Bibeln

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT innehållande GAMLA OCH NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER och har i Sverige givits ut i flera utgåvor. Runebergsprojektet redovisar innehållet länk.

Gamla Testamentet kom till på 400-talet f.Kr. då började man samla delar av det bibliska materialet, men vissa bibelord har rötter ända från 1000-talet f.Kr.

De första kristna läste regelbundet ur Gamla testamentet vid sina sammankomster. Eftersom de bekände sig till Jesus blev det naturligt att lägga till berättelser om hans liv och lära. Till en början skedde det i form av ögonvittnesskildringar från någon som kände Jesus under hans livstid.

Men allteftersom församlingarna växte och ögonvittnena dog blev det nödvändigt att skriva ner dessa berättelser. Så tillkom de fyra evangelierna enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
Vid kyrkomötet i Laodikeia, 363 e.Kr., enades kyrkan om vilka böcker som skulle ingå i Nya testamentet. Kyrkorna var framför allt angelägna om att de dokument som togs med i Nya testamentet verkligen var vittnesskildringar och erfarenheter som förmedlats av apostlarna, de som levt närmast Jesus och varit ögonvittnen till hans verk.

Både Gamla och Nya testamentet betraktades av kyrkan som Guds ord. Hela samlingen av böcker var inspirerad av Gud och var kyrkans auktoritet i fråga om sann tro och kristet liv. [1]

Kritik
Olika bibeltolkningar diskuterar vad som är sant och rimligt eller troligt [2]
Det har visat sig att texter skrivna av kvinnor och berättelsens om kvinnor särskilt Maria i NT anses vara oegentligt och bära spår av manschauvinism. [3]

Referens
1) Svenska Bibelssällskapet Länk
2) 04. Bibeltolkning? Länk
3) Gränsbrytaren utsnitt 2. Revolterade Jesus mot kvinnoförtryck?

Annonser

Sinnen

Sinne har flera betydelser, här diskuteras förmågan att ta emot intryck och varsebli signaler. Aristoteles som formulerade de antika fem klassiska sinnena syn, hörsel, lukt, smak och fysisk känsel menade till skillnad från Platon att det inte finns någonting som är mer verkligt än det som vi får kunskap om genom våra sinnen. Inte bara Platon utan även Descartes kom att formulera tvivel på sinnens sanningsenliga förmedling av fakta och trots detta kom Aristoteles uppfattning att få en stark akademisk inställning till hur livet uppfattar sin omgivning, interagerar och kommunicerar. Descartes å andra sidan menade att sinnen kan bedra intrycket och det inte är med våra sinnen utan med vårt förnuft vi förnimmer tingen.

Olika livsformer och kroppar har utvecklat olika känsligheter hos fysiska sinnesorgan som ögon, öron, näsa, mun och hud eller särskilda känselspröt.

Tron på att varseblivning och analys av omgivningen kräver nämnda fysiska sinnesorgan och sinnen som följer med dem har visat sig inte bara otillräcklig utan även felaktig.

Beteenden hos encellig organismer visar att det finns en förmåga att avläsa omvärlden och anpassa sig till den utan att dessa mikroorganismer uppvisar förekomsten av vare sig sinnesorgan eller hjärna. Det indikerar en varseblivningsförmåga att avläsa omgivningen utan nämnda etablerade sinnen och därmed förenade neurologiska kognitionsprocesser. [1]

Ett exempel på en sådan encellig mikroorganism är en slemsvamp, som har en förmåga att kommunicera och samverka och överleva och föröka sig genom att klumpa sig samman med andra individer av samma art. Den uppvisar även minneskapacitet. Den är känslig för ljus men saknar ögon och hypotetiskt kan det röra sig om att den kan ”varsebli” lukt, smak och fysisk känsel. Vetenskapen har ännu ingen förklaring till detta.

”Kroppsliga sinnen”
Mikroorganismers beteende indikerar kroppsliga sinnen innan huvud och hjärna har kommit till.
Börje Peratt har föreslagit ”EKO”-sinnen som skulle hypotetiskt finnas i kroppen även hos mikroorganismer och representerar Emotion, Kommunikation och Orientering. Detta skulle kunna ge en förklaring till exempelvis slemsvampens förmåga att samarbeta för att söka och finna föda.

Från kroppen ”oberoende sinnen”

När det rör att antagandet om att kunna fånga upp signaler som omöjligt kan göras av fysiska sinnen så finns en möjlig förklaring som kallas översinnlighet, transpersonell upplevelse, paranormalt fenomen eller oberoende sinnen och ett från den fysiska kroppen ”oberoende medvetande”.

Möjligheten av att kunna varsebli sådana signaler antas hos människor vara mer tillgängliga hos vissa högsensitiva och det har angetts olika förklaringar till det. Arv, några är födda med det, andra kan ha fått förmågan i samband med en nära döden upplevelse, några har ”utvecklat” dessa sinnen efter sjukdom eller svåra olyckor eller fysiska överbelastningar som att föda barn.

Källor

1) R. Damasio. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain, Pantheon, 2010. ISBN 978-1-5012-4695-1

 

Medialitet

Medialitet innebär att varsebli bilder, signaler och budskap på mental och emotionell nivå utan att [kända] fysiska sinnen (ögonens syn, öronens hörsel, tungans smak, näsans lukt, hudens känslighet) är inkopplade och refererar därför till extrasensorisk perception, det vill säga översinnlig varseblivning som också beskrivs under parapsykologi. Den mediala kan således se, höra, känna smak och lukt och fysisk känsel utan att dessa fysiska sinnen är inblandade.

Fenomen som kan hänga samman med medialitet beskrivs också som transpersonella upplevelser och studeras inom transpersonell psykologi.

På engelska kallas en medial person som verkar som medium också för psychic. Flera vetenskapliga studier inom hjärnforskning (neuroscience) har utförts på medier. [1][2][3][4][5]

Bland olika förklaringar till dessa ”översinnliga” förmågor finns ärftlighet och således att man fötts med dem. Andra säger sig ha fått tillgång till sin medialitet i samband med stor anspänning som vid svår sjukdom eller olycka. Kay Fahlstrom arbetar som psykiskt medium och hypnoterapeut och upptäckte att hon fick denna förmåga efter en nära döden upplevelse (NDU). ”Efter att ha överlevt oavsiktlig kolmonoxidförgiftning, blev Kay återfödd som ett medium. Tokiga saker började hända. Hon började få besök från människor som gått över till andra sidan.” [6][7]

Kritik

”Den medeltida inkvisitionens uppståndelse som sekulär variant i modern tid!”
Fenomenet är omgivet av mystik och skepticism och kända medier har blivit utsatta för grovt förtal och förföljelser.
Alla kategorier av människor och yrkesarbetare har sina karaktärsegenskaper, begåvningar och tillkortakommanden. Det finns inom de flesta yrkeskategorier ärliga och fuskare så också bland medier. Men få är så utsatta som inom denna grupp eftersom det finns en internationell organisation CSI (Csicop) som samlar människor som inte tror (nyateister, antihumanister) och som har tagit till uppgift att just avslöja och förfölja alla som utger sig för att ha en tro eller vara mediala. [8]

”Mobbing, förföljelser och terror av oliktänkande och mot människor med ovanliga förmågor och talanger har alltid förekommit men idag är den organiserad och har fått en ateistisk, sekulär, akademisk mask.” [9]

Källor
1) Study Finds the Unexpected in the Brains of Spirit Mediums, Psychology today Länk
2) CIA files: Uri Geller has real powers – Ynetnews Länk
3) Do Psychic Phenomena Exist? Länk
4) So Are Psychics Real or What? Länk
5) SCIENTISTS STUDY PSYCHIC EVIDENCE Länk
6) Ranking San Francisco’s Top Psychics Link
7) Three cases of near death experience: Is it physiology, physics or philosophy? US National Library of Medicine
National Institutes of Health NCBI Link
8) Nyateismen diskvalificerar sig själv, Claphaminsititutet Länk
9) Vår tids inkvisition Länk

Republik

Republik (av latin res publica, allmän sak) innebär i dess mest generella betydelse en stat vars politiska makt innehas av eller utgår från en statschef som företräder folket eller påstår sig göra det.

Moderna republiker grundar sig på idén att suveränitet vilar hos folket, men vem som ingår och undantas från kategorin av folket har varierat över historien. Eftersom medborgare inte styr staten själva men genom representanter kan republikerna särskiljas från direkt demokrati, även om moderna representativa demokratier kan vara republiker.

Termen republik kan också tillämpas på någon form av regering där statschefen inte är en ärftlig monark.

Historik

Före 1700-talet användes termen för vilken stat som helst, med undantag för tyranniska regimer. Härledd från det latinska uttrycket res publica (”den offentliga saken”) kan republik omfatta inte bara demokratiska stater utan också oligarkier, aristokratier och monarkier. ”Tyrannier uteslutes emellertid från denna definition, eftersom deras syfte inte är det gemensamma goda utan den privata nyttan hos en individ.”

Under 17 och 18 århundradena framträdde republikens mening utifrån det växande motståndet mot absolutistiska regimer och deras nepotistiska dynastier. Efter en serie revolutioner, från åttioårskriget (1568-1648) till den amerikanska revolutionen (1775-83) och den Franska revolutionen (1787-89)  kom termen republik att betyda en form av regering där ledaren periodiskt utses under en konstitution i motsats till ärftliga monarkier.

Trots dess demokratiska implikationer hävdades termen under 1900-talet av stater vars ledarskap i praktiken var despoter och innehade mer makt än de flesta traditionella monarker, inklusive militära diktaturer som Republiken Chile under Augusto Pinochet och totalitära regimer som Demokratiska Folkrepubliken Korea.

En republik har därför historisk inte garanterat mer eller bättre demokrati än något annat styrelseskick.

Referenser

https://www.britannica.com/topic/republic-government

Irakkriget

Irakkriget (Operation Iraqi Freedom) var en USAledd militär intervention i Irak, som inleddes den 20 mars 2003. Det officiella motivet skulle vara att Irak hade massförstörelsevapen, men påståenden om Irak som kärnvapenhotande och med kemiska förstörelsevapen kunde aldrig bevisas. Trots massiva eftersökningar.

Den mot Folkrätten olagliga invasionen genomfördes av en koalition av länder där Storbritanniens och framförallt USA:s insatser var mest omfattande. Kriget avslutades när de sista amerikanska soldaterna lämnade Irak den 18 december 2011.

Redan att hota med krig för att det eventuellt fanns förstörelsevapen i landet är otillbörligt. Att hindra FN´s arbete och sätta in egen militär är ett internationellt övergrepp. Att oprovocerat angripa en stat är kriminellt och att upprätthålla makten och utnyttja den till ekonomiska fördelar är imperialistiskt (Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966).

Irakkriget är ett exempel på brott mot folkrätten. En USAledd koalition under president Bush intervenerade Irak 2003 bryter mot de folkrättsliga principerna om ett lands suveränitet. FN kan bryta mot den externa och interna suveränitetsprincipen om FN:s säkerhetsråd anser att situationen i landet utgör ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet.

FN: s generalsekreterare Kofi Annan sade i september 2004 att:
”Jag har angett att den [Irakinvasionen] inte överensstämmer med FN-stadgan. Från vår synvinkel och FN: s stadsperspektiv var det [kriget] olagligt” uttryckligen deklarerade att det USA-ledda kriget mot Irak var olagligt.[1][2][3]

Den demokratiska principen enligt Folkrätten är att eftersträva att avväpna farliga motståndare, minimera rörelseförmåga och låsa in brottslingar.

Västerlandet rättsprinciper ger alla rätt till juridiskt försvar om de åtalas. Genom USA´s och Storbritanniens agerande under Irakkriget raserades principer om mänskliga rättigheter.

Militären valde att i kallt blod avrätta även civila irakier hellre än att ta dem tillfånga och ställa dem inför rätta.

Civila som dödats av våldet under Irakkriget

The Iraq Body Count (IBC) har registrerat antalet civila dödade sedan invasionen av Irak 2003 baserat på en ”omfattande undersökning av kommersiella medier och icke-statliga rapporter, tillsammans med officiella handlingar som har släppts ut i den offentliga sfären . Rapporterna sträcker sig från specifika incidensbaserade uppgifter till siffror från sjukhus, begravningsinrättningar och andra dokumenterande datainsamlingsbyråer. ” Nuvarande IBC-siffror, till december 2010, uppskattar antalet civila dödade vid 99.151-108.234. Andra dokument visar att det totala antalet irakiska dödsfall sedan invasionen 2003 var över 150 000, varav ca 80% var civila. [4]

Antalet civila dödsfall från Irak har senare funnits vara 173 666 – 193 965.  [5]

Nürnbergrättegången efter andra världskriget fastslog principen om angriparens skuld och att alla inblandade i ett angreppskrig oprovocerat riktat mot ett annat land kunde ställas inför rätta. Möjligheten att rättsligt pröva politiker och militärer har efter detta även utvecklats inom ramen för folkrätten. Fascismens strategi är att sätta sig över demokratiska principer, humanismens och rättvisans ideal. Alldeles oavsett motiven så är Irakkriget exempel på brott mot flera konventioner och doktriner. Dessa konventioner grundade på ideal som upprättats för att förhindra ett återupprepande av den aggressionspolitik som låg bakom andra världskriget. Det moraliska, intellektuella och filosofiska förfall som uppvisades till försvar för angreppskriget öppnar för hämndaktioner. [6][7]

Referenser

  1. ”Iraq war illegal, says Annan”. BBC News. 16 September 2004.
  2. Ewen MacAskill and Julian Borger in Washington (16 September 2004). ”Iraq war was illegal and breached UN charter, says Annan”. London: Guardian.
  3. At last, a law that could have stopped Blair and Bush invading Iraq, The Guardian
  4. Krause, Keith (2017-04-01). ”Bodies count: the politics and practices of war and violent death data”. Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal. 3 (1): 90–115.
  5. Hagopian, Amy; Flaxman, Abraham D.; Takaro, Tim K.; Esa Al Shatari, Sahar A.; Rajaratnam, Julie; Becker, Stan; Levin-Rector, Alison; Galway, Lindsay; Hadi Al-Yasseri, Berq J.; Weiss, William M.; Murray, Christopher J.; Burnham, Gilbert; Mills, Edward J. (October 15, 2013). ”Mortality in Iraq Associated with the 2003–2011 War and Occupation: Findings from a National Cluster Sample Survey by the University Collaborative Iraq Mortality Study”. PLoS Medicine. 10 (10): e1001533. doi:10.1371/journal.pmed.1001533. PMC 3797136. PMID 24143140.
  6. De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak
  7. FN maktlös i irakkriget

Medborgerliga rättigheter

Medborgerliga rättigheter eller civila rättigheter är rättigheter som lagen garanterar en stats alla medborgare.

Mer eller mindre organiserade rörelser som har kämpat för lika medborgerliga rättigheter för alla medborgare i ett land och mot diskriminering kallas ofta för medborgarrättsrörelser. De medborgerliga rättigheter skyddas av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna  [1] och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter. [2]

Länkar

1) PDF Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna – Svenska FN-förbundet

2) FN:s konvention om civila och politiska rättigheter

Läs även

Mänskliga fri- och rättigheter