Etik

Etik (från gr. ethos, ‘etos’, ‘sed’) är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Ibland menar man att etik och moral är samma sak men man kan också hävda att etik är den skriva regeln om ett korrekt uppträdande emedan moral är den oskrivna för: hederlighet och rättsskaffenhet

Public domain

Ett handslag är inom många affärsuppgörelser liktydigt med en bindande överenskommelse. Att bryta en sådan bedöms som bedrägligt förfaringssätt men det är svårt att föra en juridisk process eftersom det inte finns papper på uppgörelsen. I vissa fall gäller ändå ordet men det kan vara svårt att bevisa om ord står mot ord.

Ett vardagligt exempel för moral rör köbildning. Vi vet att vi ska respektera platsen i kön men några av oss försöker ändå tränga sig före det kan betraktas som oetiskt om man bryter den skrivna regeln och det kan ses som omoraliskt, man stjäl en förmån som drabbar andra. Varken etik eller moral är detsamma som lag i juridisk mening och har därför inga formella straffsatser.

Referenser
Grenholm, Carl-Henric, Etisk teori. Kritik av moralen. Lund 2014. ISBN 978-91-44-101781.
Collste, Göran, Inledning till etiken. 3 uppl. Lund 2010. ISBN 978-91-44-05670-8

Läkarens etiska regler – Sverige

Sedan Hippokrates ed för 2000 år sedan har etiska normer varit ledstjärnor för läkarna. Medlemmar i Sveriges läkarförbund skall följa förbundets etiska regler.

Läkaren

 1. skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följa människokärlekens och hederns bud.
 2. skall handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga skall läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.
 3. skall besinna vikten av att skydda och bevara människoliv samt efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation. Läkaren får aldrig medverka till att aktivt påskynda döden.
 4. skall behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.
 5. skall respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.
 6. skall aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.
 7. får inte inleda sexuellt förhållande med en patient som står under läkarens vård.
 8. skall då så är motiverat anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.
 9. skall iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens väl.
 10. skall inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten meddela råd eller föreskrifter.
 11. får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Arvodet skall anpassa efter prestationens art och omfattning.
 12. skall utan att träda patientens intressen förnär respektera sina kollegors arbete.
 13. får aldrig på något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.
 14. skall i sin gärning bidra till att medicinska resurser användes i enlighet med dessa regler och aldrig medverka till att bereda enskilda patienter eller patientgrupper otillbörlig ekonomisk, prioriteringsmässig eller annan fördel.
 15. skall i intyg och utlåtande endast efter noggrant övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt ej kan bedömas.
 16. skall avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

Det finns också andra etiska regler som Läkarförbundet har ställt sig bakom. Du finner dem på www.slf.se