Salutogenes – hälsans ursprung

Antonovskys ”Sence of Coherense” (SOC) översätts ofta till ”Känsla av sammanhang” men här istället med ”Betydelse av sammanhang” (BAS) då begreppet omfattar mer än känsla./ BP

Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes).

Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Antonovskys hade kommit fram till att människans upplevelse/uppfattning av sin hälsa-ohälsa påverkades på avgörande sätt av ”Betydelse av sammanhang” (BAS). Viktiga faktorer är samhörighet och meningsfullhet. Upplevelse av förmåga och uppfattning om rimlig kontroll som ger trygghet. Men också uppfinningsrikedom, mod, välbefinnande och tacksamhet. Dessa faktorer har studerats av en rad forskare och deras efternamn kan man se i bilden ovan efter varje faktor. Faktorerna är strukturerade enligt Livskompassen (Peratt) vilket förenklat innebär att logik och tankar är till vänster och upplevelser och känslor är till höger.

Det rådande perspektivet i sjukvården kretsar kring patogenes, det vill säga hur och varför sjukdomar uppkommer. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa. Tonvikten läggs på hälsobringande faktorer.

Exempel på arbete med ungdomsvård

Antonovsky var gästforskare vid institutionen för barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och inspirerade till att utveckla arbetet vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i en mer salutogen inriktning.[3]

Tidigare arbetade man i Lund utifrån ett patologiskt och problemorienterat perspektiv. Detta innebar att man fokuserade på det avvikande beteendet. I observationer och bemötande utgick man oftast från vad som inte fungerade. Dialogen med ungdomarna blev då negativt laddad och destruktiv för både ungdomar och personal.

Ungdomarna visste ganska väl vilka brister de hade och vad de inte kunde. Det bekräftades också genom observationer, samtal och tester.

Ungdomarna var inte själva  medvetna om sina talanger och förmågor eller visste vilket socialt stöd som fanns i deras närhet. Detta gjorde att ungdomarnas bilder av sig själva inte var speciellt nyanserade, vilket i sin tur ledde till att de ofta agerade med en negativ förväntan både på sig själva och på sin omgivning. Detta leder enligt systemteori (som ser mer till cirkulära orsakssammanhang än linjära) till att både omgivning och ungdomar får negativa förväntningar på varandra.

Insikten om det salutogena perspektivet och fokuseringen på olika ”hälsobringande” faktorer innebar möjligheter att koncentrera sig på ungdomarnas resurser. Ganska snabbt insåg behandlingspersonalen den positiva effekten av det salutogena synsättet. Eftersom ungdomarna ständigt fick nya positiva bilder av sig själva ändrades deras attityder både till sig själva och sin omgivning. Interaktionen med vuxna blev mer positiv, vilket gjorde att de blev mer mottagliga för förändringar.

Det centrala begreppet i den salutogena modellen är en betydelse av sammanhang (man använder här ”känsla av sammanhang” och KASAM) som innehåller delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Ingrid Claezon definierar i sin bok ”Mot alla odds” [4] dessa komponenter som:

”Begriplighet syftar på i vilken utsträckning inre och yttre stimuli är gripbara, det vill säga är det en information som upplevs som ordnad och tydlig snarare än kaotisk och oförklarlig. När informationen inte är förutsägbar utan kommer som en överraskning krävs det att den i alla fall ska gå att ordna och förklara.” ”Hanterbarhet handlar om att kunna möta utmaningar, att ha vissa resurser under kontroll, vare sig det är egna eller andras, som man kan lita på. Om man har en hög känsla av hanterbarhet riskerar man inte att känna sig som ett offer för omständigheterna”. ”Meningsfullhet är den komponent som hänvisar till vikten av att vara delaktig, att livet har en känslomässig, värdefull innebörd som det är värt att investera energi och engagemang i, även när det gäller problemlösning. Detta är KASAMs motivationskomponent. Denna är ett nödvändigt villkor för genuin och bestående begriplighet och hög hanterbarhet.”

Kritik av översättning av Sense of Coherense (SOC) till Känsla av sammanhang och akronymen KASAM

Peratt föreslår och har myntat ”Betydelse av sammanhang” (BAS) eftersom ”Känsla av sammanhang” begränsar Antonovskys begrepp till emotioner och dessutom med en meningslös förkortning som ser ut som en akronym (KASAM) som inte förmedlar något av begreppets innebörd.
Ju starkare Betydelse av sammanhang -BAS- desto bättre förmåga att hantera problemsituationer. Social kompetens, självförtroende, integritet och hur man hanterar stress (coping) med begriplighet, dvs logik, är också centrala för en BAS.

Historik

Antonovsky publicerade den salutogena modellen i Health, Stress and Coping år 1979. [2] Han utförde en undersökning på en grupp israeliska kvinnor där han fann att de judiska kvinnor som överlevt nazismens koncentrationsläger hade en förmåga att bevara sin hälsa trots alla de fasor som de hade genomlidit och på ett bättre sätt än kontrollgruppen av kvinnor som levt ett mer normalt liv.

Antonovsky intresserade sig mer för vad som gör/håller en individ i ett frisk/hälsosamt tillstånd, trots olika typer av kriser under sin livstid. ”Varför klarar vissa människor att hantera stress och lidande bättre än andra?” Hans resultat visade att kvinnor som hade utvecklat betydelse av sammanhang, byggt på deras hanterbarhet av yttre påfrestningar också hade gjort dem uthålliga och fysiskt och psykisk starka.

Begriplighet, hanterbarhet meningsfullhet och delaktighet
Med begriplighet menar man att tillvaron är meningsfull och har ett sammanhang. Förmågan att hantera krav och kriser innebär att kunna se lösningar för att inte bli offer för omständigheter.

Delaktighet innebär att individer ingår i ett positivt sammanhang. Meningsfullheten genererar motivation, vilket i sin tur resulterar i ett engagemang. Det ger styrka att handskas med problematik och klara av nödvändig förändring. Förmågan att hantera och lyckas med knepiga situationer ”programmerar” människan att klara av att möta svåra händelser använda sitt intellekt för att finna nya vägar och sätt, ha förmåga till att disciplinera sitt sinne och skapa lugn och samtidigt bibehålla sin moral och integritet. Här är barndomens framgångar och misslyckanden viktiga. [5]

I händelse av sjukdom fokuserar det salutogena perspektivet på tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och ”Betydelse av sammanhang” (BAS). Generella motståndsresurser, GMR, är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att hantera stress och hotbilder. Exempel på Generella motståndsresurser kan vara socialt stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla osv. Generella motståndsresurser har stor betydelse för upplevelsen av sammanhang. En människa med en stark BAS är självständig och kapabel att framgångsrikt hantera krissituationer.

Antonovsky anser att den mänskliga tillvaron är kantad av pressande krav (stressorer) och att de flesta människor klarar sig relativt väl trots en hög belastning av press vilket gör att stress inte behöver utlösas. Dessutom menar Antonovsky att det inte räcker med att främja hälsa endast genom att klara press och undvika stress. Det handlar om människans förmåga att hantera med- och motgångar och att finna lösningar som innebär att göra det bästa av tillvaron.

Förverkliga dig själv filosofier och litteratur

Ett litet urval av litteratur på temat att lyckas och att förverkliga sig själv är:

 • Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning : om kommunikation människor emellan – Carnegie Länk
 • Tänk rätt bli framgångsrik – Napoleon Hill Länk
 • Coacha Unga med Livskompassen – Börje Peratt Länk
 • Bäst när det gäller – Willi Railo Länk
 • Lars-Eric Uneståhl – Mental träning stort antal böcker Länk

Referenser:
1. Antonovsky, A. Health, stress, coping. San Fransisco: Jossey Bass. 1979.
2 . Antonovsky, A. Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 1991.
3. Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer, Vårdfokus nr 6, 1997-6. Länk
4. Claezon, I. Mot alla odds. Barn till narkotikamissbrukare berättar om sin uppväxt.  Stockholm: Mareld. 1996.
5. Cederblad, M., Dahlin, L., Hagnell, O. & Hansson, K. Salutogenic childhood factors reported by middle-aged individuals. Follow up of the children from the Lundby study grown up in families experiencing three or more childhood psychiatric risk factors. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 244, 1–11. 1994.

The Horse Boy – Hästpojken, dokumentärfilm

Hästpojken – En fars uppdrag att läka sin son, är en dokumentärfilm IMDb om en familj från Texas USA som har en autistisk pojke och de reser till Mongoliet för att som ett sista halmstrå ta hjälp av en mongolisk shaman.

Artikel:

”Hur långt skulle du resa för att läka någon du älskar? Under en intensiv personlig, och episk andlig resa följer filmen HORSE BOY ett par i Texas och deras autistiska son på hästrygg genom yttre Mongoliet, i ett desperat försök att behandla hans tillstånd med en shamanisk helare.

Ett komplicerat tillstånd som dramatiskt kan påverka social interaktion och kommunikationsförmåga, är autism det snabbast växande utvecklingshindret idag. Efter att den tvåårige Rowan Isaacson hade diagnostiserats med autism upphörde han att tala, gick tillbaka in i sig själv i timmar och skrek ofta oupphörligtt utan någon uppenbar anledning. Rupert Isaacson, en författare och tidigare hästtränare, och hans fru Kristin Neff,  psykologprofessor, sökte bästa möjliga vård för sin son. Men traditionella terapier hade liten effekt.

Då upptäckte de att Rowan har en djup närhet för djur, särskilt hästar. När Rupert började rida med Rowan varje dag började Rowan prata igen och engagera sig med omvärlden. Fanns det en plats på planeten som kombinerade hästar och helande? Det fanns i Mongoliet, det land där hästen först tämjdes, och där shamanism är statsreligion. Vad händer om vi skulle ta Rowan dit, tänkte Rupert och rida från shaman till shaman? Vad skulle hända?

HORSE BOY är en magisk expedition på den vilda öppna steppen till den heliga sjön Sharga. När familjen tar sig an denna strävan efter en möjlig bot, finner Rupert och Kristin att deras son är accepterad – till och med uppskattad – för hans skillnader. Genom att berätta denna familjs extraordinära historia ger filmen en röst till de tusentals familjer som lever med autism varje dag. När Rupert och Kristin kämpar för att hela sitt barns autism och finna läkning för honom och sig själv på dessa skilda ställen, gör Rowan plötsligt dramatiska språng framåt, förvånande för både sina föräldrar och sig själv.//slut artikel

Bok och film

Hästpojken: En fars uppdrag att läka sin son, en bok om Isaacsons erfarenhet och skriven av Rupert Isaacson, släpptes av Little Brown and Company den 14 april 2009. Boken blev en New York Times Bestseller. Filmen regisserades av Michel Orion Scott och distribueras av Zeitgeist Films. [1] Den nominerades till Grand Jury Prize på 2009 Sundance Film Festival, [2] och vann 2009 Award Film Audience Award för Lone Star States vid South by Southwest.

Trailer

Se Filmen

Referenser

 1. The Horse Boy”. Zeitgeist Films. Archived from the original on February 28, 2010.
 2. <http://themovingarts.com/tallgrass-third-thursdays-the-horse-boy/
 3. ”Past Winners”. SXSW. Archived from the original on February 22, 2010

Extera länkar

 

Hospis

hospis [hɔʹspis] (engelska hospice, av latin hospiʹtium ’gästhem’, ’härbärge’, av hoʹspes ’gäst’), vårdform för svårt sjuka.

Sjukvårdsinrättningar som är särskilt avsedda för vård av patienter i livets slutskede och stöd åt deras anhöriga. Länk KI

Ett hospis i Sverige beskriver verksamheten så här: Målet för vården är att lindra symtom och smärta, inte bara den fysiska och psykiska, utan även den andliga och sociala. Respekt för personens önskemål är grunden för vården, vilken planeras tillsammans med gästen, anhöriga och personalen. Vården innefattar stöd till anhöriga. Länk

Wikipedia har en krass definition: Hospis är en plats där människor som är i livets slutskede får vård. De patienter som finns på ett hospis är i ett skede nära döden och är obotligt sjuka.

Roger Sperry

Roger Wolcott Sperry
Född 20 Augusti, 1913
Hartford, Connecticut, U.S.
Död 17 April, 1994 (ålder 80)
Pasadena, California, U.S.

Roger Wolcott Sperry (1913 – 1994) var en amerikansk neuropsykolog, neurobiolog och nobelpristagare som tillsammans med David Hunter Hubel [1] och Torsten Nils Wiesel, vann Nobelpriset 1981 i fysiologi och medicin för sitt arbete med split-brain (delad hjärna) hjärnforskning.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] En Review of General Psychology undersökning, publicerad 2002, rankade Sperry som den 44:e mest citerade psykologen under 1900-talet.[12]

Sperry mottog flera utmärkelser under sin livstid, bland annat årets Oscar Scientist of the Year 1972, National Medal of Science 1989, Wolf Prize in Medicine 1979 och Albert Lasker Medical Research Award 1979 och Nobelpriset för medicin / fysiologi 1981 som han delade med David H. Hubel och Torsten N. Wiesel. Sperry tilldelades denna utmärkelse för sitt arbete med ”split-brain” -patienter.

Hjärnan är uppdelad i två hemisfärer, vänstra och högra hjärnhalvan, som är hopkopplade i mitten av en del av hjärnan kallad corpus callosum. Patienter som lider av epilepsi, en sjukdom som orsakar intensiva och ihållande anfall, kunde få färre anfall om corpus callosum delades. Ett anfall börjar i en halva och fortsätter in i den andra halvan. Avskärning av corpus callosum förhindrar att anfallet flyttar från en halva till den andra, vilket både minskar och förhindrar anfall , och gör det möjligt för patienterna att fungera normalt i stället för att lida av kontinuerliga anfall.

Sperry blev först intresserad av ”split-brain” -forskning när han arbetade med ämnet interokulär överföring, som uppstår när ”man lär sig med ett öga hur man löser ett problem och sedan med det ögat täckt och vet det andra ögat, redan hur man löser problemet ”. [13]  Sperry ställde sig frågan: ”Hur kan lärandet med ett öga framträda med användandet av det andra?” [14] Sperry skar nerver i katternas ögon så att vänstra ögat var anslutet till vänstra hjärnhalvan/hemisfären och högra ögat var kopplad till den högra hjärnhalvan; han skar också corpus callosum. Katterna lärdes sedan att skilja en triangel från en fyrkant med det högra ögat täckt. [13] Sedan presenterades katterna inför samma problem med det vänstra ögat täckt. Katterna hade då ingen aning om vad de just hade lärt sig med vänstra ögat då de hade lärt sig att skilja en kvadrat från en triangel med det högra ögat. Beroende på vilket öga som täcktes skulle katterna antingen skilja ett kvadrat från en triangel eller en triangel från en kvadrat, vilket visar att vänster och höger hemisfär lärde sig och kom ihåg det som två olika händelser. Detta ledde Sperry till att tro att den vänstra och högra hemisfären fungerar separat när de inte är anslutna via corpus callosum.

Sperrys forskning med ”split-brain” -katter bidrog till att upptäcka att skärning av corpus callosum är en mycket effektiv behandling för patienter som lider av epilepsi. Man fann från början, efter att patienterna återhämtade sig från operationen, inga tecken på att operationen orsakade några förändringar i deras beteende eller funktion. Denna observation ledde till frågan: Om operationen inte hade någon effekt på någon del av patientens normala funktion, vad är syftet med corpus callosum? Var det helt enkelt för att hjärnans båda sidor inte skulle kollapsa, som Karl Lashley skämtsamt uttryckte det? Sperry blev ombedd att utveckla en serie test som utfördes på patienter med ”split-brain” för att bestämma om operationen orsakade förändringar i patientens funktion eller ej. Man fann bevis på detta utanför laboratoriet när en patient rapporterade att, ”medan deras vänstra hand knäpper upp  skjortan, kunde den högra handen följa med bakom och knäppa igen den.” [15]

Upptäckten av att ord och tal främst behandlas i vänstra hjärnhalvan

Sperry uppmanade flera av sina ”split-brain” -patienter att arbeta med sin doktorand Michael Gazzaniga för att frivilligt delta i en studie för att avgöra om operationen påverkat deras funktion. Dessa test var utformade för att undersöka patienternas språk, syn och motoriska färdigheter. När en person tittar på något i det vänstra visuella fältet (det är på vänster sida av kroppen), reser informationen till höger hemisfär i hjärnan och vice versa. I den första testserien skulle Sperry presentera ett ord till antingen vänster eller höger visuella fält under en kort tidsperiod. Om ordet visades till det högra visuella fältet togs det emot av vänstra hemisfären och då kunde patienten benämna och rapportera ordet. Om ordet visades till det vänstra visuella fältet, vilket betyder att den högra hemisfären skulle behandla det, kunde patienten inte benämna eller rapportera att man såg ordet. Detta ledde Sperry till att tro att endast vänstra sidan av hjärnan kunde formulera ord. Men i ett uppföljningsexperiment upptäckte Sperry att högra hjärnhalvan har vissa språkförmågor. I detta experiment hade patienterna sina vänstra händer placerade  i ett fack full av föremål placerade under en skärm så att patienten inte skulle kunna se föremålen. Därefter visades ett ord på patientens vänstra visuella fält, vilket då behandlas av höger sida av hjärnan. Detta ord beskrev ett av föremålen i en låda till vänster framför patienten, så patientens vänstra hand tog upp objektet som motsvarade ordet. När deltagande patienter tillfrågades om ordet och föremålet i deras hand hävdade de att de inte hade sett ordet och hade ingen aning om varför de höll föremålet. Den högra sidan av hjärnan hade erkänt ordet och berättat för vänstra handen att hämta föremålet, men eftersom hjärnans högra sida inte kunde tala och den vänstra sidan av hjärnan inte hade sett ordet kunde patienterna inte uttrycka vad de hade sett.

I en annan serie försök som undersökte hur de olika hjärnhalvorna var specialiserade genom lateraliseringen av språket i vänster och höger hemisfär, presenterade Sperry ett objekt mot det vänstra visuella fältet och ett annat objekt mot ”split-brain” patienternas högra synfält. Patientens vänstra hand placerades bakom en skiljevägg och sedan blev patienten ombedd att rita med sin vänstra hand vad de hade förevisats. Patienterna skulle således rita vad de hade sett i sitt vänstra visuella fält, men när de tillfrågades vad de hade ritat skulle de beskriva vad som hade förevisat för deras högra visningsfält. Dessa tester visade att när corpus callosum avskiljs bryts  sambandet mellan vänstra och högra hemisfären, vilket gör att de inte kan kommunicera med varandra. Inte bara kan de inte kommunicera med varandra, men även utan corpus callosum som förbinder dem har ena hemisfären ingen aning om att den andra hemisfären ens existerar. (Se exempel då patient vars vänster hand knäpper upp skjortan emedan höger hand följer efter och knäpper igen skjortan [15])

De experiment som Sperry utförde fokuserade på fyra huvudidéer som också kallades ”turnarounds”: potentialutjämning , split brain studier, nervregeneration och plasticitet och medvetandets psykologi. [16]

Referenser

 1. Shatz, C. J. (2013). ”David Hunter Hubel”. Nature. 502 (7473): 625. doi:10.1038/502625a. PMID 24172972.
 2. Voneida, T. J. (1997). ”Roger Wolcott Sperry. 20 August 1913–17 April 1994: Elected For.Mem.R.S. 1976”. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 43: 463–470. doi:10.1098/rsbm.1997.0025.
 3. Miller, J. G. (1994). ”Roger Wolcott Sperry. Born August 20, 1913—died April 17, 1994”. Behavioral science. 39 (4): 265–267. PMID 7980367.
 4. Trevarthen, C. (1994). ”Roger W. Sperry (1913–1994)”. Trends in Neurosciences. 17 (10): 402–404. doi:10.1016/0166-2236(94)90012-4. PMID 7530876.
 5. Hubel, D. (1994). ”Roger W. Sperry (1913–1994)”. Nature. 369 (6477): 186. doi:10.1038/369186a0. PMID 8183336.
 6. Bogen, J. E. (1999). ”Roger Wolcott Sperry (20 August 1913-17 April 1994)”. Proceedings of the American Philosophical Society. 143 (3): 491–500. PMID 11624452.
 7. ”Roger Wolcott Sperry”. Nobelprize.org. 1997-07-23. Retrieved 2015-11-11.
 8. ”Roger W. Sperry – Biographical”. Nobel.se. Retrieved 2015-11-11.
 9. ”A Science Odyssey: People and Discoveries: Roger Sperry”. Pbs.org. Retrieved 2015-11-11.
 10. Humankind Advancing, Vol.5, No.1 January 21994 Special Issue on Roger Sperry Archived July 27, 2007, at the Wayback Machine.
 11. Sperry, Roger Wolcott (1987). ”The science-values relation: impact of the consciosness relation” in Religion, Science, and the Search for Wisdom. Proceedings of a Conference on September 1986, Bishops’ Committee on Human Values National Conference of Catholic Bishops.
 12. Haggbloom, Steven J.; Warnick, Jason E.; Jones, Vinessa K.; Yarbrough, Gary L.; Russell, Tenea M.; Borecky, Chris M.; McGahhey, Reagan; et al. (2002). ”The 100 most eminent psychologists of the 20th century”. Review of General Psychology. 6 (2): 139–152. doi:10.1037/1089-2680.6.2.139.
 13. Voneida, Theodore. ”Roger Walcott Sperry”. nap.edu. Archived from the original on 9 May 2013. Retrieved 9 May 2013.
 14. Bogen, Joseph. ”Roger Walcott Sperry”. Archived from the original on 9 May 2013. Retrieved 1 April 2013.
 15. Mook, Douglas (2004). Classic Experiments in Psychology. Westport, CT: Greenwood Press. p. 67. ISBN 0313318212.
 16. Kimble, Gregor A. and Wertheimer, Michael (eds.) (2000). Portraits of Pioneers in psychology, vol. 4. ISBN 0805838546

Émile Coué

Émile Coué
26 Februari 1857-2 Juli 1926
Fransk apotekare och psykolog

Émile Coué de la Châtaigneraie (franska: [emil kue də la ʃɑtɛɲʁɛ], 26 februari 1857 – 2 juli 1926) var en fransk psykolog och apotekare som introducerade en metod för psykoterapi och självförbättring baserad på positiv självsuggestion (optimistic autosuggestion).[1][2]
Coué behandlade många patienter i grupper och utan kostnad.[3][4]

Familje Coué kom från Bretagne-regionen i Frankrike med ett ursprung i franska adeln men hade bara blygsamma medel. Émile var en lysande elev i skolan och planerade en framtid som analytisk kemist. Men han lämnade dessa studier, eftersom hans far, som var järnvägsarbetare, befann sig i en osäker finansiell situation. Coué bestämde sig sedan för att bli apotekare och tog examen i farmakologi i 1876.

Som apotekare i Troyes från 1882 till 1910 upptäckte Coué snabbt vad som senare blev känt som placebo-effekten. Han blev omtalad för att kunna lugna sina kunder genom att lova varje botemedel effektivitet och han lämnade ett litet positivt meddelande med varje given medicinering. 1886 och 1887 studerade han i Nancy med Ambroise-Auguste Liébeault och Hippolyte Bernheim, två ledande utövare av hypnotism.

År 1910 sålde Coué sin verksamhet och flyttade till Nancy, där han öppnade en klinik som kontinuerligt levererade cirka 40 000 behandlingsenheter per år (Baudouin, 1920, s. 14) till lokala, regionala och utländska patienter under de närmaste sexton åren. [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

År 1913 grundade Coué och hans fru Lorraine Society of Applied Psychology (franska: La Societe Lorraine de Psychologie appliquée). Hans bok Self-Mastery Through Conscious Autosuggestion publicerades i England (1920) och i USA (1922). Coués teorier spreds till USA och flera kända amerikaner antog hans idéer och metoder, som Maxwell Maltz, Napoleon Hill, Norman Vincent Peale, Robert H. Schuller och W. Clement Stone.

La méthode Coué (Coué metoden)

Generellt

Tillämpningen av hans mantra-liknande medvetna autosuggestion, ”Varje dag, på alla sätt blir jag bättre och bättre” (Franska: Tous les jours à tous points de vue je vais de mieux en mieux) kallas Couéism eller Coué metoden.[13] Vissa amerikanska tidningar citerade det annorlunda: ”Dag för dag, på alla sätt blir jag bättre och bättre.”

I Sverige har denna mentala inställning odödliggjorts genom Ernst Rolfs revykuplett ”Bättre och bättre dag för dag” (1923) med text av S.S. Wilson.

Couémetoden fokuserade på en rutinmässig upprepning av poistiva uttryck enligt en specificerad ritual – helst så många som tjugo gånger om dagen, och speciellt i början och i slutet av varje dag.[14] När han tillfrågades om hur han tänkte på sig själv som läkare, sa Coué ofta att ”jag har aldrig botat någon i hela mitt liv. Allt jag gör är att visa människor hur de kan bota sig själva.”[15]

Till skillnad från en allmän övertygelse om att en stark medveten vilja utgör den bästa vägen till framgång, hävdade Coué att förutsättningen för att bota av några av våra problem [sjukdomar] kräver det en förändring i vår omedvetna tanke, som endast kan uppnås genom att använda vår fantasi.

Trots att han betonade att han inte främst utförde helande utan var en som lärde andra att läka sig själv, hävdade Coué att han hade genomfört organiska förändringar genom autosuggestion.[13]

Självsuggestion

Coué identifierade två typer av självsuggestion: (i) det avsiktliga, ”reflekterande suggestion” som gjordes som en medveten ansträngning, och (ii) den omedvetna ”spontana suggestionen”, som är ett ”naturligt fenomen i vårt mentala liv … som äger rum utan medveten ansträngning [och har sin effekt] med en intensitet som är proportionell mot vår uppmärksamhet ”(Baudouin, 1920, s. 33-34).Baudouin identifierade tre olika källor till spontan suggestion:

A. Exempel som tillhör den representativa domänen (känslor, mentala bilder, drömmar, visioner, minnen, åsikter och alla intellektuella fenomen);
B. Exempel som tillhör den affektiva domänen (glädje eller sorg, känslor, tendenser, lustar);
C. Exempel som hör till den aktiva eller motoriska domänen (handlingar, önskningar, gester, rörelser i periferin eller i kroppens inre, funktionella eller organiska modifieringar).[16]

Två medvetanden

Enligt Yeates (2016b, s. 42) delade Coué den teoretiska position som Hudson uttryckte i sin Law of Psychic Phenomena (1893): nämligen att vår ”mentala organisation” var sådan att det verkade som om vi hade ”två medvetanden , där  var och en var utrustad med separata och tydliga egenskaper och befogenheter, [och där] varje förmåga var kapabel, under vissa förutsättningar, till självständig åtgärd.” (Hudson, 1893, s. 25).

Vidare hävdade Hudson (ibid., S. 25-26) att det var helt irrelevant, för förklarande ändamål, om vi faktiskt hade ”två olika medvetanden”, eller om vi bara tycktes vara ”utrustade med en dubbel mental organisation”, eller om vi faktiskt hade ”ett medvetande” (one mind) som besatte vissa egenskaper och befogenheter under vissa förhållanden och vissa andra egenskaper och befogenheter under andra förhållanden”.

Påverkan från det omedvetna eller det undermedvetna

Det omedvetna har också betydelse genom att förväntningar har med förtroende att göra. Omständigheter i omgivningen som stärker förtroendet har då antagits positivt medverka till den psykologiska föreställningsvärlden. Inom vården kan det räcka med en miljö och med kläder (läkarrock) som inger förtroende för att starta en positiv förstärkning.

KOMMENTAR: Inom vissa vårdinriktningar gäller att miljön är utformad för att förstärka denna upplevelse såsom hos Vidarkliniken i Järna. Flera sjukhus världen över har också medvetet förändrat miljön och färgsättningen för att ge sådan positiv förstärkning av miljön.

Utveckling och ursprung

Coué upptäckte att han i vissa fall kunde förbättra effekten av ett givet läkemedel genom att inför patienten utlova dess effektivitet. Han insåg att de patienter till vilka han hade givit ett positivt utlåtande om medicinen hade upplevt märkbar förbättring jämfört med patienter till vilka han inte sagt något. Detta motiverade Coué att undersöka användningen av hypnos och möjligheterna i fantasins kraft.

Han upptäckte att patienten inte kunde hypnotiseras mot sin vilja och, ännu viktigare, att effekterna av hypnos avtog när patienten återfick medvetandet. Han förändrade då metod och utvecklade till autosuggestion (självhypnotisk påverkan), som han beskriver som:

… ett instrument som vi besitter redan vid födseln, och med vilket vi spelar omedvetet hela vårt liv, som ett barn spelar med sin skallra. Det är dock ett farligt instrument; Det kan såra eller döda dig om du hanterar det på ett oförsiktigt och omedvetet sätt. Det kan tvärtom rädda ditt liv när du vet hur man använder det medvetet.[17]

Medveten autosuggestion

Coué trodde på effekterna av medicinering. Men han trodde också att vårt mentala tillstånd kan påverka och till och med förstärka verkan av dessa läkemedel. Genom att medvetet använda autosuggestion såg han att hans patienter kunde bota sig mer effektivt genom att ersätta sin ”tanke på sjukdom” med en ny ”tanke på botemedel”. Enligt Coué åstadkommer upprepande ord eller bilder, tillräckligt många gånger, det undermedvetna att absorbera dem. Botemedel var resultatet av att använda fantasi eller ”positiv autosuggestion” för att utesluta ens egen medvetna viljestyrka.

Underliggande principer

Coué utvecklade sålunda en metod som åberopade principen att ”en ide som uteslutande ockuperar sinnet blir verklighet”, men endast i den utsträckning som tanken ligger inom möjlighetens ramar. Till exempel kommer en person som saknar händer inte att kunna få dem att växa tillbaka. Men om en person bestämmer sig för att hans eller hennes astma försvinner, så kan det faktiskt hända, så länge kroppen faktiskt kan fysiskt övervinna eller kontrollera sjukdomen. Å andra sidan, att tänka negativt på sjukdomen (ex. ”Jag mår inte bra”) uppmuntrar både sinne och kropp att acceptera denna tanke. På samma sätt, när någon inte kommer ihåg ett namn, kommer de förmodligen inte att kunna återkalla det så länge de håller fast vid den här tanken (dvs ”jag kan inte komma ihåg”). Coué insåg att det är bättre att fokusera på och föreställa sig de önskade positiva resultaten (dvs ”Jag känner mig frisk och energisk” och ”Jag kan klart komma ihåg”).

Negativa konsekvenser av viljans kraft – Willpower

Coué observerade att det största hindret för autosuggestion var viljestyrka. För att metoden ska fungera måste patienten avstå från att göra någon självständig dom, vilket innebär att patienten inte får låta sin vilja uttrycka sina egna kritiska åsikter om positiva idéer. Allt måste således ske för att säkerställa att den positiva ”autosuggestiva” idén är medvetet accepterad av patienten; annars kan man till slut få motsatt effekt av vad som är önskvärt.[18]

Till exempel, om en student har glömt ett svar på en fråga i en tentamen, kan reaktionen bli – ”jag har glömt svaret”. Ju starkare denna tanke blir, desto mer försvinner förmågan att minnas svaret. Men om denna negativa tanke ersätts med en mer positiv – ”Ingen anledning att oroa sig jag vet, det finns och jag minns”, då ökar chansen att studenten kan komma ihåg svaret.

Coué noterade att unga barn alltid tillämpade denna metod utan ansträngning, eftersom de inte styrdes av den kritiska viljestyrka som var närvarande hos vuxna. När han instruerade ett barn genom att säga ”lås händerna och du kan inte öppna dem” kunde barnet följaktligen genast lyda instruktionen och inte förmå sig till att öppna händerna.

Själv-konflikt

En patients problem riskerar att öka när viljestyrka och fantasi (eller mentala tankar) motsätter sig varandra, något som Coué betecknade som ”självkonflikt”. I studentens fall är viljan att lyckas tydligt oförenlig med tanken på att inte komma ihåg sina svar. När konflikten intensifieras, så gör också problemet det: ju mer en patient anstränger sig att sova, desto mer ökar vakenheten. Ju mer en patient försöker sluta röka, desto mer ökar rökningen. Patienten måste således överge sin viljestyrka och istället lägga mer fokus på sin fantasifulla kraft för att lyckas fullt ut med sin önskan.

Effektivitet

Tack vare hans metod, vilken Coué en gång kallade sitt ”trick,[19] skulle patienter av alla slag komma för att besöka honom. Listan över sjukdomar inkluderade njursjukdomar, diabetes, minnesförlust, stammande, svaghet, atrofi [förtvining] och alla slags fysiska och psykiska sjukdomar. Enligt en av hans journalposter (1916) botade han en patient från livmoderframfall samt ”våldsamma smärtor i huvudet” (migrän).[20]

C. (Cyrus) Harry Brooks (1890-1951), författare till flera böcker om Coué, hävdade att den uppskattade framgången för hans metod var omkring 93%. De återstående 7% av människor skulle inkludera de som var för skeptiska till Couées tillvägagångssätt och de som vägrade att känna igen en förändring.

Medicin och autosuggestion

Användningen av autosuggestion är avsedd att komplettera användningen av medicin, men ingen läkemedelsmedicinering under Couées tid kunde enligt Coué rädda en patient från depression eller spänning [negativ stress]. Coué rekommenderade att patienter tar läkemedel med förtroende för att de skulle botas snabbt, och för att läkning skulle bli optimal. Omvänt hävdade han att patienter som är skeptiska till ett läkemedel skulle finna dem minst effektiva.

Referenser

 1. R. Gregory, The Oxford Companion to the Mind (1987) p. 169
 2. See Yeates (2016a), (2016b), and (2016c).
 3. Henri Ellenberger, The Discovery of the Unconscious (1970) p. 842
 4. Whiteside, T., ”Better and Better”, The New Yorker, (Saturday, 16 May 1953), pp.91-115.
 5. Aram, G.V. (1923). Emile Coué and His Method of Healing by Conscious Auto-Suggestion: An Interview with M. Coué, in G.V., Aram, E. Towne, & W.E. Towne, The Gist of Coué: Self Healing by Auto-Suggestion Clearly and Simply Explained, (pp.3-14). Holyoke, MA: The Elizabeth Towne Co., Inc.
 6. Baird, A. (1956/1923). ”Bypassing the Will: Towards Demystifying the Nonconscious Control of Social Behavior”, in A. Baird, I was There: St. James’s, West Malvern (pp.239-246). Worcester: Littlebury and Company Limited.
 7. Baudouin, C. (1923). Emile Coué and His Life-Work. New York, NY: American Library Service
 8. Brooks, C. Harry (1922). The Practice of Autosuggestion by the Method of Émile Coué. George Allen and Unwin.
 9. Duckworth, J.H. (1922). Autosuggestion and its Personal Application. New York, NY: The James A. McCann Company.
 10. Kirk, Ella Boyce (1922), My Pilgrimage to Coué, American Library Service, (New York). 1922.
 11. Macnaghten, H. (1922), Emile Coué: The Man and His Work. New York, NY: Dodd, Mead and Company.
 12. Orton, J.L. (1935). Émile Coué: The Man and His Work. London: The Francis Mott Company.
 13. ”Émile Coué.” Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 26 Dec. 2008 [1]
 14. Marguerite Marshall. ”Applied Auto-Suggestion of Famous French Healer Explained.” Boston Post, January 4, 1923, p. 13.
 15. quoted by Frederick L. Collins, ”Three Minutes With a Headliner.” (Kingston Jamaica) The Gleaner, February 9, 1923, p.6.
 16. Baudouin, 1920, p.41.
 17. Coué, E: ”Self Mastery Through Conscious Autosuggestion” (1922) p. 19 ”Min metod” eller Medveten autosuggestion
 18. Brooks, C. H., ”The practice of autosuggestion” (1922) p. 62
 19. Coué, E: ”How to Practice Suggestion and Autosuggestion” page 45. ”un truc ou procédé mécanique” (‘a trick, or mechanical process’). Note that when Coué referred to his ”trick”, he was speaking of the mechanism, or ”the secret”, that was responsible for the approach’s success (as in, say, ”the trick to the hook shot is …”), he was not speaking of deceiving his subject.
 20. Wallechinsky, David. ”Emile Coué (1857–1926) French Healer.” The People’s Almanac. 2nd Ed. 1975.

 

Robert Cloninger

Robert Cloninger (född 4 april 1944) är en amerikansk psykiater och genetiker som forskat på biologisk, psykologisk, social och andlig grund för både psykisk och psykisk sjukdom. [1] [2] [3] [4 ] [5] Han är professor i psykologi och genetik och chef vid Sansone Family Center for Well-Being vid Washington University i St. Louis. [6] [7] [8] [9] Cloninger är  medlem av den biologiska och biovetenskapliga sektorns evolutionära, neurovetenskapliga och statistiska genetikprogram [6] och är erkänd som expertkliniker vid behandling av allmän psykopatologi, substansberoende och personlighetsstörningar. [7] [10]

Cloninger har forskat på genetisk, neurobiologiska orsaker för utveckling av personlighets- och personlighetsstörningar. [11] [12] [13] [14] Han identifierade och beskrev ärftliga personlighetsdrag som förutsade sårbarhet mot alkoholism och andra psykiska störningar i prospektiva studier av adopterade uppväxta utan sina biologiska föräldrar. [15] [16] [17] [18] [19] Cloninger utförde även en kopplingsstudie av normala personlighetsdrag, [20] och har utvecklat två verktyg för att mäta personlighet: TIDQ (Tridimensional Personality Questionnaire) och Temperament and Character Inventory (TCI). [ 21] [22]

År 2004 publicerade han Feeling Good: Vetenskapen om välbefinnande. [23] [24] [25] Cloninger är direktör vid Anthropedia Institute, forskningsenheten för Anthropedia Foundation. [26] I samarbete med Anthropedia hjälpte han till att utveckla DVD-serien Know Yourself. [27] [28] Cloninger har erhållit livstidsutmärkelser från många akademiska och medicinska föreningar, och är medlem i National Academy of Sciences för medicinska högskolan. [29] Han har författat eller medförfattat nio böcker och mer än fyrahundrafemtio artiklar.

Urval av publikationer

Böcker

 • Cloninger, C. R. (2004). Feeling good: The science of well-being. New York: Oxford University Press. (Italian translation with foreword by Mario Maj, Rome, CIC Edizioni Internationali, 2006).
 • Hallett M., Fahn S., Jankovic J.J., Lang A.E., Cloninger C.R., Yudofsky S.C. (Eds.) (2005). Psychogenic movement disorders: neurology and neuropsychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Cloninger, C. R., (Ed.) (1999). Personality and psychopathology. Washington, D.C.: American Psychiatric Press.
 • Cloninger C.R., Przybeck T.R., Svrakic D.M., Wetzel R.D., Richter J., Eisemann M., Richter G. (1999). Das Temperament und Charakter Inventar (TCI) manual. Frankfurt: Swets Test Services.
 • Gershon E.S. and Cloninger C.R. (Eds.) (1994). Genetic approaches in mental disorders. Washington, D.C.: American Psychiatric Press.
 • Cloninger C.R., Przybeck T.R., Svrakic D.M., Wetzel R.D. (1994). The temperament and character inventory (TCI): A guide to its development and use. St. Louis: Washington University Center for Psychobiology of Personality.
 • Cloninger C.R. and Begleiter H. (Eds.) (1991). Genetics and biology of alcoholism. Banbury Reports 33. Plainview, N.Y.: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
 • Maser J.D. and Cloninger C.R. (Eds.) (1990). Comorbidity in anxiety and mood disorders. Washington, D.C., American Psychiatric Press.

Urval av artiklar

 • Cloninger, C. R. (2013) What makes people healthy, happy, and fulfilled in the face of current world challenges? Mens Sana Monographs, 11(1), 16-24.
 • Cloninger, C. R., Zohar, A. H., Hirschmann, S., Dahan, D. (2012) The psychological costs and benefits of being highly persistent: personality profiles distinguish mood disorders from anxiety disorders. J Affective Disorder, 136(3), 758-66.
 • Cloninger, C. R., Zohar, A. H. (2011) Personality and the perception of health and happiness. J Affective Disorders, 128(1-2), 24-32.
 • Cloninger, C. R. (2009). On Well-Being: Current Research Trends And Future Directions. Editorial. Mens Sana Monographs, 6(1), 3-9.
 • Sullivan, S., Cloninger, C.R., Przybeck, T.R., Klein, S. (2007). Personality characteristics in obesity and relationship with successful weight loss. Int J Obes (Lond.), 31, 667-674.
 • Cloninger, C. R. (2006). The science of well-being: An integrated approach to mental health and its disorders. World Psychiatry, 5, 71-76.
 • Cloninger, C. R., Svrakic, D.M., Przybeck, T.R. (2006) Can personality assessment predict future depression? A twelve-month follow-up of 631 subjects. J Affective Disorder, 92 (1), 35-44.
 • Hansenne, M., Delhez, M., Cloninger, C.R. (2005). Psychometric properties of the Temperament and Character Inventory-Revised in a Belgian sample. J Person Assess, 85, 40-49.
 • Grucza, R.A., Przybeck, T.R., Cloninger, C.R. (2005). Personality as a mediator of demographic risk factors for suicide attempts in a community sample. Comprehensive Psychiatry, 46, 214-222.
 • Gillespie, N.A., Cloninger, C.R., Heath, A.C., Martin, N.G. (2003). The genetic and environmental relationship between Cloninger’s dimensions of temperament and character. Personality and Individual Differences, 35, 1931-1946.
 • Cloninger, C. R. (2003). Completing the psychobiological architecture of human personality development: Temperament, Character, & Coherence. In U. M. Staudinger & U. E. R. Lindenberger (Eds.), Understanding human development: Dialogues with lifespan psychology (pp. 159–182). Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Cloninger, C. R. (2002). The discovery of susceptibility genes for mental disorders. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 99(21), 13365-13367.
 • Cloninger, C. R. (2000). Biology of personality dimensions. Current Opinions in Psychiatry, 13, 611-616.
 • Cloninger, C. R. (1999). A new conceptual paradigm from genetics and psychobiology for the science of mental health. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 33, 174-186.
 • Cloninger, C. R., Svrakic, N. M., & Svrakic, D. M. (1997). Role of personality self-organization in development of mental order and disorder. Development and Psychopathology, 9, 881-906.
 • Cloninger, C. R. (1994). The genetic structure of personality and learning: a phylogenetic perspective. Clinical Genetics, 46, 124-137.
 • Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975-990.
 • Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., & Svrakic, D. M. (1991). The tridimensional personality questionnaire: U.S. normative data. Psychological Reports, 69, 1047-1057.

Referenser

 1. Who’s Who in the World 2009. Claude Robert Cloninger. 26th edition. New Providence, NJ. Marquis Who’s Who, 2008.
 2. Highly Cited Researchers. Claude Robert Cloninger. Version 1.5, ISI Highly Cited.com. Institute for Scientific Information, 2008.
 3. John Tierney (February 13, 2012). ”What’s New? Exuberance for Novelty Has Benefits”. The New York Times. Retrieved December 16, 2013.
 4. Tom Siegfried (February 28, 1990). ”Legacy Of Addiction”. Chicago Tribune. Retrieved December 16, 2013.
 5. Jeannette Batz Cooperman (March 2007). ”The Pursuit of Happiness”. St. Louis Magazine. Retrieved December 16, 2013.
 6. Washington University, Division of Biology & Biomedical Sciences, http://dbbs.wustl.edu
 7. Washington University Physicians, Department of Psychiatry, http://wuphysicians.wustl.edu
 8. ”Professor Robert Cloninger – new honorary doctor of psychology at the University of Gothenburg”. University of Gothenburg. Retrieved December 16, 2013.
 9. Whitney Joiner (October 2012). ”Going for It”. Whole Living. Retrieved December 16, 2013.
 10. Hellinga G, van Luyn B, Dalwijk H-J (eds.). Personalities: Master clinicians confront the treatment of borderline personality disorder. Robert Cloninger (biography and interview). Northvale NJ and London: Jason Aronson, 2001, pp. 99-120.
 11. Highly Cited Researchers. Claude Robert Cloninger. Version 1.5, ISI Highly Cited.com. Institute for Scientific Information, 2008.
 12. 5. Hellinga G, van Luyn B, Dalwijk H-J (eds.). Personalities: Master clinicians confront the treatment of borderline personality disorder – Robert Cloninger (biography and interview). Northvale NJ and London: Jason Aronson, 2001, pp. 99-120.
 13. Jeff Haden (May 14, 2012). ”9 Qualities of Remarkable Entrepreneurs”. Inc. Retrieved December 16, 2013.
 14. ”How Not to Talk to Your Kids”. New York Magazine. Retrieved December 16, 2013.
 15. Cloninger CR, Bohman M, Sigvardsson S. Inheritance of alcohol abuse: cross-fostering analysis of adopted men. Archives of General Psychiatry 1981; 38:861-869.
 16. Cloninger CR, Bohman M, Sigvardsson S. Childhood personality predicts alcohol abuse in young adults. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 1988; 12:494-505.
 17. Cloninger CR, von Knorring A-L, Sigvardsson S, Bohman M. Symptom patterns and causes of somatization in men. Genetic Epidemiology 1986; 3:171-185.
 18. ”Alcohol Abuse And Adopted Persons”. Adoption.com. Retrieved December 16, 2013.
 19. ”Classification of Alcoholics Typology Theories”. Quizlet. Retrieved December 16, 2013.
 20. Cloninger CR, van Eerdewegh P, Goate A, et al. Anxiety proneness linked to epistatic loci in genome scan of human personality traits. Am J Med Genet 1998; 81:313-317.
 21. Cloninger CR. A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Arch Gen Psychiatry 1987; 44:573-588.
 22. 11. Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry 1993; 50:975-990.
 23. Cloninger CR. Feeling good: The science of well-being. New York: Oxford University Press, 2004.
 24. ”Feeling Good”. Oxford. Retrieved December 16, 2013.
 25. ”Feeling Good: The Science of Well-Being”. BJ Psych. Retrieved December 16, 2013.
 26. ”Anthropedia Foundation”. Washington University in St. Louis. Retrieved December 16, 2013.
 27. http://anthropedia.org and http://psychobiology.wustl.edu
 28. ”Know Yourself”. Anthropedia Foundation. Retrieved December 16, 2013.
 29. Who’s Who in the World 2009. Claude Robert Cloninger. 26th edition. New Providence, NJ. Marquis Who’s Who, 2008.

 

 

Placebo

En placebo är allt som verkar vara en ”riktig” medicinsk behandling – men det är det inte. Det kan vara ett piller, en spruta eller någon annan typ av ”falsk” behandling till och med en operation. Vad alla placebos har gemensamt är att de inte innehåller ett verksamt ämne eller en verksam behandling som är avsedd att påverka hälsan. Ändå kan en patient uppleva ett förbättrat hälsotillstånd av sådan placebo. Denna ”inbillningsförmåga” måste man vid kliniska studier av nya preparat ta hänsyn till och därför utforma en forsknings design bestående av olika grupper. En interventionsgrupp som får aktiva medel och en kontrollgrupp som får exempelvis placebo.
Utfallet av en sådan studie kräver att man statistiskt ska kunna fastställa att effekten av det verksamma medlet överträffar placeboeffekten annars ska inte medlet eller metoden godkännas.

Martin Ingvar som studerat placebo har funnit att det finns tre punkter i hjärnan som ”expanderar” vid behandling. Om patienten får sockerpiller och tror sig få en verksam behandling som har effekt expanderar dessa punkter och vi kan anta att detta aktiverar placeboeffekt. Det kan räcka med att en person kommer in med vit rock och läkarskylt för att effekten ska aktiveras. Länk [1]

Börje Peratt har spekulerat i om dessa punkter samverkar med ett ”helandesinne” som aktiveras vid medveten eller omedveten upplevelse/uppfattning om att personen utsätts för en helandeinsats.

”Positiv förväntan (placebo) kan utlösas dels av en medicin eller ett sockerpiller, dels av positiv uppmärksamhet från någon som bryr sig om som till exempel en läkare. Placebo aktiverar belöningssystemet och producerar det smärtstillande, morfinliknande ämnet endorfin. En gynnsam aktivitet stimuleras i olika hormonsystem, som i sin tur har en positiv effekt på immunsystemet. Genom en lång rad studier vet vi att placebo innebär att positiv förväntan kan påverkas av en tillitsfull och positiv omgivning. Därigenom kan vi dra slutsatsen att det undermedvetna konkretiserar fysiska förlopp. Medicinare har länge känt till placeboeffekten. I själva verket är det, som Coué påpekade 1922, tron som läker. Professor Howard Brody (2001) vid universitetet i Michigan har kunnat påvisa att parkinsonpatienter som fått sockerpiller har ökat sin produktion av signalämnet Dopamin. Patienter har genom sin tro på att ha fått verksamma mediciner påverkat sjukdomsförloppet och blivit friskare på grund av sin egen föreställningsförmåga! [2] Även läkarens inställning har betydelse. Studier visar att operationer har större chans att lyckas när läkarlaget pratar positivt till den nedsövda patienten. (Boström & Dahlgren, 2000)” (Tolv Sinnen sid 197)[3]

LÄNKAR
1) Placeboeffekten kopplad till förtroende, Forskning och Framsteg, Lotta Fredholm 2002-04-01
2) Rupert Sheldrake (1988) The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature (new edition 2011).
3) Peratt, B. (2015) 2:a utökade upplagan, Tolv Sinnen 2:a, Visam. Enebyberg. ISBN 9789197788076

Asklepios

Asklepios (som figurerar som antik gud) kan ha varit en verklig grekisk människa. Han anses historiskt ha varit en föregångare till efterföljande pionjärer inom läkekonstens utveckling, såsom Hippokrates.

Askleipos tillskrivs enastående kunskaper och förmågor inom såväl hälsa och läkekonst som inom den andliga världen och dess samspel med människans jordiska tillvaro.

Asklepios benämns i tidigare antika källor (bl a Homeros, Ovidius, Platon) såsom en hero, dvs en mänsklig hjälte med till synes övermänskliga förmågor. Han sägs skall ha levat på 500-talet f.Kr., och senare enligt legenden också återuppstått på Jorden och fortsatt sin syssla. Först senare blev han, som många andra hjältar, mytologiserad såsom en gud, varvid ett antal tempel restes över honom

En omfattande dyrkan inleddes i hela den antika världen kring Medelhavet, men han kom aldrig att riktigt att betraktas som en av de vanliga olympiska gudarna, utan räknades som en ”specialgud” inom helandets område. Dock värderades han ofta med Zeus och Apollon som en av de tre högsta i världsalltet, som en världsfrälsare, och dyrkan av honom blev en svår konkurrent till den senare framväxande kristendomen. Hans äldsta kända hem var i grekiska Trikala i Thessalien.

94px-Esclapius_stick.svg

Verksamhet och läkekonstens symbol

En speciell helande metod som Asklepios introducerade var sk inkubation, dvs patienten helades genom drömterapi och gudomlig vägledning under sömn eller meditation i särskilda tempelbyggnader på heliga platser, och ett huvudcenter för verksamheten upprättades i Epidauros i Argolis. Dit vallfärdade människor i stora mängder, och liknande centra skapades på många platser som Aten och Kos, där en känd medicinsk skola fanns, och där bl a Hippokrates senare utvecklade sin verksamhet utifrån denna grund. Även delar av den antika grekiska teatern sägs ha använts som en psykologisk helande och renande metod i linje med denna verksamhet.

Så inflytelserik var Asklepios gärning, att än i dag den internationella symbolen för läkekonsten och medicinsk vetenskap är den sk asklepiosstaven, där en orm ringlar sig uppför en stav. (Wikipedia)

Beprövad erfarenhet

Beprövad erfarenhet (utgår från Wikipediaartikel som har en bra text på området) är en del av begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Professor Jan Waldenström, Malmö, fick riksdagens uppdrag att utreda och formulera ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och enligt den lag som antogs av riksdagen 1982 gäller följande:

– Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

I Sverige har det ändå blivit ett begrepp som skall ge riktlinjer för hur personal inom vården skall utföra sitt arbete.

I ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” 2 kap. 1 § kan man läsa: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

I propositionen 1993/94:149 som utgjorde förarbetet för lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område går att utläsa att det ur juridisk synvinkel innebär att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att beakta såväl ”vetenskap som beprövad erfarenhet”. Författningstexten innebär sålunda ett ”både och” – inte ett ”antingen eller”. Rent juridiskt kan man dra likhetstecken mellan beprövad erfarenhet och empiri. Denna empiri är således personlig och stämmer bättre med Waldenströms beskrivning än den som vissa myndigheter som IVO har lagt på begreppet.

2011-01-01 byttes ”Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” ut mot patientsäkerhetslagen, begreppet ”beprövad erfarenhet” förekommer dock även i denna lag som har starkt kritiserats eftersom den är diffus och oklar vad det gäller ”beprövad” (var går gränserna?) och ”erfarenhet” (vems erfarenhet?). Socialstyrelsens rådgivande organ Statens beredning för medicinsk utvärdering har framhållit att det inte är ett tillräckligt stabilt begrepp och flera röster har höjts för att uttrycket skall tas bort från författningstexten.

Utredare Ragnar Levi vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering formulerade det så här:

Det olyckliga med begreppet ”beprövad erfarenhet” är att det saknar en bra definition. Alla tycks lägga olika innebörd i uttrycket, och det blir oklart vad man egentligen menar. Inte heller lagen ger någon beskrivning eller ens fingervisning om hur det tänjbara begreppet ska uppfattas.

Myndighetsmissbruk

I praktiken riskerar myndigheters auktoritära användande av begreppet att leda till myndighetsmissbruk. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har också fått omfattande kritik. [1][2]

Man har även fått kritik för att ha följt myndigheter (IVO) som använt begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”  för att så småningom få läkare dömda trots att de inte begått brott. I avgörande fall har Högsta förvaltningsdomstolen upphävt HSANs beslut. [3]

Lagens ursprungliga mening har förändrats till ett begrepp som kan missförstås som juridiskt bindande och som enligt myndigheters självpåtagna tolkningsrätt bestäms och styrs av dem som utses som experter. I praktiken kan således en person som inte förstår en forskare eller som är motståndare till en läkare få ensidig makt att avgöra det juridiska utfallet. Högsta förvaltningsdomstolens beslut [3] kan ses som

Källor:

1) Beslut från HSAN att inte utdela disciplinpåföljd saknar lagligt stöd. LÄNK: Sveriges Domstolar.

2) Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen, PDF

3) Beslut 2011-08-24 PDF

Skolmedicin

Skolmedicin är en term för utbildning i läkekonst som i Sverige lagt till att den ska baseras påVetenskap och beprövad erfarenhet .

Historik

Skolmedicin har sitt ursprung i antikens metoder för att vetenskapligt undersöka människokroppen dess skador och sjukdomar. Dess etik har formulerats av Hippokrates ed [1], Hippokratisk medicin [2] och dess värdegrund uttrycktes genom berättelser om Askleipos, läkekonstens gud [3].

”Hippokrates kallas ”läkekonstens fader”. Hans idéer om helhetssyn ligger till grund för den hippokratiska medicinska skolan och banade väg för läkaryrket som betonade hela människan.
Detta synsätt innebär en stor skillnad gentemot den atomatiserade biologiska reduktionism som sedan följde och kom att ligga till grund för västerländsk skolmedicin, överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som skadar kroppen.

Hippokratisk medicin har en ödmjuk inställning till den sjuke människan och tar stor hänsyn till att stärka människans inre läkande förmåga. Den terapeutiska inriktningen där det ingick lätt massage avsåg att medverka till ”naturens läkande kraft”.

Detta ligger till grund för den läkared som läkare utanför Sverige får svära dock inte i Sverige sedan 1886 då riksdagen avskaffade läkareden. En högljudd debatt om att återinföra läkareden i Sverige har förts inom svenska läkarförbundets olika föreningar som idag har ca 85% av Sveriges läkare anslutna.[4][5]

Terminologi

Andra termer för skolmedicin
Andra termer för skolmedicin är ortodox medicin, allopatisk medicin, konventionell medicin eller västerländsk medicin.

Kritik

Skolmedicin har i modern tid haft en period där den frångått helhetssynen och blivit alltmer specialiserad och uppdelad i allt mindre bitar. I samband med det har även människan och människokroppen materialiserats och fått ett rent fysiskt, biologiskt betraktelsesätt.

Wikipedia

Wikipedia nedvärderar alternativ
På Wikipedia nedvärderas holistisk medicin som folkmedicin, alternativ och komplementär medicin genom en artikel om Skolmedicin påstår att de inte är vetenskapliga.

Termen skolmedicin används vanligen som kontrast till ovetenskapliga tekniker betecknade som folkmedicin, alternativ eller komplementär medicin.(WIKIPEDIA 20150403)

Källor

Vetapediartiklar
1) Hippokrates ed
2) Hippokratisk medicin
3) Askleipos

Referenser
4) Varför svär inte svenska läkare ed? PDF
5) Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 Motion om läkareden bifölls LÄNK