Moral

Moral är ett begrepp för rättstänkande som ofta anses vara detsamma som etik. Detta rättstänkande anses också förutsätta gränsdragningar genom fostran och inlärning. – Inte förrän man själv blir slagen med spaden i sandlådan förstår man att det gör ont men inte förrän barnet blir bestraffat med att bli av med spaden förstår barnet att beteendet medför ogillande hos föräldern och omgivningen. Moralen utvecklas således genom relationer och omgivningens gillande och ogillande. Barnets psykiska utveckling och förståelse av moral gäller förmågan att uppfatta om handlingar accepteras eller inte.

Jean Piaget (1896-1980) fann att barn i förskoleåldern är övertygade om att regler, föreskrifter och lagar alltid har funnits och att man inte kan ändra på dem.

Forskaren Lawrence Kohlberg har utgått från Piagets tanke om att moraliska omdömen kommer ur individens förmåga att varsebli, förstå och värdera intryck och tillämpat det även på det moraliska tänkandet. I en serie av studier frågade han försökspersonerna vad de tänkte om olika moraliska dilemman.

1. Tidig barndom
Stadium 1. Orientering mot straff och lydnad – barnet undviker straff och hänvisar till makt som värde i sig själv. Moral uppfattas som baserad på själviskt intresse. Goda och onda handlingar bestäms av de fysiska konsekvenser de får i form av straff eller belöning, oavsett av betydelser som människor lägger i dessa konsekvenser.

Stadium 2. Orientering mot nyttovärde – barnet koncentrerar sig på sig själv som mottagare av belöning för rätt handlande. Ett tänkande av ömsesidighet utvecklas: om du gör något för mig så gör jag något för dig.

2. Sen barndom och tidig ungdom
Generellt innebär denna nivå att barnet vill ha beröm och undvika klander och detta bildar grunden för moralen. Lagar och regler betraktas som värden i sig själv.

Stadium 3. Orientering mot hur människor förhåller sig till varandra och upplevelsen av harmoni, jämvikt och att vara godkänd eller ”duktig pojke/duktig flicka” – barnet drivs av beteenden som ger trevlig effekt eller hjälper andra och samtidigt genererar beröm.

Stadium 4. Orientering mot lag och ordning – barnet och den tidiga tonåringen blir noga med att bibehålla en social ordning och vidmakthålla auktoriteten och de strikta reglerna för det sociala livet.

3. Den senare tonåren och framåt
Personer i denna ålder börjar tänka på moral som abstrakta principer. De kan skilja på den egna identifikationen inom en grupp och moraliska principer och moraliska värden i sig som kan förknippas med olika grupper.

Stadium 5. Orientering mot sociala kontrakt, rättslig orientering – tonåringen inser att människor handlar efter olika normer och att det blir viktigt att söka hitta konsensus inom en grupp.

Stadium 6. Orientering mot universella etiska principer – tonåringen börjar sitt sökande efter ett egen informerat samvete och en egen förnuftig övertygelse om vad som är rätt i sig. Moraliskt ansvar blir allt viktigare och en stark betoning på universellt och absolut giltiga normer, på konsistens och logisk hållbarhet.

Referens
Rachels, James: The Elements of Moral Philosophy. 2 uppl. McGraw-Hill, New York 1993.

Annonser

Rädslans kultur

Den amerikanska sociologen Barry Glassner, menade att rädslakulturen (eller klimat av rädsla) innebär konceptet att förstärka rädsla hos allmänheten för att uppnå politisk makt eller dominera medarbetare och skrämma till lydnad genom känslomässig påverkan, förstärkning av fördomar och tvinga fram accepterande av förhållanden och beteenden som leder till att individen anpassar sig till övergrepp och underordnar sig maktmissbruk.

”Rädslans kultur” har i sådana sammanhang en auktoritär struktur och omfattas av ickehumanistiska värderingar med avsikten att förminska människors frihet, utestänga medmänsklighet och förhindra medborgerliga rättigheter. Det kan leda till mer eller mindre omänskliga förhållanden som undergräver både trygghet, samhälle och demokratin. [1]

Auktoritära förhållande gäller även så kallade ”hederskulturer” som tvingar särskilt kvinnor att efterleva stränga regler för att inte bestraffas och även dödas om de anses bryta mot oskrivna hederslagar.  [2]

Det förekommer också en diskussion om en rädslans kultur som kan drabba journalister och politiker som leder till en ”Tystnadens kultur” och där yttrandefriheten beslås med rädsla för att uttrycka sin mening. Se debattartikel [3]

I vissa fall kan särskilda områden få uttryck för rädslans kultur som beror på koncentration av minoriteter eller grupper av människor med uttalade sociala problem och där både den fysiska och sociala miljön kan tvinga föräldrar från att släppa ut sina barn. [4]

Referenser

1) Petty tyranny in organizations, Ashforth, Blake, Human Relations, Vol. 47, No. 7, 755–778 (1994)

2) Hedersrelaterat våld och förtryck – Kriminalvården PDF

3) En rädslans kultur, om zebrafolket Länk

4) Fridell, Andreas ; Gansmark, Fredrik  (2016) Rädslans kultur: En empirisk studie gällande barns självständiga utomhusvistelse, studie

Medialitet

Medialitet innebär att varsebli bilder, signaler och budskap på mental och emotionell nivå utan att [kända] fysiska sinnen (ögonens syn, öronens hörsel, tungans smak, näsans lukt, hudens känslighet) är inkopplade och refererar därför till extrasensorisk perception, det vill säga översinnlig varseblivning som också beskrivs under parapsykologi. Den mediala kan således se, höra, känna smak och lukt och fysisk känsel utan att dessa fysiska sinnen är inblandade.

Fenomen som kan hänga samman med medialitet beskrivs också som transpersonella upplevelser och studeras inom transpersonell psykologi.

På engelska kallas en medial person som verkar som medium också för psychic. Flera vetenskapliga studier inom hjärnforskning (neuroscience) har utförts på medier. [1][2][3][4][5]

Bland olika förklaringar till dessa ”översinnliga” förmågor finns ärftlighet och således att man fötts med dem. Andra säger sig ha fått tillgång till sin medialitet i samband med stor anspänning som vid svår sjukdom eller olycka. Kay Fahlstrom arbetar som psykiskt medium och hypnoterapeut och upptäckte att hon fick denna förmåga efter en nära döden upplevelse (NDU). ”Efter att ha överlevt oavsiktlig kolmonoxidförgiftning, blev Kay återfödd som ett medium. Tokiga saker började hända. Hon började få besök från människor som gått över till andra sidan.” [6][7]

Kritik

”Den medeltida inkvisitionens uppståndelse som sekulär variant i modern tid!”
Fenomenet är omgivet av mystik och skepticism och kända medier har blivit utsatta för grovt förtal och förföljelser.
Alla kategorier av människor och yrkesarbetare har sina karaktärsegenskaper, begåvningar och tillkortakommanden. Det finns inom de flesta yrkeskategorier ärliga och fuskare så också bland medier. Men få är så utsatta som inom denna grupp eftersom det finns en internationell organisation CSI (Csicop) som samlar människor som inte tror (nyateister, antihumanister) och som har tagit till uppgift att just avslöja och förfölja alla som utger sig för att ha en tro eller vara mediala. [8]

”Mobbing, förföljelser och terror av oliktänkande och mot människor med ovanliga förmågor och talanger har alltid förekommit men idag är den organiserad och har fått en ateistisk, sekulär, akademisk mask.” [9]

Källor
1) Study Finds the Unexpected in the Brains of Spirit Mediums, Psychology today Länk
2) CIA files: Uri Geller has real powers – Ynetnews Länk
3) Do Psychic Phenomena Exist? Länk
4) So Are Psychics Real or What? Länk
5) SCIENTISTS STUDY PSYCHIC EVIDENCE Länk
6) Ranking San Francisco’s Top Psychics Link
7) Three cases of near death experience: Is it physiology, physics or philosophy? US National Library of Medicine
National Institutes of Health NCBI Link
8) Nyateismen diskvalificerar sig själv, Claphaminsititutet Länk
9) Vår tids inkvisition Länk

Roger Sperry

Roger Wolcott Sperry
Född 20 Augusti, 1913
Hartford, Connecticut, U.S.
Död 17 April, 1994 (ålder 80)
Pasadena, California, U.S.

Roger Wolcott Sperry (1913 – 1994) var en amerikansk neuropsykolog, neurobiolog och nobelpristagare som tillsammans med David Hunter Hubel [1] och Torsten Nils Wiesel, vann Nobelpriset 1981 i fysiologi och medicin för sitt arbete med split-brain (delad hjärna) hjärnforskning.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] En Review of General Psychology undersökning, publicerad 2002, rankade Sperry som den 44:e mest citerade psykologen under 1900-talet.[12]

Sperry mottog flera utmärkelser under sin livstid, bland annat årets Oscar Scientist of the Year 1972, National Medal of Science 1989, Wolf Prize in Medicine 1979 och Albert Lasker Medical Research Award 1979 och Nobelpriset för medicin / fysiologi 1981 som han delade med David H. Hubel och Torsten N. Wiesel. Sperry tilldelades denna utmärkelse för sitt arbete med ”split-brain” -patienter.

Hjärnan är uppdelad i två hemisfärer, vänstra och högra hjärnhalvan, som är hopkopplade i mitten av en del av hjärnan kallad corpus callosum. Patienter som lider av epilepsi, en sjukdom som orsakar intensiva och ihållande anfall, kunde få färre anfall om corpus callosum delades. Ett anfall börjar i en halva och fortsätter in i den andra halvan. Avskärning av corpus callosum förhindrar att anfallet flyttar från en halva till den andra, vilket både minskar och förhindrar anfall , och gör det möjligt för patienterna att fungera normalt i stället för att lida av kontinuerliga anfall.

Sperry blev först intresserad av ”split-brain” -forskning när han arbetade med ämnet interokulär överföring, som uppstår när ”man lär sig med ett öga hur man löser ett problem och sedan med det ögat täckt och vet det andra ögat, redan hur man löser problemet ”. [13]  Sperry ställde sig frågan: ”Hur kan lärandet med ett öga framträda med användandet av det andra?” [14] Sperry skar nerver i katternas ögon så att vänstra ögat var anslutet till vänstra hjärnhalvan/hemisfären och högra ögat var kopplad till den högra hjärnhalvan; han skar också corpus callosum. Katterna lärdes sedan att skilja en triangel från en fyrkant med det högra ögat täckt. [13] Sedan presenterades katterna inför samma problem med det vänstra ögat täckt. Katterna hade då ingen aning om vad de just hade lärt sig med vänstra ögat då de hade lärt sig att skilja en kvadrat från en triangel med det högra ögat. Beroende på vilket öga som täcktes skulle katterna antingen skilja ett kvadrat från en triangel eller en triangel från en kvadrat, vilket visar att vänster och höger hemisfär lärde sig och kom ihåg det som två olika händelser. Detta ledde Sperry till att tro att den vänstra och högra hemisfären fungerar separat när de inte är anslutna via corpus callosum.

Sperrys forskning med ”split-brain” -katter bidrog till att upptäcka att skärning av corpus callosum är en mycket effektiv behandling för patienter som lider av epilepsi. Man fann från början, efter att patienterna återhämtade sig från operationen, inga tecken på att operationen orsakade några förändringar i deras beteende eller funktion. Denna observation ledde till frågan: Om operationen inte hade någon effekt på någon del av patientens normala funktion, vad är syftet med corpus callosum? Var det helt enkelt för att hjärnans båda sidor inte skulle kollapsa, som Karl Lashley skämtsamt uttryckte det? Sperry blev ombedd att utveckla en serie test som utfördes på patienter med ”split-brain” för att bestämma om operationen orsakade förändringar i patientens funktion eller ej. Man fann bevis på detta utanför laboratoriet när en patient rapporterade att, ”medan deras vänstra hand knäpper upp  skjortan, kunde den högra handen följa med bakom och knäppa igen den.” [15]

Upptäckten av att ord och tal främst behandlas i vänstra hjärnhalvan

Sperry uppmanade flera av sina ”split-brain” -patienter att arbeta med sin doktorand Michael Gazzaniga för att frivilligt delta i en studie för att avgöra om operationen påverkat deras funktion. Dessa test var utformade för att undersöka patienternas språk, syn och motoriska färdigheter. När en person tittar på något i det vänstra visuella fältet (det är på vänster sida av kroppen), reser informationen till höger hemisfär i hjärnan och vice versa. I den första testserien skulle Sperry presentera ett ord till antingen vänster eller höger visuella fält under en kort tidsperiod. Om ordet visades till det högra visuella fältet togs det emot av vänstra hemisfären och då kunde patienten benämna och rapportera ordet. Om ordet visades till det vänstra visuella fältet, vilket betyder att den högra hemisfären skulle behandla det, kunde patienten inte benämna eller rapportera att man såg ordet. Detta ledde Sperry till att tro att endast vänstra sidan av hjärnan kunde formulera ord. Men i ett uppföljningsexperiment upptäckte Sperry att högra hjärnhalvan har vissa språkförmågor. I detta experiment hade patienterna sina vänstra händer placerade  i ett fack full av föremål placerade under en skärm så att patienten inte skulle kunna se föremålen. Därefter visades ett ord på patientens vänstra visuella fält, vilket då behandlas av höger sida av hjärnan. Detta ord beskrev ett av föremålen i en låda till vänster framför patienten, så patientens vänstra hand tog upp objektet som motsvarade ordet. När deltagande patienter tillfrågades om ordet och föremålet i deras hand hävdade de att de inte hade sett ordet och hade ingen aning om varför de höll föremålet. Den högra sidan av hjärnan hade erkänt ordet och berättat för vänstra handen att hämta föremålet, men eftersom hjärnans högra sida inte kunde tala och den vänstra sidan av hjärnan inte hade sett ordet kunde patienterna inte uttrycka vad de hade sett.

I en annan serie försök som undersökte hur de olika hjärnhalvorna var specialiserade genom lateraliseringen av språket i vänster och höger hemisfär, presenterade Sperry ett objekt mot det vänstra visuella fältet och ett annat objekt mot ”split-brain” patienternas högra synfält. Patientens vänstra hand placerades bakom en skiljevägg och sedan blev patienten ombedd att rita med sin vänstra hand vad de hade förevisats. Patienterna skulle således rita vad de hade sett i sitt vänstra visuella fält, men när de tillfrågades vad de hade ritat skulle de beskriva vad som hade förevisat för deras högra visningsfält. Dessa tester visade att när corpus callosum avskiljs bryts  sambandet mellan vänstra och högra hemisfären, vilket gör att de inte kan kommunicera med varandra. Inte bara kan de inte kommunicera med varandra, men även utan corpus callosum som förbinder dem har ena hemisfären ingen aning om att den andra hemisfären ens existerar. (Se exempel då patient vars vänster hand knäpper upp skjortan emedan höger hand följer efter och knäpper igen skjortan [15])

De experiment som Sperry utförde fokuserade på fyra huvudidéer som också kallades ”turnarounds”: potentialutjämning , split brain studier, nervregeneration och plasticitet och medvetandets psykologi. [16]

Referenser

 1. Shatz, C. J. (2013). ”David Hunter Hubel”. Nature. 502 (7473): 625. doi:10.1038/502625a. PMID 24172972.
 2. Voneida, T. J. (1997). ”Roger Wolcott Sperry. 20 August 1913–17 April 1994: Elected For.Mem.R.S. 1976”. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 43: 463–470. doi:10.1098/rsbm.1997.0025.
 3. Miller, J. G. (1994). ”Roger Wolcott Sperry. Born August 20, 1913—died April 17, 1994”. Behavioral science. 39 (4): 265–267. PMID 7980367.
 4. Trevarthen, C. (1994). ”Roger W. Sperry (1913–1994)”. Trends in Neurosciences. 17 (10): 402–404. doi:10.1016/0166-2236(94)90012-4. PMID 7530876.
 5. Hubel, D. (1994). ”Roger W. Sperry (1913–1994)”. Nature. 369 (6477): 186. doi:10.1038/369186a0. PMID 8183336.
 6. Bogen, J. E. (1999). ”Roger Wolcott Sperry (20 August 1913-17 April 1994)”. Proceedings of the American Philosophical Society. 143 (3): 491–500. PMID 11624452.
 7. ”Roger Wolcott Sperry”. Nobelprize.org. 1997-07-23. Retrieved 2015-11-11.
 8. ”Roger W. Sperry – Biographical”. Nobel.se. Retrieved 2015-11-11.
 9. ”A Science Odyssey: People and Discoveries: Roger Sperry”. Pbs.org. Retrieved 2015-11-11.
 10. Humankind Advancing, Vol.5, No.1 January 21994 Special Issue on Roger Sperry Archived July 27, 2007, at the Wayback Machine.
 11. Sperry, Roger Wolcott (1987). ”The science-values relation: impact of the consciosness relation” in Religion, Science, and the Search for Wisdom. Proceedings of a Conference on September 1986, Bishops’ Committee on Human Values National Conference of Catholic Bishops.
 12. Haggbloom, Steven J.; Warnick, Jason E.; Jones, Vinessa K.; Yarbrough, Gary L.; Russell, Tenea M.; Borecky, Chris M.; McGahhey, Reagan; et al. (2002). ”The 100 most eminent psychologists of the 20th century”. Review of General Psychology. 6 (2): 139–152. doi:10.1037/1089-2680.6.2.139.
 13. Voneida, Theodore. ”Roger Walcott Sperry”. nap.edu. Archived from the original on 9 May 2013. Retrieved 9 May 2013.
 14. Bogen, Joseph. ”Roger Walcott Sperry”. Archived from the original on 9 May 2013. Retrieved 1 April 2013.
 15. Mook, Douglas (2004). Classic Experiments in Psychology. Westport, CT: Greenwood Press. p. 67. ISBN 0313318212.
 16. Kimble, Gregor A. and Wertheimer, Michael (eds.) (2000). Portraits of Pioneers in psychology, vol. 4. ISBN 0805838546

Självsuggestion

Självsuggestion är en metod utvecklad av Émile Coué. Tillämpningen av hans mantra-liknande medvetna autosuggestion, ”Varje dag, på alla sätt blir jag bättre och bättre” kallas Couéism eller Coué metoden. Couémetoden fokuserade på en rutinmässig upprepning av detta uttryck enligt en specificerad ritual – helst så många som tjugo gånger om dagen, och speciellt i början och i slutet av varje dag.

Tekniken har fått stor spridning och utvecklats i flera riktningar.

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre!

Coué identifierade två typer av självsuggestion: (i) den avsiktliga, ”reflekterande suggestion” som gjordes som en medveten ansträngning, och (ii) den omedvetna ”spontana suggestionen”, som är ett ”naturligt fenomen i vårt mentala liv … som äger rum utan medveten ansträngning [och har sin effekt] med en intensitet som är proportionell mot vår uppmärksamhet ”(Charles Baudouin, 1920, s. 33-34).[1] Baudouin identifierade tre olika källor till spontan suggestion:

A. Exempel som tillhör den representativa domänen (känslor, mentala bilder, drömmar, visioner, minnen, åsikter och alla intellektuella fenomen);
B. Exempel som tillhör den affektiva domänen (glädje eller sorg, känslor, tendenser, lustar);
C. Exempel som hör till den aktiva eller motoriska domänen (handlingar, önskningar, gester, rörelser i periferin eller i kroppens inre, funktionella eller organiska modifieringar)

Den avsiktliga reflekterande självsuggestionen innebär ett medvetet arbete. Och det har utvecklats flera tekniker för det.

Spridning

Feldenkraismetoden
Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués’ bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

MF kompletterade boken med två kapitel, ”The unconscious as executor” och ”Last in deed, first in thought”, som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden. (Länk)

Hypnos och självhypnos
Hypnos som utförs av läkare/vårdpersonal kallas klinisk hypnos och den som blir hypnotiserad är subjektet. I klinisk hypnos kan man även lära sig självhypnos. I självhypnos är subjektet och hypnotisören samma person. Sådan teknik är direkt länkad till Coué och hans syfte var att preparera psyket på ett sätt som göra att patienten får en god (bättre) respons på insatt läkemedel.

Hypnoterapi är en specifik disciplin inom psykoterapi som hanterar en persons undermedvetna sinne för att göra betydande förändringar av ens tankar, sinnesstämning, mål, karaktär och minne. Eftersom det undermedvetna inte är under frivillig kontroll av subjektet eller personen så anses hypnoterapi vara väldigt effektivt för att skapa mentala eller psykologiska förändringar hos en person som hans medvetna sinne eller tankeprocess inte kan uppnå. Denna problematik tar också Coué upp och menar att den medvetna viljekraften och skepticism förhindrar effekten av självsuggestion, därför krävs träning och uthållighet och inte sällan en terapeut som vägleder och medverkar till att ”släppa kontrollen” och öppna ”kungsleden”. [Not] till det undermedvetna.

Coués teorier spreds till USA och flera kända amerikaner antog hans idéer och metoder, som Maxwell Maltz, Napoleon Hill, Norman Vincent Peale, Robert H. Schuller och W. Clement Stone.

Mental träning är en metod som också utvecklats på olika sätt och med olika tekniker. Här kallar man ibland ordformuleringarna affirmationer och man arbetar med målbilder.

Mindfulness som meditationsteknik kan också ha beröringspunkter med självsuggestion.

Källa
1) Charles Baudouin (1919) Suggestion and autosuggestion: a psychological and pedagogical study based upon the investigations made by the new Nancy school. Translated by Eden and Cedar Paul, 1920.

Not
”Drömmen är kungsleden till det undermedvetna” var Sigmund Freuds uttryck för att under psykoanalys få tillgång till drömmar som han ansåg gav värdefull tillgång till det undermedvetna. (DrömtydningDie Traumdeutung, 1900)

Émile Coué

Émile Coué
26 Februari 1857-2 Juli 1926
Fransk apotekare och psykolog

Émile Coué de la Châtaigneraie (franska: [emil kue də la ʃɑtɛɲʁɛ], 26 februari 1857 – 2 juli 1926) var en fransk psykolog och apotekare som introducerade en metod för psykoterapi och självförbättring baserad på positiv självsuggestion (optimistic autosuggestion).[1][2]
Coué behandlade många patienter i grupper och utan kostnad.[3][4]

Familje Coué kom från Bretagne-regionen i Frankrike med ett ursprung i franska adeln men hade bara blygsamma medel. Émile var en lysande elev i skolan och planerade en framtid som analytisk kemist. Men han lämnade dessa studier, eftersom hans far, som var järnvägsarbetare, befann sig i en osäker finansiell situation. Coué bestämde sig sedan för att bli apotekare och tog examen i farmakologi i 1876.

Som apotekare i Troyes från 1882 till 1910 upptäckte Coué snabbt vad som senare blev känt som placebo-effekten. Han blev omtalad för att kunna lugna sina kunder genom att lova varje botemedel effektivitet och han lämnade ett litet positivt meddelande med varje given medicinering. 1886 och 1887 studerade han i Nancy med Ambroise-Auguste Liébeault och Hippolyte Bernheim, två ledande utövare av hypnotism.

År 1910 sålde Coué sin verksamhet och flyttade till Nancy, där han öppnade en klinik som kontinuerligt levererade cirka 40 000 behandlingsenheter per år (Baudouin, 1920, s. 14) till lokala, regionala och utländska patienter under de närmaste sexton åren. [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

År 1913 grundade Coué och hans fru Lorraine Society of Applied Psychology (franska: La Societe Lorraine de Psychologie appliquée). Hans bok Self-Mastery Through Conscious Autosuggestion publicerades i England (1920) och i USA (1922). Coués teorier spreds till USA och flera kända amerikaner antog hans idéer och metoder, som Maxwell Maltz, Napoleon Hill, Norman Vincent Peale, Robert H. Schuller och W. Clement Stone.

La méthode Coué (Coué metoden)

Generellt

Tillämpningen av hans mantra-liknande medvetna autosuggestion, ”Varje dag, på alla sätt blir jag bättre och bättre” (Franska: Tous les jours à tous points de vue je vais de mieux en mieux) kallas Couéism eller Coué metoden.[13] Vissa amerikanska tidningar citerade det annorlunda: ”Dag för dag, på alla sätt blir jag bättre och bättre.” Couémetoden fokuserade på en rutinmässig upprepning av detta uttryck enligt en specificerad ritual – helst så många som tjugo gånger om dagen, och speciellt i början och i slutet av varje dag.[14] När han tillfrågades om hur han tänkte på sig själv som läkare, sa Coué ofta att ”jag har aldrig botat någon i hela mitt liv. Allt jag gör är att visa människor hur de kan bota sig själva.”[15] Till skillnad från en allmän övertygelse om att en stark medveten vilja utgör den bästa vägen till framgång, hävdade Coué att förutsättningen för att bota av några av våra problem [sjukdomar] kräver det en förändring i vår omedvetna tanke, som endast kan uppnås genom att använda vår fantasi.

Trots att han betonade att han inte främst utförde helande utan var en som lärde andra att läka sig själv, hävdade Coué att han hade genomfört organiska förändringar genom autosuggestion.[13]

Självsuggestion

Coué identifierade två typer av självsuggestion: (i) det avsiktliga, ”reflekterande suggestion” som gjordes som en medveten ansträngning, och (ii) den omedvetna ”spontana suggestionen”, som är ett ”naturligt fenomen i vårt mentala liv … som äger rum utan medveten ansträngning [och har sin effekt] med en intensitet som är proportionell mot vår uppmärksamhet ”(Baudouin, 1920, s. 33-34). Baudouin identifierade tre olika källor till spontan suggestion:

A. Exempel som tillhör den representativa domänen (känslor, mentala bilder, drömmar, visioner, minnen, åsikter och alla intellektuella fenomen);
B. Exempel som tillhör den affektiva domänen (glädje eller sorg, känslor, tendenser, lustar);
C. Exempel som hör till den aktiva eller motoriska domänen (handlingar, önskningar, gester, rörelser i periferin eller i kroppens inre, funktionella eller organiska modifieringar).[16]

Två medvetanden

Enligt Yeates (2016b, s. 42) delade Coué den teoretiska position som Hudson uttryckte i sin Law of Psychic Phenomena (1893): nämligen att vår ”mentala organisation” var sådan att det verkade som om vi hade ”två medvetanden , där  var och en var utrustad med separata och tydliga egenskaper och befogenheter, [och där] varje förmåga var kapabel, under vissa förutsättningar, till självständig åtgärd.” (Hudson, 1893, s. 25).

Vidare hävdade Hudson (ibid., S. 25-26) att det var helt irrelevant, för förklarande ändamål, om vi faktiskt hade ”två olika medvetanden”, eller om vi bara tycktes vara ”utrustade med en dubbel mental organisation”, eller om vi faktiskt hade ”ett medvetande” (one mind) som besatte vissa egenskaper och befogenheter under vissa förhållanden och vissa andra egenskaper och befogenheter under andra förhållanden”.

Påverkan från det omedvetna eller det undermedvetna

Det omedvetna har också betydelse genom att förväntningar har med förtroende att göra. Omständigheter i omgivningen som stärker förtroendet har då antagits positivt medverka till den psykologiska föreställningsvärlden. Inom vården kan det räcka med en miljö och med kläder (läkarrock) som inger förtroende för att starta en positiv förstärkning.

KOMMENTAR: Inom vissa vårdinriktningar gäller att miljön är utformad för att förstärka denna upplevelse såsom hos Vidarkliniken i Järna. Flera sjukhus världen över har också medvetet förändrat miljön och färgsättningen för att ge sådan positiv förstärkning av miljön.

Utveckling och ursprung

Coué upptäckte att han i vissa fall kunde förbättra effekten av ett givet läkemedel genom att inför patienten utlova dess effektivitet. Han insåg att de patienter till vilka han hade givit ett positivt utlåtande om medicinen hade upplevt märkbar förbättring jämfört med patienter till vilka han inte sagt något. Detta motiverade Coué att undersöka användningen av hypnos och möjligheterna i fantasins kraft.

Han upptäckte att patienten inte kunde hypnotiseras mot sin vilja och, ännu viktigare, att effekterna av hypnos avtog när patienten återfick medvetandetHan förändrade då metod och utvecklade till autosuggestion (självhypnotisk påverkan), som han beskriver som:

… ett instrument som vi besitter redan vid födseln, och med vilket vi spelar omedvetet hela vårt liv, som ett barn spelar med sin skallra. Det är dock ett farligt instrument; Det kan såra eller döda dig om du hanterar det på ett oförsiktigt och omedvetet sätt. Det kan tvärtom rädda ditt liv när du vet hur man använder det medvetet.[17]

Coué trodde på effekterna av medicinering. Men han trodde också att vårt mentala tillstånd kan påverka och till och med förstärka verkan av dessa läkemedel. Genom att medvetet använda autosuggestion såg han att hans patienter kunde bota sig mer effektivt genom att ersätta sin ”tanke på sjukdom” med en ny ”tanke på botemedel”. Enligt Coué åstadkommer upprepande ord eller bilder, tillräckligt många gånger, det undermedvetna att absorbera dem. Botemedel var resultatet av att använda fantasi eller ”positiv autosuggestion” för att utesluta ens egen medvetna viljestyrka.

Underliggande principer

Coué utvecklade sålunda en metod som åberopade principen att ”en ide som uteslutande ockuperar sinnet blir verklighet”, men endast i den utsträckning som tanken ligger inom möjlighetens ramar. Till exempel kommer en person som saknar händer inte att kunna få dem att växa tillbaka. Men om en person bestämmer sig för att hans eller hennes astma försvinner, så kan det faktiskt hända, så länge kroppen faktiskt kan fysiskt övervinna eller kontrollera sjukdomen. Å andra sidan, att tänka negativt på sjukdomen (ex. ”Jag mår inte bra”) uppmuntrar både sinne och kropp att acceptera denna tanke. På samma sätt, när någon inte kommer ihåg ett namn, kommer de förmodligen inte att kunna återkalla det så länge de håller fast vid den här tanken (dvs ”jag kan inte komma ihåg”). Coué insåg att det är bättre att fokusera på och föreställa sig de önskade positiva resultaten (dvs ”Jag känner mig frisk och energisk” och ”Jag kan klart komma ihåg”).

Negativa konsekvenser av viljans kraft – Willpower

Coué observerade att det största hindret för autosuggestion var viljestyrka. För att metoden ska fungera måste patienten avstå från att göra någon självständig dom, vilket innebär att patienten inte får låta sin vilja uttrycka sina egna kritiska åsikter om positiva idéer. Allt måste således ske för att säkerställa att den positiva ”autosuggestiva” idén är medvetet accepterad av patienten; annars kan man till slut få motsatt effekt av vad som är önskvärt.[18]

Till exempel, om en student har glömt ett svar på en fråga i en tentamen, kan reaktionen bli – ”jag har glömt svaret”. Ju starkare denna tanke blir, desto mer försvinner förmågan att minnas svaret. Men om denna negativa tanke ersätts med en mer positiv – ”Ingen anledning att oroa sig jag vet, det finns och jag minns”, då ökar chansen att studenten kan komma ihåg svaret.

Coué noterade att unga barn alltid tillämpade denna metod utan ansträngning, eftersom de inte styrdes av den kritiska viljestyrka som var närvarande hos vuxna. När han instruerade ett barn genom att säga ”lås händerna och du kan inte öppna dem” kunde barnet följaktligen genast lyda instruktionen och inte förmå sig till att öppna händerna.

Själv-konflikt

En patients problem riskerar att öka när viljestyrka och fantasi (eller mentala tankar) motsätter sig varandra, något som Coué betecknade som ”självkonflikt”. I studentens fall är viljan att lyckas tydligt oförenlig med tanken på att inte komma ihåg sina svar. När konflikten intensifieras, så gör också problemet det: ju mer en patient anstränger sig att sova, desto mer ökar vakenheten. Ju mer en patient försöker sluta röka, desto mer ökar rökningen. Patienten måste således överge sin viljestyrka och istället lägga mer fokus på sin fantasifulla kraft för att lyckas fullt ut med sin önskan.

Effektivitet

Tack vare hans metod, vilken Coué en gång kallade sitt ”trick,[19] skulle patienter av alla slag komma för att besöka honom. Listan över sjukdomar inkluderade njursjukdomar, diabetes, minnesförlust, stammande, svaghet, atrofi [förtvining] och alla slags fysiska och psykiska sjukdomar. Enligt en av hans journalposter (1916) botade han en patient från livmoderframfall samt ”våldsamma smärtor i huvudet” (migrän).[20]

C. (Cyrus) Harry Brooks (1890-1951), författare till flera böcker om Coué, hävdade att den uppskattade framgången för hans metod var omkring 93%. De återstående 7% av människor skulle inkludera de som var för skeptiska till Couées tillvägagångssätt och de som vägrade att känna igen en förändring.

Medicin och autosuggestion

Användningen av autosuggestion är avsedd att komplettera användningen av medicin, men ingen läkemedelsmedicinering under Couées tid kunde enligt Coué rädda en patient från depression eller spänning [negativ stress]. Coué rekommenderade att patienter tar läkemedel med förtroende för att de skulle botas snabbt, och för att läkning skulle bli optimal. Omvänt hävdade han att patienter som är skeptiska till ett läkemedel skulle finna dem minst effektiva.

Referenser

 1. R. Gregory, The Oxford Companion to the Mind (1987) p. 169
 2. See Yeates (2016a), (2016b), and (2016c).
 3. Henri Ellenberger, The Discovery of the Unconscious (1970) p. 842
 4. Whiteside, T., ”Better and Better”, The New Yorker, (Saturday, 16 May 1953), pp.91-115.
 5. Aram, G.V. (1923). Emile Coué and His Method of Healing by Conscious Auto-Suggestion: An Interview with M. Coué, in G.V., Aram, E. Towne, & W.E. Towne, The Gist of Coué: Self Healing by Auto-Suggestion Clearly and Simply Explained, (pp.3-14). Holyoke, MA: The Elizabeth Towne Co., Inc.
 6. Baird, A. (1956/1923). ”Bypassing the Will: Towards Demystifying the Nonconscious Control of Social Behavior”, in A. Baird, I was There: St. James’s, West Malvern (pp.239-246). Worcester: Littlebury and Company Limited.
 7. Baudouin, C. (1923). Emile Coué and His Life-Work. New York, NY: American Library Service
 8. Brooks, C. Harry (1922). The Practice of Autosuggestion by the Method of Émile Coué. George Allen and Unwin.
 9. Duckworth, J.H. (1922). Autosuggestion and its Personal Application. New York, NY: The James A. McCann Company.
 10. Kirk, Ella Boyce (1922), My Pilgrimage to Coué, American Library Service, (New York). 1922.
 11. Macnaghten, H. (1922), Emile Coué: The Man and His Work. New York, NY: Dodd, Mead and Company.
 12. Orton, J.L. (1935). Émile Coué: The Man and His Work. London: The Francis Mott Company.
 13. ”Émile Coué.” Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 26 Dec. 2008 [1]
 14. Marguerite Marshall. ”Applied Auto-Suggestion of Famous French Healer Explained.” Boston Post, January 4, 1923, p. 13.
 15. quoted by Frederick L. Collins, ”Three Minutes With a Headliner.” (Kingston Jamaica) The Gleaner, February 9, 1923, p.6.
 16. Baudouin, 1920, p.41.
 17. Coué, E: ”Self Mastery Through Conscious Autosuggestion” (1922) p. 19
 18. Brooks, C. H., ”The practice of autosuggestion” (1922) p. 62
 19. Coué, E: ”How to Practice Suggestion and Autosuggestion” page 45. ”un truc ou procédé mécanique” (‘a trick, or mechanical process’). Note that when Coué referred to his ”trick”, he was speaking of the mechanism, or ”the secret”, that was responsible for the approach’s success (as in, say, ”the trick to the hook shot is …”), he was not speaking of deceiving his subject.
 20. Wallechinsky, David. ”Emile Coué (1857–1926) French Healer.” The People’s Almanac. 2nd Ed. 1975.

 

Robert Cloninger

Robert Cloninger (född 4 april 1944) är en amerikansk psykiater och genetiker som forskat på biologisk, psykologisk, social och andlig grund för både psykisk och psykisk sjukdom. [1] [2] [3] [4 ] [5] Han är professor i psykologi och genetik och chef vid Sansone Family Center for Well-Being vid Washington University i St. Louis. [6] [7] [8] [9] Cloninger är  medlem av den biologiska och biovetenskapliga sektorns evolutionära, neurovetenskapliga och statistiska genetikprogram [6] och är erkänd som expertkliniker vid behandling av allmän psykopatologi, substansberoende och personlighetsstörningar. [7] [10]

Cloninger har forskat på genetisk, neurobiologiska orsaker för utveckling av personlighets- och personlighetsstörningar. [11] [12] [13] [14] Han identifierade och beskrev ärftliga personlighetsdrag som förutsade sårbarhet mot alkoholism och andra psykiska störningar i prospektiva studier av adopterade uppväxta utan sina biologiska föräldrar. [15] [16] [17] [18] [19] Cloninger utförde även en kopplingsstudie av normala personlighetsdrag, [20] och har utvecklat två verktyg för att mäta personlighet: TIDQ (Tridimensional Personality Questionnaire) och Temperament and Character Inventory (TCI). [ 21] [22]

År 2004 publicerade han Feeling Good: Vetenskapen om välbefinnande. [23] [24] [25] Cloninger är direktör vid Anthropedia Institute, forskningsenheten för Anthropedia Foundation. [26] I samarbete med Anthropedia hjälpte han till att utveckla DVD-serien Know Yourself. [27] [28] Cloninger har erhållit livstidsutmärkelser från många akademiska och medicinska föreningar, och är medlem i National Academy of Sciences för medicinska högskolan. [29] Han har författat eller medförfattat nio böcker och mer än fyrahundrafemtio artiklar.

Urval av publikationer

Böcker

 • Cloninger, C. R. (2004). Feeling good: The science of well-being. New York: Oxford University Press. (Italian translation with foreword by Mario Maj, Rome, CIC Edizioni Internationali, 2006).
 • Hallett M., Fahn S., Jankovic J.J., Lang A.E., Cloninger C.R., Yudofsky S.C. (Eds.) (2005). Psychogenic movement disorders: neurology and neuropsychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Cloninger, C. R., (Ed.) (1999). Personality and psychopathology. Washington, D.C.: American Psychiatric Press.
 • Cloninger C.R., Przybeck T.R., Svrakic D.M., Wetzel R.D., Richter J., Eisemann M., Richter G. (1999). Das Temperament und Charakter Inventar (TCI) manual. Frankfurt: Swets Test Services.
 • Gershon E.S. and Cloninger C.R. (Eds.) (1994). Genetic approaches in mental disorders. Washington, D.C.: American Psychiatric Press.
 • Cloninger C.R., Przybeck T.R., Svrakic D.M., Wetzel R.D. (1994). The temperament and character inventory (TCI): A guide to its development and use. St. Louis: Washington University Center for Psychobiology of Personality.
 • Cloninger C.R. and Begleiter H. (Eds.) (1991). Genetics and biology of alcoholism. Banbury Reports 33. Plainview, N.Y.: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
 • Maser J.D. and Cloninger C.R. (Eds.) (1990). Comorbidity in anxiety and mood disorders. Washington, D.C., American Psychiatric Press.

Urval av artiklar

 • Cloninger, C. R. (2013) What makes people healthy, happy, and fulfilled in the face of current world challenges? Mens Sana Monographs, 11(1), 16-24.
 • Cloninger, C. R., Zohar, A. H., Hirschmann, S., Dahan, D. (2012) The psychological costs and benefits of being highly persistent: personality profiles distinguish mood disorders from anxiety disorders. J Affective Disorder, 136(3), 758-66.
 • Cloninger, C. R., Zohar, A. H. (2011) Personality and the perception of health and happiness. J Affective Disorders, 128(1-2), 24-32.
 • Cloninger, C. R. (2009). On Well-Being: Current Research Trends And Future Directions. Editorial. Mens Sana Monographs, 6(1), 3-9.
 • Sullivan, S., Cloninger, C.R., Przybeck, T.R., Klein, S. (2007). Personality characteristics in obesity and relationship with successful weight loss. Int J Obes (Lond.), 31, 667-674.
 • Cloninger, C. R. (2006). The science of well-being: An integrated approach to mental health and its disorders. World Psychiatry, 5, 71-76.
 • Cloninger, C. R., Svrakic, D.M., Przybeck, T.R. (2006) Can personality assessment predict future depression? A twelve-month follow-up of 631 subjects. J Affective Disorder, 92 (1), 35-44.
 • Hansenne, M., Delhez, M., Cloninger, C.R. (2005). Psychometric properties of the Temperament and Character Inventory-Revised in a Belgian sample. J Person Assess, 85, 40-49.
 • Grucza, R.A., Przybeck, T.R., Cloninger, C.R. (2005). Personality as a mediator of demographic risk factors for suicide attempts in a community sample. Comprehensive Psychiatry, 46, 214-222.
 • Gillespie, N.A., Cloninger, C.R., Heath, A.C., Martin, N.G. (2003). The genetic and environmental relationship between Cloninger’s dimensions of temperament and character. Personality and Individual Differences, 35, 1931-1946.
 • Cloninger, C. R. (2003). Completing the psychobiological architecture of human personality development: Temperament, Character, & Coherence. In U. M. Staudinger & U. E. R. Lindenberger (Eds.), Understanding human development: Dialogues with lifespan psychology (pp. 159–182). Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Cloninger, C. R. (2002). The discovery of susceptibility genes for mental disorders. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 99(21), 13365-13367.
 • Cloninger, C. R. (2000). Biology of personality dimensions. Current Opinions in Psychiatry, 13, 611-616.
 • Cloninger, C. R. (1999). A new conceptual paradigm from genetics and psychobiology for the science of mental health. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 33, 174-186.
 • Cloninger, C. R., Svrakic, N. M., & Svrakic, D. M. (1997). Role of personality self-organization in development of mental order and disorder. Development and Psychopathology, 9, 881-906.
 • Cloninger, C. R. (1994). The genetic structure of personality and learning: a phylogenetic perspective. Clinical Genetics, 46, 124-137.
 • Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975-990.
 • Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., & Svrakic, D. M. (1991). The tridimensional personality questionnaire: U.S. normative data. Psychological Reports, 69, 1047-1057.

Referenser

 1. Who’s Who in the World 2009. Claude Robert Cloninger. 26th edition. New Providence, NJ. Marquis Who’s Who, 2008.
 2. Highly Cited Researchers. Claude Robert Cloninger. Version 1.5, ISI Highly Cited.com. Institute for Scientific Information, 2008.
 3. John Tierney (February 13, 2012). ”What’s New? Exuberance for Novelty Has Benefits”. The New York Times. Retrieved December 16, 2013.
 4. Tom Siegfried (February 28, 1990). ”Legacy Of Addiction”. Chicago Tribune. Retrieved December 16, 2013.
 5. Jeannette Batz Cooperman (March 2007). ”The Pursuit of Happiness”. St. Louis Magazine. Retrieved December 16, 2013.
 6. Washington University, Division of Biology & Biomedical Sciences, http://dbbs.wustl.edu
 7. Washington University Physicians, Department of Psychiatry, http://wuphysicians.wustl.edu
 8. ”Professor Robert Cloninger – new honorary doctor of psychology at the University of Gothenburg”. University of Gothenburg. Retrieved December 16, 2013.
 9. Whitney Joiner (October 2012). ”Going for It”. Whole Living. Retrieved December 16, 2013.
 10. Hellinga G, van Luyn B, Dalwijk H-J (eds.). Personalities: Master clinicians confront the treatment of borderline personality disorder. Robert Cloninger (biography and interview). Northvale NJ and London: Jason Aronson, 2001, pp. 99-120.
 11. Highly Cited Researchers. Claude Robert Cloninger. Version 1.5, ISI Highly Cited.com. Institute for Scientific Information, 2008.
 12. 5. Hellinga G, van Luyn B, Dalwijk H-J (eds.). Personalities: Master clinicians confront the treatment of borderline personality disorder – Robert Cloninger (biography and interview). Northvale NJ and London: Jason Aronson, 2001, pp. 99-120.
 13. Jeff Haden (May 14, 2012). ”9 Qualities of Remarkable Entrepreneurs”. Inc. Retrieved December 16, 2013.
 14. ”How Not to Talk to Your Kids”. New York Magazine. Retrieved December 16, 2013.
 15. Cloninger CR, Bohman M, Sigvardsson S. Inheritance of alcohol abuse: cross-fostering analysis of adopted men. Archives of General Psychiatry 1981; 38:861-869.
 16. Cloninger CR, Bohman M, Sigvardsson S. Childhood personality predicts alcohol abuse in young adults. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 1988; 12:494-505.
 17. Cloninger CR, von Knorring A-L, Sigvardsson S, Bohman M. Symptom patterns and causes of somatization in men. Genetic Epidemiology 1986; 3:171-185.
 18. ”Alcohol Abuse And Adopted Persons”. Adoption.com. Retrieved December 16, 2013.
 19. ”Classification of Alcoholics Typology Theories”. Quizlet. Retrieved December 16, 2013.
 20. Cloninger CR, van Eerdewegh P, Goate A, et al. Anxiety proneness linked to epistatic loci in genome scan of human personality traits. Am J Med Genet 1998; 81:313-317.
 21. Cloninger CR. A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Arch Gen Psychiatry 1987; 44:573-588.
 22. 11. Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry 1993; 50:975-990.
 23. Cloninger CR. Feeling good: The science of well-being. New York: Oxford University Press, 2004.
 24. ”Feeling Good”. Oxford. Retrieved December 16, 2013.
 25. ”Feeling Good: The Science of Well-Being”. BJ Psych. Retrieved December 16, 2013.
 26. ”Anthropedia Foundation”. Washington University in St. Louis. Retrieved December 16, 2013.
 27. http://anthropedia.org and http://psychobiology.wustl.edu
 28. ”Know Yourself”. Anthropedia Foundation. Retrieved December 16, 2013.
 29. Who’s Who in the World 2009. Claude Robert Cloninger. 26th edition. New Providence, NJ. Marquis Who’s Who, 2008.