaccincertifiering och gör det obligatoriskt för alla. Förstärk friheten för dem som är vaccinerade attackera dem som är emot det, och tydliggör att ”de är ett hot och orsaken till alla problem” genom att använda ord som ”Vi kan inte gå tillbaka till det normala förrän alla tar vaccinet.” Och människor som trotsar dem ”skadar vårt sätt att leva och är därför fienden.” [Med andra ord kommer de att uppmana folket att vända sig mot varandra.]

Om majoriteten av människor följer agendan, låt dessa människor gå in i det nya systemet, det nya normala, samtidigt som man begränsar minoriteten som trotsade agendan genom att förhindra deras  möjligheter att arbeta, resa och leva. [Kommentar: De som inte frivilligt vaccinerar sig]

Fas 3

Om majoriteten av människor går emot dagordningen, släpp då ut biovapnet SARS / HIV / MERS Tribit Strain som en fas 3-operation. [KOMMENTAR: Hur menar man släpp ut? som då militära forskare testade ett biovapen genom att släppa ut det ventilationssystem och i kollektivtrafiken i New York för att testa möjlig spridning av ett biologiskt eller kemiskt stridsmedel]. Läck ut ett virus med en dödlighet på 30+% som en sista skräckinsats för att straffa minoriteten så att snabbt ingår i majoriteten och anklaga dem slutgiltigen med : ”Vi sa det” till de som inte lyssnade och som orsakade smittspridning och död.

Fas 4

Anta den nya ekonomimodellen. Microsofts patent 060606 kryptovalutasystem som använder kroppsaktivitetsdata som baseras på mänskligt beteende och villighet att delta. Det är en finjusterad version av ”de svarta speglarna” 15 miljoner meriteringsprogram som använder mat, vatten, skydd och andra väsentligheter som ett vapen för att genomföra det nya ekonomiska systemet. I grund och botten, ”gör vad vi vill och bli belönad”. Få poäng och få mer tillgång till saker du behöver för att överleva. Eller gå emot vad vi vill och bli straffad. Förlora poäng och förlora åtkomst till saker du behöver för att överleva.

Fas 5 och 6

Obegränsad övervakning och inskränkning av personliga friheter och även förbud mot politiska protester och demonstrationer. Det kommer i ett sjätte steg att möjliggöra ”identifiering av personer som vägrar att testas eller vaccineras ” och otaliga andra begränsningar.

Källor

The Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010 Länk http://themillenniumreport.com/2020/07/rockefeller-lockstep-2010-was-blueprint-for-2020-covid-19-pandemic/

The Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010. Länk. http://themillenniumreport.com/2020/07/rockefeller-lockstep-2010-was-blueprint-for-2020-covid-19-pandemic/

Renässansen

Renässansen uppstod under 1400- och 1500-talen som ett nyskapande men också återskapande av antikens ideal. Renässansen utgör även en epok i den västerländska filosofins historia som anses börja vid medeltidens slut och övergår till upplysningstiden. Begreppet ”renässans” betyder pånyttfödelse och tros ha myntats i Frankrike (rennaisance) men fick fotfäste främst i Norditalien och vars strömningar om fri tanke så småningom ledde till upplysningstiden. Här utvecklades också en humanistisk ideologi som framhöll öppenhet och tolerans och som frigjorde sig från överhetligt förtryck, ideologiskt men då främst religiöst. Bland annat innebar det inom vetenskapen en vilja att skilja på förnuft, saklighet och religiös tro. Renässansens filosofiska och vetenskapliga företrädare visade stort intresse för antikens grekiska representanter för vetenskap och filosofi. I Italien uppstod flera starka företrädare för detta intresse.

Viking

”Viking”- begreppet från fornordiskan, víking, antas härstamma från att nordmän slog sig samman, ofta i ett antal båtar och begav sig sjövägen ut på mer eller mindre äventyrlig upptäcktsfärd. Tack vare sina grundgående och mycket sjövärdiga skepp och båtar bemästrade man i stort sett alla slags vatten från havets sjögång till grunda vikar till åar och floder och dessa båtar benämndes följaktligen vikingskepp eller vikingaskepp.

En indikation på att ”viking” haft en inriktning på plundringståg och härnad är ett utdrag ur Egil Skallagrimssons saga: ”Björn var stor farman, tidtals var han i viking, tidtals på köpfärder.”[3] I Islänningasagorna användes ordet ”viking” i uttrycket ”dra i viking”. Med sina grundgående skepp kunde nordmännen ta sig djupt in mot strand och överraska byar och plundra dessa och även kidnappa särskilt kvinnor och barn.

Den uppländske författaren Jan Fridegård antyder i sin novelltrilogi Trägudars land hur huvudfiguren Holme rövades från ”andra sidan” (Polen, Baltikum, Finland ?) av vikingar till en ö i Mälaren. Detta är gestaltat av Börje Peratt i kortfilmen ”Barnet från havet” Vimeolänk.

På svenska runstenar finns ordet ”viking” nämnt från 900-talet och på danska runstenar från 1000-talet. Det används för såväl färder i öst som i väst. På en runsten i Uppland Bro kyrka (U 617) berättas det om en Assur, som skall ha varit ‘landvärnare mot vikingar’, som alltså härjade i Östersjön. I beteckningen ‘härfärd över havet’, används det på en av stenarna i Västra Strömonumentet i Skåne, daterad till slutet av 900-talet: ”Fader lät dessa runor hugga efter sin broder Asser, som fann döden nordpå i viking”. Ett annat exempel är Gårdstångastenen 2 om några som var ”vida kända i viking”. Det finns också några fall där ‘viking’ står i betydelsen ‘sjörövare’ eller ‘sjökrigare’. Ordet ”Viking” uppträder även som egennamn eller tillnamn på runinskrifter, till exempel på Tyke Vikings sten vid Växjö domkyrka. Detta tyder på att ordet kunde ha en positiv innebörd.
I isländska sagor används beteckningen norroenir menn (”norröna män”) för att beteckna Nordens befolkning. En sammanfattande term på svenska är nordmän. Genom den bevarade litteraturskatt som finns i de isländska handskrifterna från 1100- och 1200-talet samt från runstenarnas texter finns berättelser om människors liv under vikingatiden.

Referenser

1) Gunilla Larsson, 2007 Ship and Society : Maritime Ideology in Late Iron Age Sweden Länk
2) Videodokumenterat av Börje Peratt vid genomförande i Roslagen.
3) Egil Skallagrimssons saga: Gunnlaug Ormstungas saga. Stockholm: Fabel. 1989. sid. 72. Libris 7668174. ISBN 91-7842-100-4
4) Larsson,_Mats_G1999″ class=”book”>Larsson, Mats G (1999). Svitjod – Resor till Sveriges ursprung. Atlantis. sid. 192. ISBN 91-7486-421-1

Humanistisk psykoterapi

Humanistisk psykoterapi har målet är att frigöra människan från oönskade emotionella reaktioner, korrigera inlärda missuppfattningar om vem man är och/eller vad man bör, och till sist att våga leva sitt liv i enlighet med sina innersta önskningar och mål för att nå självförverkligande.

En förändringsprocessen kan leda till:
1/ en stabil känsla av tillfredsställelse med hur ens liv utvecklas,
2/ en bestående känsla av meningsfullhet i ens vardag
3/ en varaktig psykisk balans och välmående.

Att uppnå sina önskningar och mål krävs ett medvetet, konsekvent arbete i en noggrant definierad riktning. I en terapeutisk process innebär det att klienten granskar olika sidor av sig själv för att kunna uppmärksamma vilka drag som trängts undan och varför vissa dominerar som kanske inte ens är konstruktiva.  Syftet är att finna och bruka de som är gynnsamma för ens utveckling och som ger en tillfredsställelse där man kan acceptera sig själv.

Humanistisk psykoterapi kännetecknas av två grundläggande egenskaper dels humanistisk människosyn och dels humanistiskt förhållningssätt. Humanistisk psykoterapi kan således ses som ett paraplybegrepp för olika, ibland helt skilda, terapeutiska tekniker som samtliga utgår från den humanistiska psykologins värderingar och teori och där terapeuten utövar ett humanistiska förhållningssätt som handlar om att ge klienten ett fokus av medkänsla och förståelse.

Psykologen Carl Rogers anses ha tagit fram de gemensamma förhållningssätten hos de humanistiska terapeuterna. Rogers har utarbetat, beskrivit och lanserat den nya terapeutiska hållningen inför patienter som han även kallade klienter. I motsats till den psykoanalytiska skolan har Rogers rekommenderat att bemöta patienterna direkt, aktivt och transparent, eller med andra ord: öppet, uppriktigt och med full acceptans, vilket så småningom har fått namnet ett klientorienterat eller humanistiskt förhållningssätt. I mångt och mycket påminner det om en medveten Coaching som blev populär på 2000-talet. Kritiken mot coaching är att många gav sig in i detta med stor tilltro till egen förmåga men utan psykologisk utbildning eller terapeutisk kompetens.

Maslows teoretiska och Rogers mer praktiskt inriktade insatser revolutionerade dåtidens psykoterapi och ledde till en explosion av nya arbetsmetoder. De länge helt dominerande psykoterapierna – behavioristisk beteendeterapi (BT) och freudiansk psykoanalys – fick på 1960-, 70-, och 80-talen en uppsjö av psykoterapeutiska nykomlingar.

Psykologerna upptäckte då tänkandets förändringskraft. Å andra sidan började man också arbeta med känslorna. En del behandlare introducerade hemuppgifter inriktade just på känsloupplevelser. Andra gick i Jungs spår och öppnade för drömanalys och för tolkning av sa kallade andliga erfarenheter. De flesta började se människor som helhetsprojekt med specifika mål och mening. Många upptäckte en väsentlig terapeutisk potential i människans nutids- och framtidsorientering. Begreppen ‘ansvar’ och ‘val’ blev enormt viktiga.

De nya metoderna utvecklades framför allt i USA och i Europa: Adler och senare Rogers började tidigt experimentera med grupper vilket senare inspirerade många andra, t ex inom gestaltterapi och transaktionsanalys. Den första kognitiva terapin skapades av psykolog Albert Ellis som då kallade sin metod rationell-terapi (RT). Först några år senare kom den hos oss mer kända kognitiv-terapin av Aaron Beck (KT). Båda ansatserna har resulterat i många kognitivterapi-varianter, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT).

Till de mest progressiva psykoterapeuter som på 60- och 70-talen utarbetade nya terapeutiska metoder i enlighet med den humanistiska psykologins principer hör utöver de redan nämnda: psykiater och psykolog Milton Erickson, psykolog Rollo May, psykiater Fritz Pearls, psykolog Laura Pearls, nyadlerianer Salvador Minuchin, Virginia Satir och Paul Watzlawick samt psykiater Ronald Laing.

Till de relativt nyaste psykoterapimetoderna, som har utvecklats i den humanistiska psykologins anda hör neurolingvistisk programering (NLP) och dialektisk beteendeterapi (DBT).
Många ser numera personlighetsutveckling som en väg inte bara till större välbefinnande men även till bättre hälsa.

Personlighetsteori

Personlighetsteori och modeller inom psykologin beskriver personlighetsdrag och hur dessa varierar mellan individer. Inom olika psykologiska traditioner så har många personlighetsteorier växt fram, det har även växt fram olika teorier som fokuserar på olika aspekter av personligheten.

I Personality Theories används följande för att karaktärisera delar av personlighetsteorin:

  • Struktur för personlighet (jaget, överjaget, självet, skuggan)
  • Motivation (varför beter man sig som man gör?)
  • Personlighetsutveckling
  • Psykopatologi
  • Psykisk hälsa
  • Förändringar i personligheten vid psykoterapi

Det finns teorier som är mer framstående än andra och som fortfarande är aktuella. Några personer som har presenterat personlighets-teorier är: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Julian Rotter, Carl Rogers, Karen Horney med flera.

– ”På 1940-talet började Briggs och Meyers pröva ”självrapport frågor” som skulle leda till bedömningar av enskilda personlighetstyper och deras kognitiva stilar. De utökade en ”kognitiv stil teori” till att även omfatta typologiska konstruktioner från en personlighets teori (1985). Dessa ”typindikatorstest” har spår från Jungs inåtvända (introvert) och utåtriktade (extrovert) typologi och idag är detta etiketterande inte helt accepterat. Vi är situationsanpassade och kan vara extroverta ena situationen och introverta i den andra. Självrapportfrågor är också subjektiva och bygger på de uppfattningar man just i stunden väljer. Dylika test ger inte svar på hur och varför vi lyckas lösa olika slags problem och ger inte heller förklaringar till om vi använder olika slags begåvningar och emotioner. Test ger därför en begränsad förståelse av den helhet som en människa är. [1]”

Citatet hämtat från
1) Peratt, Börje (2011) Succébo sid 107

Beteendeterapi och KBT

Behaviorism som bas för psykologisk behandling: beteendeterapi och KBT

Inom den kliniska psykologin kom behaviorismen att tillämpas i form av beteendeterapi, en form av psykoterapi som  bygger på behavioristisk inlärningsteori.

Som psykoterapi är numera KBT (kognitiv beteendeterapi), baserad på antingen kognitiva eller behavioristiska principer eller vanligen på bådadera. Även ACT (acceptance and commitment therapy) och annan mindfulnessbaserad terapi, har Skinners form av beteendeanalys som en teoribakgrund.