Suffragettrörelsen

Emmeline Pankhurst, född Goulden 15 juli 1858 i Manchester, död 14 juni 1928 i London, var en brittisk politisk aktivist och ledare för suffragettrörelsen
Suffragettrörelsen hade sin stora utbredning i början av 1900-talet i framför allt Storbritannien. Rörelsen grundades av Emmeline Pankhurst och hennes döttrar. Suffragetterna kom att i desperation utmana männens förnekande av deras rösträtt i en gatudemonstration som slogs ned med våld

”Den 18 november 1910 samlades 300 suffragetter utanför det brittiska parlamentet för att demonstrera för kvinnors rätt att rösta. Efter många år av fredliga försök till förändring då hungerstrejk möttes med tortyrliknande tvångsmatning och kvinnor häcklades, misshandlades och fängslades för sin kamp, hade suffragetterna tröttnat.

Just denna dag var avgörande. Suffragetternas organisation WSPU hade valt att sluta stödja hungerstrejk och fönsterkrossning för då ett nytt lagförslag förhandlades, the Conciliation Bill. Lagförslaget skulle ge vissa (välbärgade) kvinnor rösträtt och sågs som en början till allmän kvinnlig rösträtt, men det lades ner.

Frontfiguren Emmeline Pankhurst sa:

“Om lagförslaget, trots våra ansträngningar, dödas av regeringen, då… måste jag säga att det är slut på stilleståndet.”

Därför inleddes protestmarschen den 18 november då 300 kvinnor gick till Parliament Square. De var inte förberedda på det bemötande de skulle få. Polisen och civila män mötte dem med aggressivt motstånd när de försökte ta sig in i parlamentet. Vittnesmål berättar om hur poliserna slog de kvinnliga demonstranterna, vred om deras armar, knäade dem och trakasserade dem sexuellt. Fler än 100 suffragetter arresterades, många skadades och två kvinnor dog.

Trots att Pankhurst slutligen tilläts inträda i parlamentet vägrade premiärminister Asquith att möta henne. Händelsen blev känd som Black Friday.” Idag firad med låga priser. Rösträtt för kvinnliga medborgare i Storbritannien över 30 år infördes 1918 och för kvinnor över 21 år 1928. Länk

Bahá’í

Bahá’í är en monoteistisk trosuppfattning som menar att alla religioner kan ha samma kärna med en ideologi som motsvarar rörelsen för ”Mänskliga rättigheterna” och som förespråkar jämställdhet mellan kvinna och man. Se källa bahairörelsen.

Man menar att Bahá’í-trons grundare, Bahá’u’lláh (1817-1892), är en i raden av gudsuppenbarare, vilka framträtt för att vägleda mänskligheten.

Gud har genom historiens gång talat till och undervisat mänskligheten genom att sända budbärare såsom Krishna, Abraham, Moses, Buddha, Zoroaster, Jesus, Muhammad, Báb och Bahá’u’lláh.

Bahá’í har sitt upphov ur Babirörelsen (1844) i Persien (Iran) som leddes av en ung köpman, Báb (1819-1850). Han menade att en ny tidsålder av mänsklig enhet och framsteg vara nära förestående och han verkade för ett sekulärt program för verksamheter som skulle leda till en fredlig och jämställd värld. Läran betraktades som ett allvarligt hot mot de etablerade muslimska mullornas styre som förespråkade heligt krig mot de otrogna. Babirörelsens anhängarna fick utstå grymma förföljelser.

Báb avrättades offentligt år 1850 och många tusen av hans anhängare gick samma öde till mötes.

Poeten Tahareh, eller Táhiri som hon också kallades, slöt sig till bábí-rörelsen och började visa sig utan slöja (1848) och debatterade med Irans ledare om kvinnans ställning. Hon led martyrdöden 1852, två år efter Báb.

En av Bábs lärjungar var den unge adelsmannen Mirzá (Herr) Husayn ‘Ali Nurí (Bahá’u’lláh). Bahá’u’lláh förvandlade Babis tankar till en trosinriktning men det räddade honom inte. Bahá’u’lláh lyckades dock undgå avrättning och flydde till Baghdad i Irak.

Namnet Bahá’í började att användas under 1860-talet om den majoritet av bábíerna som följde Bahá’u’lláh, vilken sedan helt kort benämndes Bahái.

Jämställdhet och lika värde mellan kvinnor och män är en viktig princip som var oerhört radikal i 1800-talets Persien och är det än idag. [2]

”Det är dags för världens institutioner, vilka huvudsakligen består av män, att använda sitt inflytande för att stödja det systematiska inkluderandet av kvinnor, inte av nedlåtenhet eller skenbar självuppoffring utan som en handling som motiveras av tron att kvinnornas bidrag behövs för att samhället skall utvecklas. Endast då det sätts värde på kvinnors bidrag kommer de att bli eftersökta och föras in i samhällets väv. Resultatet kommer att bli en mer fredlig, balanserad, rättvis och blomstrande civilisation.” (Bahá’u’lláh, 1850)

Förföljelser i Iran

FN har kritiserat Iran för den förföljelse bahá’íerna utsätts för där landets religiösa ledning i princip har förbjudit Bahai. Efter den islamistiska revolutionen år 1979 fastslog konstitutionen att shiaislam är Irans religion. Det iranska Bahá’í-samfundet, kring 300.000 individer, förbjöds. Bahá’í-troende berövas sina hem och ägodelar av kriminella gäng som med statens goda minne tillåts att angripa just bahá’íer eftersom polis och åklagare inte ingriper. Bahá’íer fängslas, somliga avrättas eller bara försvinner. De bahá’í-troende har utestängts från universitet, skolor, sjukhus och statliga och kommunala myndighetslokaler. Förenta Nationerna (FN) har i upprepade resolutioner kritiserat Iran för förtrycket av bahá’íerna.

Historik och historisk revisionism

Bahairörelsens historik får olika beskrivningar beroende på om den kommer från regerande muslimskt håll eller från sådana som deltagit i rörelsens uppbyggnad. Det framkommer att rörelsen själva kommit fram till att de förekommit slitningar och maktkamp inom rörelsen.

Referenser

1) Husayn kommer från arabiskans Hasan, och betyder ”en person som är god”. Bahá’u’lláh, fick detta tillnamn som tonåring, och använde det i tredje person när han senare i livet och i enlighet med dåtida litterär tradition beskrev sig i termer som ”Den välsignade skönheten”. Han fick smeknamnet ”Bahá'”‘ (= prakt) flera år innan det fick en religiös betydelse genom att han fick rollen som förmedlare av Guds prakt, och därför antog titeln Bahá’u’lláh (bahá av Allah).

2) Succébo sid 44

 

Till försvar av kvinnans rättigheter

Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) skrevs i England 1792 av Mary Wollstonecraft. Skriften är en av grundtexterna för feminismen, och kom att inspirera såväl kvinnor som män som under 1800-talet verkade för kvinnors medborgerliga rättigheter.

Wollstonecraft reagerade på att franska revolutionens tankar om frihet och jämlikhet utestängde kvinnan från rätten till frihet och jämlikhet. Hon menade att förhindrande av kvinnors rätt till utbildning var den främsta orsaken till ojämlikheterna mellan könen.

Wollstonecrafts grundtes i Till försvar för kvinnans rättigheter är att kvinnor liksom män är förnuftstyrda varelser som har samma intellektuella förmåga som män och som därför förtjänar samma rättigheter som män. Genom att eftersträva en uppfostran som behandlade pojkar och flickor som likvärdiga skulle skillnaderna i förmåga inte dominera, men det faktum att kvinnor uppfostrades till att inte tänka och till att vara helt beroende av män och att män i sin tur fostrades till att bli rationella varelser skapade destruktiva och tillgjorda olikheter mellan könen.

Till försvar för kvinnans rättigheter var initialt menad som en replik på Rousseaus Émile eller om uppfostran från 1762, som var ett mycket inflytelserikt verk angående fostran och bildning. Wollstonecraft opponerade sig mot Rousseaus segregering av flickor och pojkar, där han argumenterade för att pojkar skulle uppfostras till män och flickor till att behaga sina män och sköta om familj och barn. Wollstonecraft står istället för att såväl kvinnor som män ska få samma möjligheter till utbildning och att få följa sina drömmar om karriär och skapande.

Jämställdhet

Jämställdhet kan definitionsmässigt ses som ett begrepp för rättvisa oavsett kön, etnicitet eller status. Det har ibland behandlats på motsvarande sätt som jämlikhet men det finns olika uppfattning om vad som är vad.

Anne-Marie Johansson, utbildare i kvinnor och ledarskap, uttrycker sig så här. – ”Jämställdhet innebär att könen har lika värde och jämlikhet att alla människor oavsett kön ras och religion har lika värde.” [1]

Ett annat sätt att se det på är att: Man behöver inte vara likadan, jämbördig ekonomiskt och i styrka eller av samma sort för att betraktas som jämställd. Snarare är det så att man behöver inte alls vara jämlik för att ha rätten att behandlas som jämställd. Med en sådan vidare epistemologisk syn är begreppen inte knutna till genus utan till respekt och humanistisk grundsyn om likvärdighet och varje enskild människas rätt att få vara den man är och följa sin väg.

Jämställdhet kan också ses som en utopi och en inbillad men ouppnåelig rättvisa. [2]

Jämställdhetsrörelsen består av två ord jämställdhet och rörelse och associeras till medborgarrättsrörelsen och andra fri- och rättighetsrörelser.

Det svenska ordet jämställdhet började användas i början av 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering väcktes. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen. [3]

I Sveriges skapades en myndighet 2018, Jämställdsmyndigheten som har formulerat sig så här:

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Ekonomisk rättvisa
I kampen för jämställdhet finns ett krav på lika lön för lika arbete. Det är en viktig fråga för fackföreningsrörelsen. [4]
Jämställdhetsombudsmannen har tagit fram statistik som visar på orättvis lönesättning där kvinnor i allmänhet får lägre lön än män för samma jobb.[5]

Kritik

Anna Lindeborg har gjort en masteruppsats på Göteborgs Universitet som också tar upp jämställdsproblematiken utifrån genusperspektivet. [6]
Hon analyserar inlägg skrivna av representanter från jämställdhetsrörelsen som blir starkt kritisk för feminismen. Hon har granskat 350 bloggposter och menar att rörelsens politiska identitet utvecklas i direkt motsats till feminismens ideal där Jämställdhet definieras som lika värde och lika rättigheter och skyldigheter.” Resultatet blir att”Feminism ses som en ideologi som inte är grundad i verkligheten, det skapar hat och förakt bland både kvinnor och män. Könsmaktstrukturen manifesteras som en feministisk fantasi och samtida jämställdhetspolitik och massmedia ses som styrd av radikal feminism.  Lindeborgs slutsats kan tolkas som att Feminismen i praktiken motverkar sitt syfte om jämställdhet för individen och leder till ett PK-samhälle av kollektivistiska ideal.

KOMMENTAR:
Det faktum att människor än idag diskrimineras på grund av könstillhörighet, sexuell preferens, livsåskådning, trostillhörighet, etnicitet och härkomst innebär att konventionerna för mänskliga rättigheter och möjligheterna att bestraffa diskriminering är nödvändiga som korrigeringsverktyg. Tveklöst utgör våld mot kvinnan och sexuellt utnyttjande av kvinnan en svår belastning för enskilda individer, för familj och barn och för samhället.

Referenser

1) Grattis Anne-Marie, 80 år och feminist, intervju Humanism & Kunskap Länk
2) Jämställdhet är en utopi, Familjeliv
3) Jämställdhetsombudsmannen statistik lönesättning http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/statistik/
4) Jämställda löner Länk
5) Jämställdhetslagen på JämO: http://www.jamombud.se/arbetslivet/lagen/
6) Anna Lindeborg (2013), Om den ofeministiska jämställdheten och den ojämställda feminismen: Masteruppsats, en diskursteoretisk analys av en feminismskritisk jämställdhetsrörelse verksam på nätet, Göteborgs Universitet, Länk

#metoo

#metoo, eller #MeToo, från engelskans ”me too” – ”jag också”, är en hashtag som skapades i sociala medier och som kom att uppmärksamma omfattningen av sexuella trakasserier mot kvinnor.[1] Det startade med att den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano bad kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden ”me too”.[1][2][3] Hon gick ut med uppmaningen den 15 oktober 2017 i samband med rapporteringen om att skådespelerskan Rose McGowan [4] och senare flera kvinnliga filmarbetare anklagade Hollywoodproducenten Harvey Weinstein för våldtäkt och sexuella kränkningar något som tystats ner av filmindustrin.

#metoo, blev snabbt viral och spreds internationellt. Den visade på en alarmerande utbredning av sexuella trakasserier.[5] I Sverige uppstod en rad följare i olika yrken och branscher.[5]

Ett svårt problem under många år har rört domstolarnas underlåtenhet att bestraffa män för våldtäkt [6] Med #Metoo-rörelsen (hösten 2017) och med utvidgning av begreppet våldtäkt och stärkt lagstiftning har problematiken fått en uppmärksamhet som tydliggjort problemen med manschauvinism och övergrepp mot kvinnor vilka lättare kan bestraffas med ökad kunskap och strängare straff. [7] Sexuella kränkningar upplevs skamligt och när det sker i nära relationer har det oftast tonats ned. En artikel från 2012 talar om att 70 våldtäkter om dagen inte anmäls. [8] Efter 2014 har kurvan för anmälningar stigit markant.[7] Det innebär inte säkert att övergreppen har ökats bara att fler rapporterats.

#metoo samlar snart alla branscher i Sverige – här är listan

Publicerad på SVT

#visjungerut, #medvilkenrätt, #tystnadtagning – det är nu en lång lista på branscher som genom en egen hashtag organiserar sig och låter vreden efter decennier av sexövergrepp och trakasserier mullra djupt över varje social plattform i Sverige. Här sammanfattar SVT dem.

#tystnadtagning

576 skådespelare, så som Sofia Helin, Lena Endre och Marika Lagercrantz, riktade i ett öppet brev skarp kritik mot regissörer, producenter, produktionsbolag och teaterchefer. I brevet berättar flera av personerna om sina egna skakande upplevelser av maktmissbruk, kränkningar och sexuella trakasserier inom film och tv-branschen.

#visjungerut

Även svensk opera- och konsertmiljö gick ut i svallvågorna efter #tystnadtagning, med 653 kvinnliga sångare som berättade i ett upprop om en värld där mäns trakasserier ursäktas och osäkra arbetsvillkor lett till att utsatta kvinnor inte vågat tala ut.

#medvilkenrätt

Över 12.000 kvinnor i juristbranschen samlades i en grupp på Facebook, vilket resulterade i att 4.446 personer skrev under en artikel, full av självupplevda vittnesmål av övergrepp och utnyttjanden.

#närmusikentystnar

1.993 kvinnor, både världsartister som Zara Larsson och Robyn, och folkkära som Carola Häggqvist och Lill-Babs, berättade i ett passionerat upprop om åratal av brutala övergrepp inom musikbranschen.

#imaktenskorridorer

1.300 kvinnor inom svensk politik, däribland Birgitta Ohlsson (L) och Rosanna Dinamarca (V), gick ut i ett gemensamt upprop mot sexism och sexuella trakasserier, stödda av hundratals vittnesmål samlade i en Facebookgrupp.

#teknisktfel

Hundratals kvinnor har delat berättelser om sexism och övergrepp inom teknikbranschen under hashtaggen #teknisktfel.

#larmetgår

Kvinnorna bakom uppropet #larmetgår kräver ett stopp på sexism, nedvärderande språkbruk och sexuella trakasserier inom räddningstjänsten .

#akademiuppropet

2.400 kvinnor har skrivit under #Akademiuppropet och kräver förändrade strukturer och ett slut på sexismen inom universitetsvärlden.

#vardeljus

1 382 kvinnor inom Svenska kyrkan beskriver hur de utsatts för övergrepp av präster och församlingsmedlemmar och om hur förövarna skyddats.

#deadline

Fler än 4.000 journalister har skrivit på ett upprop mot sexism, trakasserier och övergrepp inom mediabranschen.

#utanskyddsnät

Ett upprop för de flickor och kvinnor som lever i drogberoende, kriminalitet och prostitution.

#vikokarover

Restaurangbranschen samlar vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp under hashtaggen som ska utläsas ”vi kokar över”.

#timeout

Kvinnor inom idrotten samlar vittnesmål från föreningar och idrottsklubbar runt om i Sverige.

#tystiklassen

Elever från grundskolan och gymnasiet har protesterat genom upprop där de samlas vittnesmål om trakasserier och sexuella övergrepp.

#sistaspikenikistan

Ett upprop som samlat över 4.000 underskrifter och omkring 200 vittnesmål från kvinnor inom byggbranschen.

#tystdansa

620 av landets dansare har anslutit sig till uppropet som vittnar om trakasserier och övergrepp inom dansvärlden.

#inteförhandlingsbart

Över 1.500 kvinnor från fackföreningsrörelsen samlas i ett upprop mot sexuella trakasserier.

#sistabriefen

Över 2.000 kvinnor från pr-branschen har samlats i ett upprop mot sexuella trakasserier och sexistisk jargong.

#ickegodkänt

3.853 lärare skriver under ett upprop för att stoppa sexuella trakasserier inom skolans värld, både från kollegor och elever.

#underytan

Kvinnor som lever i hedersförtryck

#visparkarbakut

1089 kvinnor inom svensk ridsport, trav och galopp har undertecknat ett upprop. Flera har delat skakande berättelser från stallvärlden.

#nykterfrizon

I en facebookgrupp har över 500 personer inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO samlats för att dela med sig av sina berättelser.

 #vårdensomsvek

Mellan 50 och 100 berättelser har samlats under hashtaggen för att få ett slut på övergrepp mot patienter inom sjukvården.

#givaktochbitihop

1.700 kvinnor som är eller har varit anställda inom försvaret, har gått samman i ett upprop med vittnesmål om kränkningar.

#utgrävningpågår

387 kvinnliga arkeologer protesterar mot sexuella övergrepp och trakasserier.

#metoobackstage

1.614 har skrivit på i protest mot övergrepp bakom scener, kameror och kulisser i kultursektorn.

#utantystnadsplikt

Över 10.000 läkare och läkarstudenter skriver under uppropet om hur sexuella övergrepp, osynliggöranden, könsbundna hierarkier och kränkningar grasserar inom ett yrke  som bygger på respekten för andra människor.Läkaruppropet är det hittills största inom #metoo räknat i antalet underskrifter.

#konstnärligfrihet

1.625 kvinnor, trans- och ickebinära personer inom konstvärlden gick samman i ett upprop mot sexuella övergrepp och trakasserier.

#slådövörattill

Över 630 döva eller hörselskadade personer har skrivit på uppropet #slådövörattill mot sexuella trakasserier och övergrepp.

#listanärstängd

444 kvinnor och icke-binära inom nattklubbsbranschen har skrivit på ett upprop och vittnar om sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp

Falska våldtäktsanklagelser ökade
Innan #metoo men framförallt efteråt ökade också falska anklagelser om våldtäkt. [9][10] Även här började ställas krav på hårdare straff för falska beskyllningar. [11][12]

Referenser

1) Lisa Respers France. ”#MeToo: Social media flooded with personal stories of assault”. CNN.
2) Schmidt, Samantha (16 oktober 2017). ”#MeToo: Harvey Weinstein case moves thousands to tell their own stories of abuse, break silence” (på en-US). Washington Post. ISSN 0190-8286.
3) ”Alyssa Milano startade #Metoo – nu säger kändisarna ifrån mot sexuella övergrepp – Metro Mode” (på sv-SE). metromode.se.
4) ”Rose McGowan ‘faked orgasm’ to get out of Harvey Weinstein ordeal” (på en-GB). The Sun. 1 februari 2018.
5) ”Svenska #metoo-kampanjen – en världsnyhet” (på sv). SvD.se.
6) Nina Rung,” (2015-11-04) Domstolarna fördummar män som frias från våldtäkt för att de inte har förstått”, Dagens Juridik
7)  BRÅ, Våldtäkt och sexualbrott statistik
8) 70 våldtäkter per dag anmäls inte, Metro ( Clarence Frenker
21 nov 2012 ) Länk
9) Falskt anklagad av 15-årig flicka för våldtäkt – fick sitt liv förstört AB Länk
10) Kvinna åtalas för falsk våldtäktsanmälan, Kalmar SE Länk
11) ”Den som ljuger om våldtäkt borde dömas till fängelse – skärp straffen Dagens Juridik (2017) Länk
12)  Kvinnas lögn om våldtäkt ”ytterst allvarlig” – döms till ett och ett halvt år fängelse, Dagens Juridik (2018) Länk

 

Integritet

Integritet, från latinets integer, betyder hel, orörd eller fullständig. Begreppet är knutet till värde, värdighet och egenvärde. Integritet kan förutom individen gälla grupp, region och nation.  Här diskuteras den personliga integriteten.

Personlig integritet betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli kränkt och avser såväl den fysiska kroppen som respekten för individen i sociala förhållanden. Mobbning är således ett brott mot den personliga integriteten. Det innebär vi alla gentemot varandra bör visa respekt för en individs läggning, emotionella och mentala liv och om man så vill den själsliga entiteten.

I ett medmänskligt humanistisk perspektiv innebär det också respekt för individens värderingar, föreställningar, åsikter, drömmar och önskningar, liksom individens livsåskådning och trosföreställningar. Enligt konventioner om mänskliga fri- och rättigheter får inte personens integritet bli föremål för intrång eller manipulation. Individens åsikter och värderingar får inte kränkas så länge dessa inte kränker eller skadar andras.

Personlig integritet utmärks av att den inte upphör för att man själv inte förmår hävda den. Inom hälso- och sjukvården kan den personliga integriteten hotas på flera sätt. Man kan utsättas för åtgärder mot sin vilja och känna sig kränkt som person eller någon kan bryta mot tystnadsplikten och lämna ut känsliga uppgifter. Personlig integritet handlar bl.a. om att själv förfoga över information om den egna personen, att ha rätten att behålla vissa saker för sig själv.

Referenser
1) Statens medicinska råd länk
2) Integritet och dess betydelse för en ledare, Företagande.se Länk