Femfaktorteorin

Femfaktorteorin, eller Big-Five-teorin, är inom psykologin en personlighetsteori med utgångspunkt i påstådda universella personlighetsdrag som anses inte vara kultur- eller situationsberoende. Men något motsägelsefullt anses dagsform och situation kunna påverka utfallet av ett test. [1][2][3]

Femfaktorteorin särskiljer således fem faktorer som anses styra dessa personlighetsdrag, som man studerar och som man menar är centrala för karaktären.

Teorin utvecklades ur traitteorin av bland annat Gordon Allport, Hans Eysenck och Raymond Cattell. Teorin används ofta när man konstruerar personlighetstest. Det finns ett visst empiriskt stöd för teorin.

De fem faktorerna brukar för hågkomstens skull benämnas med akronymen OCEAN (eller alternativt CANOE) för de engelska namnen på faktorerna, och är följande

  • Openness Öppen, nyfiken, kunskapssökande, observerande, utforskande, gränsöverskridande, estetisk, skapande.
  • Conscientiousness Samvetsgrann,  regelstyrd, plikttrogen, noggrann, kvalitetsmedveten en tendens att vara självdisciplinerad, planerar och förbereder mål snarare än att agera spontant.
  • ExtraversionSocialt utåtvänd, kontaktskapande, positiv människosyn, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.
  • Agreeableness Behagfull, vänlig, omvårdande, hänsynsfull, empatisk samarbets- och grupporienterad. Människovän och öppen även mot främlingar.
  • Neuroticismkänslomässig instabilitet, orolig, präglad av rädsla för att göra fel och få kritik. Kan lätt hamna i emotionell obalans och uttrycka det med åtföljande känslor av upprördhet.

Bland kritiken som riktas mot femfaktorteorin är att den har fyra drag av allmän karaktär och ett drag av mer eller mindre sjuklig karaktär. En annan kritik är att den även blandar logik och emotioner på ett inkonsekvent sätt. Som exempel under Openness som man hävdar är känslosam men som inte alls behöver vara det snarare i sin utredande fas av öppenhet saklig och iakttagande. Dvs forskarrollens och journalisten sätt att ta sig an frågeställningar.

Beskrivningar av de särskilda personlighetsdragen för test

Öppenhet att uppleva

Öppenhet innebär en allmän uppskattning för konst, känslor [?], äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet och olika erfarenheter. Människor som är öppna för att uppleva är intellektuellt nyfiken, öppen för känslor [?], känsliga [?] för skönhet och villiga att prova nya saker. De tenderar att vi jämförelser med mer slutna människor vara mer kreativa och mer medvetna om sina känslor [?]. De är också mer benägna att ha okonventionella övertygelser.

Exempel på frågeobjekt

Jag har utmärkta idéer.
Jag är snabb på att förstå saker.
Jag använder svåra ord.
Jag är full av idéer.
Jag är inte intresserad av abstraktioner. (Omvänd)
Jag har inte en bra fantasi. (Omvänd)
Jag har svårt att förstå abstrakta idéer. (Omvänd) [40]

Samvetsgranna

Samvetsgrannhet är en tendens att visa självdisciplin, agera pliktfullt, och strävar efter att uppnå åtgärder mot eller utanför förväntningar. Det är relaterat till hur människor kontrollerar, reglerar och styr sina impulser. Höga poäng på samvetsgrannhet indikerar en preferens för planerat snarare än spontant beteende. [4] Den genomsnittliga samvetsgrannheten stiger bland unga vuxna och minskar sedan bland äldre vuxna. [5]

Exempel objekt

Jag är alltid beredd.
Jag uppmärksammar detaljerna.
Jag jobbar direkt.
Jag gillar order.
Jag följer ett schema.
Jag är krävande i mitt arbete.
Jag lämnar mina ägodelar runt. (Omvänd)
Jag gör en röra av saker. (Omvänd)
Jag glömmer ofta att sätta tillbaka sakerna på rätt plats. (Omvänd)
Jag skakar mina uppgifter. (Omvänd) [40]

Utåtriktad (Extrovert)

Utåtriktad kännetecknas av en bredd av aktiviteter (i motsats till djup), högaktiva i utåtriktade situationer och utnyttjar externa medel för att skapa energi. [6] Egenskapen präglas av uttalat engagemang i den yttre världen. Utåtriktade tycker om att interagera med människor, och uppfattas ofta som fulla av energi. De tenderar att vara entusiastiska, aktionsinriktade individer. De har hög gruppsynlighet, gillar att prata och hävda sig. [7]

Introverta har lägre sociala engagemang och energinivåer än Utåtriktade. De tenderar att verka tysta, lågmälda och mindre involverade i den sociala världen. Deras brist på socialt engagemang bör inte tolkas som blyghet eller depression. i stället är de mer oberoende av sin sociala värld än extroverta. Introverta behöver mindre stimulans än utåtriktade och mer tid för sig själva. Det betyder inte att de är ovänliga eller antisociala. snarare är de reserverade i sociala situationer. [1]

I allmänhet är människor en kombination av extroverta och introverta, enligt personlighetspsykologen Eysenck tyder det på att dessa egenskaper är kopplade på något sätt till vårt centrala nervsystem.

Exempel objekt

Jag är festens mittpunkt.
Jag har inget emot att vara centrum för uppmärksamhet.
Jag känner mig bekväm runt människor.
Jag inleder samtal.
Jag pratar med många olika personer på fester.
Jag pratar inte mycket. (Omvänd)
Jag tänker mycket innan jag pratar eller agerar. (Omvänd)
Jag gillar inte att få uppmärksamhet. (Omvänd)
Jag är tyst runt främlingar. (Omvänd)
Jag har ingen avsikt att prata i stora folkmassor. (Omvänd)

Behagfull

Den överensstämmande egenskapen återspeglar individuella skillnader i allmänhetens intresse för social harmoni. Eniga personer värderar sig för att komma överens med andra. De är allmänt hänsynsfull, snäll, generös, pålitlig och pålitlig, hjälpsam och villig att äventyra sina intressen med andra. [1] Anställda har också en optimistisk syn på mänsklig natur.

Obehagliga individer ställer sig självintresserade över att komma överens med andra. De är generellt oroade över andras välbefinnande, och är mindre benägna att utöka sig för andra människor. Ibland får deras skepsis över andras motiv att vara misstänkta, ovänliga och samarbetsvilliga. [8]

Eftersom överensstämmelse är en social egenskap, har forskning visat att ens överensstämmelse är positivt förenlig med kvaliteten på relationerna med sina lagmedlemmar. Agreeableness förutspår också positivt transformationsledarskap. I en studie som utfördes bland 169 deltagare i ledarskapsställen i en rad olika yrken, blev individer ombedd att ta ett personlighetsprov och ha två utvärderingar kompletterade av direkt övervakade underordnade. Ledare med höga nivåer av överensstämmelse var mer benägna att betraktas som transformativa snarare än transaktionella. Även om förhållandet inte var starkt, (r = 0,32, P = 0,28, p <0,01) var det det starkaste av Big Five-egenskaperna. Samma studie visade dock ingen förutsägbar kraft för ledarskapseffektivitet, vilket utvärderades av ledarens direkta handledare. [9] Samtycke har dock visat sig vara negativt relaterat till transaktionsledande ledning i militären. En studie av asiatiska militära enheter visade ledare med en hög nivå av överensstämmelse att vara mer benägna att få ett lågt betyg för transformationsledarskap. [9] Därför kan organisationen med ytterligare forskning kunna bestämma en individs möjligheter till prestanda utifrån deras personlighetsdrag.

Exempel objekt

Jag är intresserad av människor.
Jag sympatiserar med andras känslor.
Jag har ett mjukt hjärta.
Jag tar tid för andra.
Jag känner andras känslor.
Jag får folk att känna sig trygga.
Jag är inte riktigt intresserad av andra. (Omvänd)
Jag förolämpar människor. (Omvänd)
Jag är inte intresserad av andras problem. (Omvänd)
Jag känner lite bekymmer för andra. (Omvänd) Link

Neuroticism

Neurotisistisk tendens innebär ständig närvaro av negativa känslor, såsom ilska, ångest eller depression. [10] Det kallas ibland känslomässig instabilitet, och omvänt emotionell stabilitet. Enligt Eysencks (1967) teori om personlighet är neuroticism kopplad till låg tolerans för stress eller aversiva stimuli. [11] Neuroticism är ett klassiskt temperamentsdrag som har studerats i temperamentsforskning i årtionden, innan den anpassades av FFM. [12] Eftersom huvudegenskaperna hos temperamentsegenskaper är stabilitet i livet och dess neurofysiologiska grund, använde FFM-forskarna dessa egenskaper för neuroticism för att stödja deras modell. De som presterar högt i neuroticism är känslomässigt reaktiva och sårbara för stress, de tenderar också att vara lättvindiga i sitt sätt att uttrycka känslor. De är mer benägna att tolka vanliga situationer som hotande och mindre frustrationer som hopplöst svåra. Deras negativa känslomässiga reaktioner tenderar att fortsätta under ovanligt långa perioder, vilket innebär att de ofta är på dåligt humör. Neuroticism är också kopplad till ett pessimistiskt arbetssätt, förtroende för att arbetet hindrar personliga relationer och tydlig ångest i samband med arbetet. [13] Dessutom kan de som presterar högt på neuros visa mer reaktivitet i huden än de som saknar neuroticism. [11] [14] Dessa problem i känslomässig reglering kan minska förmågan hos en person som ställer sig högt på neuroticism, att tänka tydligt, fatta beslut och hantera stress. Att sakna tillfredsställelse i ens livsförlopp kan korrelera med höga neurotisistiska poäng och öka sannolikheten för [12] ​​[16], men neuroticism förändras också som svar på positiva och negativa livserfarenheter. [12] [16]

I den andra änden av skalan är individer som har låga neuroticism kännetecken mindre känsliga för att bli upprörda och mindre känslomässigt reaktiva. De tenderar att vara lugna, känslomässigt stabila och fria från ihållande negativa känslor.

Neuroticism är likartad men inte identisk med att vara neurotisk i Freudian mening (dvs neuros.) Vissa psykologer föredrar att kalla neurotikum med termen emotionell instabilitet för att skilja det från termen neurotiska i ett karriärtest.

Exempel objekt

Jag blir lätt irriterad.
Jag blir lätt stressad.
Jag blir lätt upprörd.
Jag har frekventa humörsvängningar.
Jag oroar mig för saker.
Jag är mycket mer angelägen än de flesta. [16]
Jag är avslappnad mest av tiden. (Omvänd)
Jag känner mig sällan nere. (Omvänd) Link

Referenser

1) Rothmann S, Coetzer EP (24 October 2003). ”The big five personality dimensions and job performance”. SA Journal of Industrial Psychology. 29. doi:10.4102/sajip.v29i1.88. Retrieved 27 June 2013.
2) Goldberg LR (January 1993). ”The structure of phenotypic personality traits”. The American Psychologist. 48 (1): 26–34. doi:10.1037/0003-066x.48.1.26. PMID 8427480.
3) Costa PT, McCrae RR (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
4) Costa PT, McCrae RR (1992). Neo PI-R professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
5) ”Research Reports on Science from Michigan State University Provide New Insights”. Science Letter. Gale Student Resource in Context. Retrieved 4 April2012
6) Laney MO (2002). The Introvert Advantage. Canada: Thomas Allen & Son Limited. pp. 28, 35. ISBN 978-0-7611-2369-9.
7) An Examination of the Impact of Selected Personality Traits on the Innovative Behaviour of Entrepreneurs in Nigeria”. cscanada. Canadian Research & Development Center of Sciences and Cultures. Archived from the original on 11 November 2013. Retrieved 14 November 2012.
8) Bartneck C, Van der Hoek M, Mubin O, Al Mahmud A. Daisy, daisy, give me your answer do!” switching off a robot”. Eindhoven, Netherlands: Dept. of Ind. Design, Eindhoven Univ. of Technol. Retrieved 6 February 2013.
9) Lim BC, Ployhart RE (August 2004). ”Transformational leadership: relations to the five-factor model and team performance in typical and maximum contexts”. The Journal of Applied Psychology. 89 (4): 610–21. doi:10.1037/0021-9010.89.4.610. PMID 15327348.
10) Jeronimus BF, Riese H, Sanderman R, Ormel J (October 2014). ”Mutual reinforcement between neuroticism and life experiences: a five-wave, 16-year study to test reciprocal causation”. Journal of Personality and Social Psychology. 107 (4): 751–64. doi:10.1037/a0037009. PMID 25111305.
11) 49 Norris CJ, Larsen JT, Cacioppo JT (September 2007). ”Neuroticism is associated with larger and more prolonged electrodermal responses to emotionally evocative pictures” (PDF). Psychophysiology. 44 (5): 823–6. doi:10.1111/j.1469-8986.2007.00551.x. PMID 17596178.
12) Kagan J, Snidman N (2009). The Long Shadow of Temperament. Cambridge, MA: Harvard University Press.
13) Fiske ST, Gilbert DT, Lindzey G (2009). Handbook of Social Psychology. Hoboken, NJ: Wiley.
14) Reynaud E, El Khoury-Malhame M, Rossier J, Blin O, Khalfa S (2012). ”Neuroticism modifies psychophysiological responses to fearful films”. PloS One. 7 (3): e32413. Bibcode:2012PLoSO…732413R. doi:10.1371/journal.pone.0032413. PMC 3316522. PMID 22479326.
15) Jeronimus BF, Ormel J, Aleman A, Penninx BW, Riese H (November 2013). ”Negative and positive life events are associated with small but lasting change in neuroticism”. Psychological Medicine. 43 (11): 2403–15. doi:10.1017/s0033291713000159. PMID 23410535.

16) Strack S (2006). Differentiating Normal and Abnormal Personality: Second Edition. New York, NY: Springer Publishing Company.