Ut ur kroppen-upplevelse (UKU)

Ut ur kroppen-upplevelse (UKU) eller Out-of-body experience (OBE) är en transpersonell upplevelse där en person verkar uppfatta världen från en plats utanför sin fysiska kropp. UKU kan beskrivas som tyngdlös förflyttning av medvetandet.
”Det är som att sväva utanför sig själv och få tillgång till omständigheter som kroppens sinnen inte kan se.” Det kallas även ”själsresa”. [1]

Termen ”out-of-body-experience” myntades 1943 av GNM Tyrrell i boken Apparitions [2] och antogs av forskare som Celia Green [3] och Robert Monroe [4] som ett alternativ till trosetiketter som ”astralprojektion” eller ”själsresa”. UKU kan från mängden dokumenterade händelser induceras av fysiskt trauma, nära döden-upplevelse (NDU), under meditation och fullständigt lugn, sömn och elektrisk stimulering av hjärnan [5]. Det kan också medvetet induceras av vissa såsom Nanci Trivellato beskrivit i sin forskning.[6] En av tio personer har redovisat UKU en gång, eller mer vanligt, flera gånger i sitt liv. [7][8]

Inom naturvetenskapen kan UKU förklaras som en dissociativ upplevelse där man inte erkänner UKU och det faktum att människor med UKU kan med unik fakta beskriva miljö och avvikande faktorer på den plats man besökt i en UKU.

Dr Kenneth Ring publicerade en vetenskaplig artikel 1993 [9] om personer med nära döden-upplevelser av en typ som kan ge stöd för oberoende medvetande. ”Utanför kroppen-upplevelser” (UKU) är ett indicium. Man observerar händelser som äger rum långt borta från den egna kroppen, ibland 100 tals mil – och redogör detaljerat för vad som händer på en möjlig avlägsen plats. Dessa dokumenterade iakttagelser kan senare verifieras av tredje part. Fenomenet kallas numer ”Trovärdig perception” och ”det är för tillfället omöjligt att förklara med modern medicinsk vetenskap”. [10][11]

Fenomenet kan jämföras med andra transpersonella ”förmågor” såsom remote viewing (klarsyn, clair voyance) och telepati.

Under sömn/vid insomnande

I många fall beskriver personer att de har haft en UKU då de ligger på gränsen till sömn, eller insomnande strax före upplevelsen. En stor andel av dessa fall avser situationer där sömnen inte var särskilt djup. Några rapporterar ett föregående lucid-drömtillstånd. [12]

Nära döden upplevelse

En annan form av spontan UKU kan ske under en nära döden-upplevelse (NDU). Patienter har rapporterat UKU vid hjärtinfarkt och vid större operationer och vid drunkningsögonblick.

Extrem fysisk ansträngning

Extrem fysisk ansträngning som höghöjdsklättring och maratonlöpning har rapporterats ge UKU.[13]

Mental induktion

Att somna fysiskt utan att förlora medvetenheten om nuet. ”Medvetandets vakenhet, kroppen sover” är allmänt känd som en orsak till UKU, frivilligt och ofrivilligt. [14] Thomas Edison använde detta tillstånd för att ta itu med problem medan han arbetade med sina uppfinningar. Han sades vila en silver dollar på huvudet medan han satt med en metallhink i en stol. När han drev bort från medvetenhet skulle myntet således falla ned i hinken och återställa hans vakenhet. [15] UKU-pionjären Sylvan Muldoon använde helt enkelt en underarm hållen vinkelrätt i sängen som ”det fallande föremålet”. [16] Salvador Dalí sägs ha använt en liknande metod för att få de märkliga visioner som inspirerade till hans målningar. Dalí börjar utveckla sin ”paranoykritiska metod”, som gör det möjligt att se och kombinera en bild med de underligaste idéerna. Verkligheten och sömnen går hand i hand i hans målningar. Det är känt att avsiktlig kontroll mellan det vakna och sovande tillståndet möjliggör spontana transepisoder. [17][18][19] Genom att sjunka djupare och djupare in i avslappning möter man så småningom en ”glidande” verklighetskänsla om sinnet fortfarande är uppmärksamt. Denna glidning rapporteras av dem som praktiserar den som att känna sig som att glidande lämna den fysiska kroppen. Djupt trance, meditation och visualisering är metodens ingredienser. Typerna av visualiseringar varierar; några vanliga analogier är att klättra på ett rep för att ”dra ut” sin kropp, flyta ur sin kropp, bli skjuten ur en kanon och andra liknande tillvägagångssätt. Denna teknik anses vara svår att använda för personer som inte kan slappna av. Ett exempel på en sådan teknik är den populära Golden Dawn ”Light of Light” -tekniken. [20]

Mekanisk induktion

Hjärnvågs-synkronisering via audio/visuell stimulering. Binaural takt kan användas för att inducera specifika hjärnvågfrekvenser, [21] särskilt de som dominerar i olika sinnen vid tillstånd av vakenhet eller kroppssömn. Binaural induktion med en ”kroppspåverkande” 4 Hertz hjärnvågfrekvens observerades som effektiv av Monroe Institute, [22] och vissa författare anser att binaural takt är signifikant stödjande för UKU-initiering när de används tillsammans med andra tekniker. [23][24] En annan teknik använder sinusformade vågpulser för att uppnå liknande resultat. Naturfolkens användande av trumma vid religiösa ceremonier antas också ge en ökad mottaglighet för ”andra världar”. [25]

Empiri: Samlade data från UKU

Läkaren Kurt Goldstein fann då han opererade hjärnskadade soldater att när han kom åt speciella områden i hjärnbarken kunde patienten uppleva att denne gick ”Ut ur kroppen” och kunde få kontakt med ”kontakt med andra sidan”. [26] ”Jag möter mina döda släktingar. Jag ser Gud!”. Goldsteins medicinska upptäckter kom att radikalt påverka hans uppfattning om människans psyke, vilket förde honom till ett samarbete med Maslow och utvecklingen av humanistisk och transpersonell psykologi.
Melvin Morse stöder Goldsteins uppfattning att det finns ett anatomiskt centrum i hjärnan för Nära döden-Upplevelse (NDU) och UKU. Morse har nedtecknat barns Nära döden-upplevelse där de beskriver kontakter med ljus och ande varelser (1991). [27] Morse drar av detta inte slutsatsen att det finns någon kosmisk Gud, endast att Gud finns som företeelse i människans hjärna. Så här skriver Göran Grip i sitt förord till Morses bok: ”Om man stimulerar ett litet väl definierat område i högra hjärnhalvan kan man hos försökspersonen utlösa praktiskt taget alla de olika momenten i en NDU som UKU, tunnelupplevelse, en värld av ljus, etc.” Grip fortsätter: ”Är Nära döden-upplevelse en process i hjärnan? Förvisso är den det. Men det är inte heller en tillräcklig förklaring. För det förklarar inte hur man kan göra korrekta iakttagelser av sin omgivning medan man är i dödens närhet och syn, hörsel och känsel är satta ur funktion”. Vad Grip säger är att en fysisk kropp som ligger utslagen omöjligt kan ha tillgång till sina ögon men ändå ser och uppfattar den medvetslösa människan via ett annat medvetandetillstånd allt som sker runt omkring henne.
Professor Pirn Van Lommel och ett team med holländska läkare utförde en omfattande studie på 344 patienter från tio sjukhus (Lancet, 2001). [28] Samtliga hade återupplivats efter hjärtstillestånd. 62 patienter (18 %) redovisade någon slags Nära döden-upplevelse. 15 hade haft en Ut ur kroppen-upplevelse och 31 hade mött döda släktingar. Lommel frågar:
-”Hur kan ett klart medvetande utanför ens kropp upplevas i det ögonblick då hjärnan inte längre fungerar, under en period av klinisk död, då EEG-kurvan är rak?”
Till och med blinda människor kunde enligt denna studie exakt beskriva miljöer, personer och sjukhusverktyg från det att hjärtat stannat tills de återupplivades.

Kritik

UKU påstås kunna induceras av hallucinogener (i synnerhet dissociativa medel). Detta har dock ifrågasatts av forskare från alla håll. Man menar att det då handlar om hallucinationer. En rad forskare har angripit fenomenet utifrån att det rör sig om hjärnskada eller psykisk sjukdom. Ingen av dem har förklarat hur det kommer sig att människor kunnat i detalj rapportera om faktiska objekt, företeelser och personers handlingar på platser där rapportörerna av UKU omöjligt kan ha varit eller ens känt till platsen. Bland kritiker hävdas att det inte förekommer vetenskapligt insamlade data eller någon vetenskaplig teori för fenomenet som kan prövas. Detta är dock inte sant. I själva verket är insamlade data av den storleken att fenomenet för länge sedan är att betrakta som validerat enligt naturvetenskapliga krav.

Empiri och data

Göran Grip skriver i sitt förord till Morses bok: [27] ”Om man stimulerar ett litet väl definierat område i högra hjärnhalvan kan man hos försökspersonen utlösa praktiskt taget alla de olika momenten i en NDU som UKU, tunnelupplevelse, en värld av ljus, etc.” Grip fortsätter: ”Är Nära döden-upplevelse en process i hjärnan? Förvisso är den det. Men det är inte heller en tillräcklig förklaring. För det förklarar inte hur man kan göra korrekta iakttagelser av sin omgivning medan man är i dödens närhet och syn, hörsel och känsel är satta ur funktion”. Vad Grip säger är att en fysisk kropp som ligger utslagen omöjligt kan ha tillgång till sina ögon men ändå ser och uppfattar den medvetslösa människan via ett annat medvetandetillstånd allt som sker runt omkring henne. Grips iakttagelse och beskrivning stämmer med min hypotes om ett oberoende sinne. Andra forskare menar att en sårad och hotad kropp möjligen också är mer benägen att utsätta medvetandet för transpersonella upplevelser. Här blir psykolog Kersti Wistrands forskning intressant. Hon har intervjuat kvinnor som föder och intresserat sig för att beskriva deras transpersonella upplevelser. [29]

Teoribildning

Det oberoende medvetandet kan förklaras som själens medvetande men det finns också andra begrepp såsom mindbody och astralkropp. Dessa begrepp kan vara omskrivningar för att komma ifrån den religiösa belastningen av själ. Men själ behöver inte ses som ett religiöst attribut. Det kan enklast förklaras som livets ande och samtidigt oberoende livet eftersom själen är vaken även hos en fysiskt utslagen människa.

Under 1999 presenterade forskarutövare Wagner Alegretti och Nanci Trivellato vid första internationella forumet för medvetenhetsforskning i Barcelona preliminära undersökningar av en online-undersökning om erfarenheter utanför kroppen som svarats av internetanvändare som är intresserade av ämnet, således inte ett prov som är representativt för den allmänna befolkningen. [30]

1 007 (85%) av de första 1 185 respondenterna rapporterade att de hade haft en UKU. 37% hävdade ha haft mellan två och tio UKU. 5,5% hävdade mer än 100 sådana erfarenheter. 45% av dem som rapporterade en UKU sa att de framgångsrikt inducerade minst en UKU med hjälp av en specifik teknik. 62% av deltagarna som hävdar att de haft en UKU rapporterade också att de hade haft en icke-fysisk flygning. 40% rapporterade att de upplevde fenomenet att se sin egen fysiska kropp medan den befann sig utanför kroppen och 38% hävdade att de hade upplevt att de gått genom fysiska föremål som väggar. De vanligast rapporterade förnimmelser som upplevdes i samband med UKU var en känsla av fallande, flytande, sjunkande, domningar, ljudsensationer, stickningar, klarseende  och lugn.

Referenser

1) Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives, Ph.D. Michael Newton (first edition 1994, fifth 2003) Llewellyn Publications, Minnesota USA.
2) G. N. M. Tyrrell, Apparitions, Gerald Duckworth and Co. Ltd, London, 1943, pp. 149. ISBN 978-1169831537
3) C.E. Green, Out-of-the-body Experiences, Hamish Hamilton, London, 1968. ISBN 978-0345248435
4) Aspell, Jane; Blanke, Olaf. (2009). Understanding the out-of-body experience from a neuroscientific perspective in Psychological Scientific Perspectives on Out of Body and Near Death Experiences Psychology Research Progress. New York: Nova Science Publishers. ISBN 978-1607417057
5) Brent, S. B. ( 1979). Deliberately induced, premortem, out-of-body experiences: An experimental and theoretical approach.
6) Wistrand K. (2019) ”Hur UKU förändrade mitt liv”, Ted talk, Nanci Trivellatos föreläsning om ut-ur-kroppenupplevelser, Humanism & Kunskap, Länk
7) Blackmore, Susan (1984). ”A Postal Survey of OBEs and Other Experiences”.
”(Aug. 24, 2007) First Out-of-body Experience Induced In Laboratory Setting”. ScienceDaily. 2007-08-24. Retrieved 2011-10-06.
8) Gabbard, G. O., & Twemlow, A. W. (1984). With the eyes of the mind: An empirical analysis of out-of-body states. New York: Praeger Scientific. ISBN 978-0030689260
9). K Ring & M Lawrence (1993) Further Evidence for Veridical Perception During Near-Death Experiences. Journal of Near-Death Studies.
10). Veridical perception. Further Analysis of the Veridical Element of Pam Reynolds’
11) B. Peratt, Tolv Sinnen, första upplaga 2012 andra uppl 2015 sid 289
12) ”SOBEs”. Oberf.org.
13) Metzinger (citing Alvarado), 2005 ”Out-of-Body Experiences as the Origin of the Concept of a ‘Soul'”, Mind & Matter 3(1), p. 65.
14) Focus 10: Mind Awake/Body Asleep. Frederick Aardema (2012).
15) Pre-Grams of Tomorrow dreams as pathway to a New World Perspective: Forrer, Kurt
16) Hereward Carrington, Sylvan Muldoon. (1981). The Projection Of The Astral Body. Weiser Books. ISBN 978-0-87728-069-9
17) ”Journeys out of the Body”, 1972, Robert Monroe, p. 207-210, ISBN 0-285-62753-8
18) ”Astral Dynamics: The Complete Book of Out-of-Body Experiences”, 2009, Robert Bruce, p. 208-9, ISBN 978-1-57174-616-0
19) The Vigil Method Frederick Aardema (2012).
20) ”The Art and Practice of Astral Projection”, 1974, Ophiel, ISBN 978-0-87728-246-4
21) The Effects of Hemi-Sync on Electrocortical Activity, Sadigh and Kozicky (1993); Using the Whole Brain, (pp 217-226). Norfolk, VA: Hampton Roads.
22) Campbell, Thomas, 2007, ”My Big TOE”, p75,79. ISBN 978-0-9725094-6-6
23) Buhlman, William, 2001, ”The Secret of the Soul”, p198. ISBN 978-0-06-251671-8
24) Bruce, Robert, 2009, ”Astral Dynamics: The Complete Book of Out-of-Body Experiences”, p164. ISBN 978-1-57174-616-0
25) Haven, Janine. (2006). At a Glance’ Religious and Spiritual Competency for Psychotherapists. AuthorHouse. ISBN 978-1425906849
26) Goldstein, K. (1934/1995) The organism: A holistic approach to biology
derived from pathological data in man. New York: Zone Books.
27) Morse, M. (1991) Närmare ljuset. Natur & Kultur.
28) Pirn van Lommel Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands, Volume 358, ISSUE 9298, P2039-2045, December 15, 2001
29) Medvetandet och döden: En antologi om nära-döden-fenomen och utomkroppsliga upplevelser. Kersti Wistrand, Jan Pilotti, Natur och Kultur, 1982.
30) preliminary findings”. Out-of-body-experience.org. Archived from the original on 2008-09-25.

Annonser

Livet efter detta, filmen

Livet efter detta, är en amerikansk dramafilm från 2010 regisserad av Clint Eastwood, och producerad av Steven Spielberg. Engelsk originaltitel Hereafter baserad på Peter Morgans manus. IMDb

Historien baseras på vad en nära döden upplevelse (NDU) kan innebära och vilka fenomen och medvetandeförändringar en sådan kan föra med sig.

Filmen tar också upp sociala, mentala och karriärmässiga svårigheter som medialitet kan leda till särskilt för den mediala (psychic) som har att möta en omgivning av trångsynthet och rädsla. Här visar också filmen att skepticism har sitt berättigande på grund av charlataner (falska medier) som utnyttjar människors sökande efter tröst.

Filmen har tre parallella berättelser dels om en pojke, sedan en kvinnlig journalist och så en man som alla påverkats av döden på olika sätt. Mannen George, spelad av Matt Damon, är medial sedan en sjukdom som barn då han upplevde en ndu (nära döden upplevelse) men som fått nog av denna ”gåva” som han istället kom att betrakta som en plåga. Han har flytt en verksamhet som medium för att istället bli fabriksarbetare.

Den franska journalisten Marie, spelad av Cécile de France, är med om en nära-döden-upplevelse i en tsunamikatastrof, som förändrar hennes perspektiv på tillvaron. Hon möter oförståelse hos medarbetare och chefer som betraktar hennes upplevelse som fantasier. – ”Om det vore verklighet så borde väl fler ha upptäckt och skrivit om det!?”

I sitt sökande efter svar finner hon en läkare och forskare som arbetar på hospis. Läkaren tillerkänner henne att upplevelserna är desamma som hon har stött på hos patienter som återupplivats. Denne läkare uppmanar journalisten att utnyttja sitt kändisskap för att visa på en verklighet som många inte vill erkänna eller inte tror på.

Marie återvänder till sin TV-redaktion där hon har tagit initiativ till ett uppdrag att skriva en bok om en känd fransk politiker (Mitterand) men sedan väljer hon istället att skriva boken utifrån sina upplevelser under och efter tsunamin. Hennes uppdragsgivare blir upprörd över att inte få ett resultat som han beställt och förväntat sig men hjälper henne ändå att få boken publicerad. Det rullar igång en händelseutveckling som länkar ihop filmens tre huvudpersoner.

De engelska tvillingbröderna, i de allra första tonåren, lever tillsammans med sin alkoholiserade mor och är under en process av att bli omhändertagna av socialen. När Jason dör i en bilolycka söker Marcus desperat efter kontakt med han själ. Han besöker en bokmässa i London där den kvinnliga journalisten håller ett föredrag om sin bok. Där dyker också George upp som flytt USA.

Dessa tre personers vägar korsas på denna bokmässa och det leder in dem på nya vägar av möjligheter.

Filmen blev Oscarsnominerad för bästa specialeffekter.

Kommentarer

I Wikipedia beskrivs den som en fantasyfilm och förnekar därmed att den skulle kunna ha en verklig bakgrund. Detta går i linje med den historieförfalskande wikipediaguerillan som övervakar Wikipedias artiklar som berör sådana ämnen.

Intervjuer med filmens författare Peter Morgan och kommentarer speglar återhållsamhet från att tillstå att filmen skulle skildra en möjlig verklighet. Några använder begrepp som ”intuitivt skrivande” och att ”det är lätt att lura sig själv”. En kommentar till det är att allt författarskap sker intuitivt. Intuition baseras på erfarenhet, kunskap och kompetens. Inom forskningsvärlden har man studerat intuitionen hos stridspiloter, läkare och schackspelare (Dreyfus) och tagit fram en modell för hur det kan studeras vilket är beskrivet i boken Tolv Sinnen (Börje Peratt 2012). Där refereras också till ett antal framgångsrika författare som tillstår att det fått hjälp av sina ”himmelska makter”.
Fantasi är något helt annat än intuition även om den också kan vägledas av intuition. ”Fantasi hittar på intuition följer en bana av logik.” (Citat, Försök igen, Börje Peratt).

Greysons NDU skala

Nära Döden Upplevelser (NDU) kan beskrivas och formuleras med hjälp av en skala av frågeställningar som rör just kända markörer för nära döden upplevelser.

Greysons NDU skala är uppställd så att intervjun följer ett schema av frågor, lika för alla. Man får då fram jämförbara data.
1. Verkade tiden gå snabbare eller sakta ned?
2. Gick tankarna fortare?
3. Kom tidigare händelser tillbaka?
4. Verkade du plötsligt förstå allt?
Sedan följer frågor av känslomässig natur som – Kände du harmoni och enighet med hela universum? Därpå följer paranormala inslag.
– Var dina sinnen mer levande och klara än vanligt? – Kom scener från framtiden till dig? -Såg du döda eller religiösa andar?
Ut ur kroppen-upplevelse tas också upp, men kan beskrivas på lite olika sätt, liksom hur minnen upplevs och uppfattas. Prekognition och händelser i framtiden kanske är det starkaste beviset, om händelserna inträffar och kan bekräftas. Flera i Greysons skala omnämnda Nära döden-upplevelser kan förekomma i dröm och även i fullt friskt och vaket tillstånd. Det kallas då extrasensorisk perception (ESP), vilket står för mycket speciell varseblivning via något eller flera oberoende sinnen. Ett vanligt fenomen strax innan döden inträder, är att livet passerar revy. Påfallande många, som vaknat upp efter att ha varit nära döden, kan berätta att de återupplevt sitt livs viktigaste ögonblick och relationer under loppet av någon sekund.

Utdrag ur Tolv Sinnen av Börje Peratt

Referenser

Holden, J.M. Greyson, B. James, D. (2009) The Handbook of Near-Death Experiences: Thirty Years of Investigation. Praeger Publishers

Nära döden-upplevelse (NDU)

Nära döden-upplevelse (NDU), Near-death experience (NDE) är ett tillstånd som kan inträffa då människan befinner sig i en svår fysisk eller mental situation då livet är allvarligt hotat till och med vid rapporterad klinisk död/clinical death. Not 1

In Dutch prospective studies on near-death experiences (NDE) in survivors of cardiac arrest, 18% of the 344 included patients reported such an experience of enhanced consciousness during the period of unconsciousness, during clinical death, during a transient functional loss of the cortex and the brainstem. LÄNK

Människor påstås således ha haft nära döden upplevelser då hjärnan anses vara död.LINK Förutsättningen för att en sådan upplevelse ska kunna rapporteras är att människan som haft tillståndet i praktiken aldrig varit klinisk död (enligt Jan Pilotti, Göran Grip m fl) men återvänder till livet och kan berätta vad man upplevt. [1] Möjligen finns här olika synsätt på klinisk död och clinical death.

NDU med dess erfarenheter omfattar transcendentala tillstånd, däribland en absolut frigörelse från kroppen och att man uppfattar sig sväva ovanför sin kropp, ”utanför kroppen upplevelse” (UKU), och kan iaktta det som sker från ”taket”. Möjligheten för sådan varseblivning kan förklaras med ”oberoende sinnen” och ett ”oberoende medvetande”, dvs vi har tillgång till sinnen och ett medvetande oberoende av den fysiska kroppen. Nära tillhands att förklara det med är att den fysiska kroppen även har en själskropp/mindbody/oberoende medvetandeentitet mm. Om det finns en entitet såsom en själ och den lämnar detta övervakande tillstånd som UKU kan innebära och istället går mot ”andra sidan” över gränsen in i ”himlen” (ett begrepp för att omskriva fasen då man är på väg att dö) så beskriver de som säger sig ha upplevt detta en ny fas. Positiva känslor kan vara totalt lugn, säkerhet, värme, ett universellt gudomligt ljus och att man om man inte vandrar ensam kan möta andra ”själar”, kära och nära från andra sidan eller helt enkelt en andlig eller gudomlig varelse som ber en återvända till livet eftersom man har uppgifter kvar att utföra.

Terminologi och begreppets historik
Den franska termen expérience de mort imminente (erfarenhet av överhängande död) föreslogs av den franska psykologen och epistemologen Victor Egger [2] som ett resultat av diskussioner på 1890-talet bland filosofer och psykologer om bergsklättrares berättelser om dödshotet under fall. [3] År 1892 rapporterade Albert Heim en serie subjektiva observationer av arbetare som faller från byggnadsställningar, klättrare som fallit från höga höjder eller andra personer som hade kommit nära döden (nära drunkningar, allvarliga olyckor) och krigssoldater som drabbats av svåra skador. Detta var också första gången fenomenet beskrivits som kliniskt syndrom. [4] År 1968 publicerade Celia Green en analys av 400 första handsvittnen som haft erfarenheter utanför kroppen (UKU). [5] Detta representerade det första försöket att tillhandahålla en taxonomi av sådana erfarenheter, sedd helt enkelt som avvikande perceptuella erfarenheter eller hallucinationer. År 1969 publicerade Elisabeth Kübler-Ross, schweizisk-amerikansk psykiater och pionjär i nära dödenstudierna, sin banbrytande bok On Death and Dying (1969) om: hur de döende berättar för läkare, sjuksköterskor, prästerskap och sina egna familjer. Kübler-Ross-modellen säger att när en person står inför förestående död eller andra extrema, fruktansvärda öden (som personen ser det), så kommer han eller hon att uppleva en rad känslomässiga faser: förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. I sitt omfattande intervjuarbete kunde Kübler-Ross inte ungå att stöta på mängder av berättelser om ”nära-döden-upplevelser”, något som hon benämnde ”Astral projektion”. Hon föreläste och deltog i debatten även på detta område, som av dåtidens oförstående vetenskapsetablissemang förklarades som hallucinationer orsakade av syrebrist i hjärnan och katalogiserades som parapsykologi.

Psykiatrikern Raymond Moodys, använde 1975 termen Near-death experience (NDE) som ett paraplynamn för de olika delarna av kroppsupplevelser, ”panoramavy”, ljus, tunnel eller gränsöverskridande (till andra sidan). [4] Begreppet hade då redan använts av John C. Lilly 1972.

Forskning

Chris Carter som forskat i NDU hävdar att:

-”konsekvent, reproducerbara bevis redan har lagts fram. Om detta var något annat område för vetenskaplig sammanställning av framlagda data skulle ifrågasättandet ha lösts för decennier sedan.”

En jordbävning den 28 juli 1976 kl 03:42 på morgonen i Tangshan i Kina utplånade en femtedel av staden. Tusentals människor dog, men 81 svårt skadade som räddades från ett tillstånd nära döden undersöktes och intervjuades. 32 (40 %) av dessa berättade om olika Nära döden-upplevelser. För att tolka svaren användes Greysons NDU-skala (Near Death Experience Scale, 1983) som konstruerats av Greyson m fl. De kinesiska forskarna har senare jämfört sina iakttagelser med liknande studier från andra håll i världen och funnit att resultaten avviker något. Man drar av detta slutsatsen att NDU påverkas av etnisk tillhörighet, religiös och kulturell bakgrund. Även psykiskt normaltillstånd kan påverka typ av Nära döden-upplevelse. (Feng Zhi-ying, Liu Jian-xun 1992) [6]
Citat/Utdrag ur ”Tolv Sinnen” av Börje Peratt [7]

Nära döden upplevelser har dokumenterats av ett stort antal läkare och forskare några nämns här:  Raymond Moody, [8] läkare som professor Melvin Morse,[9] neuropsykiater Peter Fenwick [10], psykolog Kersti Wistrand, läkare Jan Pilotti, [11] neurolog Eben Alexander [12] och hjärtläkaren Sam Parnia [13] vars AWARE study [14] avsåg att fånga in döendes uppmärksamhet utanför kroppen men där den vetenskapliga designen ifrågasattes och projektet har inte heller gett resultat av värde. [15]

Förklarande länkar

 • Raymond Moody Dr. Raymond Moody’s Near-Death Experience Research Länk
 • Medvetandets Uppkomst
 • Near Death Experience Research Foundation (Stiftelsen för Forskning i Nära-dödenupplevelsen). Länk

Film

Livet efter detta, är en amerikanskt dramafilm från 2010 regisserad av Clint Eastwood, och producerad av Steven Spielberg. Engelsk originaltitel Hereafter baserad på Peter Morgans manus.
Filmen framstår som en initierad skildring om vad en nära döden upplevelse (NDU) kan innebära och vilka fenomen och förmågor den kan bära med sig. I Wikipedia har man fått för sig att det är en fantasyfilm och förnekar därmed att den skulle handla om en realism. Detta går i linje med den historieförfalskande wikipediaguerillan som övervakar Wikipedias artiklar som berör sådana ämnen.

A Dog´s Purpose – om en hunds själavandring, är en Lasse Hallströmfilm baserad på W. Bruce Camerons bästsäljande roman och berättar historien om en hunds själavandring som inkarnerar till olika hundraser och hamnar hos olika mattar och hussar. Den beskriver inte NDU men den tar upp frågan om själen. Och antagandet går ut på att om en människa har själ så har djur också sen själ och det i sin tur förutsätter ett ”oberoende medvetande”. Dvs ett medvetande oberoende av fysiskt liv och med andra förutsättningar än vad dagens naturvetenskap kan förklara.

Dokumentär som beskriver fenomenet NDU.
The day I died”, en BBC-dokumentär återberättar hur den amerikanska sångerskan Pam Reynolds 1991 genomgick en spektakulär hjärnoperation. Ingreppet krävde att andningen och hjärtat stoppades och kroppen försattes i ett tillstånd av klinisk död under 60 minuter! Utan att något blod strömmade i hjärnan, med igentejpade ögon och proppar i öronen har hon beskrivit hur hon iakttog, från ett fågelperspektiv, operationen och hörde ljud och den dialog som pågick inom läkarlaget. Intervjuer med inblandade läkare och med Pam själv skänker en stark trovärdighet till återberättelsen.”

TV

 • Malou Efter tio; Veckans tema (30 jan 2012) var nära döden-upplevelser. Jenny Sands svävade mellan liv och död i fem veckor, i programmet berättar hon sin historia. Peter Strang, professor i pallitiativ medicin och Göran Grip, narkosläkare, berättar om sina erfarenheter av att jobba nära döden.

Böcker

Liv efter döden?: om parapsykologin, mystiken och döden, Jacobson, Nils-Olof (1971). Göteborg: Zinderman. Libris 772531
“Medvetandet och döden”, Wistrand, K, & Pilotti, J (1982) Natur och kultur Libris 7228280 ISBN 91-27-01223-9
Till himlen och tillbaka : en neurokirurgs nära döden-upplevelse. Eben Alexander
Tolv Sinnen, Peratt, Börje (2012). Enebyberg. ISBN 978-91-977880-2-1 Provläs

Not 1

Det finns i Sverige kritik framförd mot denna senare begreppsanvändning, ”clinical death”, och läkaren Jan Pilotti liksom narkosläkaren Göra Grip hävdar att det aldrig kan ha varit frågan om klinisk död.

Referenser

1) The Near-Death Experience: Diagnosis and Treatment Of a Common Medical Syndrome LINK
2) Egger, Victor (1896). ”Le moi des mourants”, Revue Philosophique, XLI : 26–38.
3) J. Bogousslavsky, M. G. Hennerici, H Bazner, C. Bassetti (Eds.) (2010). Neurological Disorders in Famous Artists, Part 3. Karger Publishers. p. 189. ISBN 9783805593304.
4) Greyson, Bruce (2014). ”Chapter 12: Near-Death Experiences”. In Cardeña, Etzel; Lynn, Steven Jay; Krippner, Stanley. Varieties of anomalous experience : examining the scientific evidence (Second ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association. pp. 333–367. ISBN 978-1-4338-1529-4.
5) Green, C., Out-of-the-body Experiences, London: Hamish Hamilton, 1968.
Schlieter, Jens (2018). What is it like to be Dead? Near-death Experiences,
6) Feng, Zhi-ying och Liu, Jian-xun. (1992) Near-death experiences among survivors of the 1976 Tangshan earthquake. Journal of Near-Death Studies. Publisher Springer Netherlands
7) Medvetandets Uppkomst Tolv Sinnen
8) Moody, Raymond (1975). Life After Life. Mockingbird Books. ISBN 978-0-89176-037-5.
9) Morse, M; Conner, D; Tyler, D (June 1985). ”Near-death experiences in a pediatric population. A preliminary report”. Am. J. Dis. Child. 139 (6): 595–600. doi:10.1001/archpedi.1985.02140080065034. PMID 4003364.
10) Parnia, S.; Waller, D. G.; Yeates, R.; Fenwick, P. (2001-02-01). ”A qualitative and quantitative study of the incidence, features and aetiology of near death experiences in cardiac arrest survivors”. Resuscitation. 48 (2): 149–156. doi:10.1016/s0300-9572(00)00328-2. PMID 11426476.
11) Peratt, B., (2014) Medvetandet och döden ett vetenskapligt pionjärarbete av Kersti Wistrand och Jan Pilotti del 1 Länk
12) Parnia, Sam (2014-11-01). ”Death and consciousness–an overview of the mental and cognitive experience of death”. Annals of the New York Academy of Sciences. 1330: 75–93. doi:10.1111/nyas.12582. PMID 25418460.12)
13) UK Clinical Trials Gateway. Primary Trial ID Number 17129, entitled ”AWARE II (AWAreness during REsuscitation) A Multi-Centre Observational Study of the Relationship between the Quality of Brain Resuscitation and Consciousness, Neurological, Functional and Cognitive Outcomes following Cardiac Arrest” Last updated May 3, 2016. Page archived May 9, 2016
14) AWARE NDE Study | Psi Encyclopedia”.
15) Final day of TSC Near death experience? What! LINK

Transpersonella fenomen

Transpersonella fenomen kan beskrivas utifrån ett antal kännetecknande faktorer. De utgör delar som alla eller några kan inträffa under samma transpersonella upplevelse.

 • Tidslöshet, den linjära tidsuppfattningen försvinner, ”Allt är Nu”.
 • Rumslöshet, rumsliga gränser försvinner. All förflyttning är möjlig och ifrågasätts inte.
 • Verkligheten som speglas i upplevelsen känns ‘verkligare’ och rikare än vår ‘vanliga’ verklighet.
 • Kunskapsförmedlande, man får insikt på kognitiv nivå. Det innebär att man upplever sig ta del av sanningar som man inte visste om tidigare.
 • Frid, kärlek, en upplevelse av fullkomlighet som går bortom allt individen tidigare medvetet upplevt.
 • Förändrande av värderingar och insikter som leder till omfattande personlighetsförändring.
 • Motsatser förändras och upphör.
 • Gåva, upplevelsen kan inte viljemässigt skapas, den ‘ges’.

Zen´s Satori-upplevelse, ”upplysningen”

… Roshin [=lärare i Zen] betraktade mig med inträngande falkögon när jag steg in i rummet, gick fram till honom, … … och sedan satte mig framför honom i ett spänt, upprymt sinnestillstånd … … ‘Världsalltet är Ett’, började han, och varje ord borrade sig som en gevärskula rätt in i mitt medvetande. ‘Sanningens måne’ – plötsligt försvann roshin, rummet och vartenda föremål i en omtumlande svallvåg av upplysning och jag övergöts med en strålande, outsäglig härlighet … I ett flyktigt ögonblick av evighet var jag ensam – jag allena existerade … Så flöt roshin in i blickfältet. Våra blickar möttes och förenades, och vi brast ut i skratt … ‘Jag har det nu! Jag vet! Det finns ingenting, absolut ingenting. Jag är allting och allting är ingenting!’ utropade jag mera för mig själv än till roshin, reste mig och gick ut … ”(Zens Tre Pelare, Kapleau,1984, s.248)

Nära döden-upplevelser (NDU) omfattar flera transpersonella fenomen till dem hör Utanför-kroppen-upplevelse (UKU)

Peak Experience

”Maximalupplevelsen har sitt eget inneboende värde; den är ett mål i sig själv. Upplevelsen är perfekt, fulländad och sig själv nog. Den är alltid bra och önskvärd och känns aldrig som nånting ont och obehagligt. Många författare har framställt maximalupplevelser som nånting så värdefullt, att de, hur sällan de än förekommer, gör livet värt att leva. Även Maslow´s försökspersoner beskrev dem som ett av de yttersta målen i livet. (Därför är det obegripligt, menar Maslow, att så många psykologer inte vet om deras existens eller också ställer sig likgiltiga inför dem eller påstår, att maximalupplevelser inte går att studera.)”(Pia Eerikäinen,1982,s.22..)

Börje Peratt anser å andra sidan att det finns liknande peak experince som inte alls upplevs behaglig men som kan ha positiv effekt på andlig utveckling. (Tolv Sinnen, 2012, s. 208)

Bergson beskriver också något som närmast kan betraktas som maximal-upplevelse, detsamma som Maslows Peak experience, och han kallar den del av psyket som kan uppleva detta tillstånd för det transcendenta Självet.
– ”Den inre upplevelsen av det transcendenta Självet, och dess intima förbindelse och förening med det personliga jaget, ger dem som har den en känsla av mening och inre expansion, vetskap om att på ett eller annat sätt ta del i det gudomliga varandet. I de religiösa traditionerna och andliga lärorna från alla tidsåldrar finner man ett stort antal exempel på detta tema, ibland formulerade i djärva termer. I bibeln finns den uttryckliga meningen:
-Jag säger er; Ni är gudar och alla är Ni barn av det Yttersta Högsta.”

Referenslista

Tidskrift: The Journal of Transpersonal Psychology, ed. Miles A. Vich (1987), Stanford, California (= JTP nedan)
Armstrong, T., (1984), ”Transpersonal experience in chilhood”, JTP 2/84
Assagioli, R., (1975), ”Psychosynthesis”, Turnstone, London
Bergson, H. (1911) Creative Evolution New York: Henry Holt and Company
Brown, D. P. & Engler, J., (1980), ”The stages of mindfulness meditation: A validation study”, JTP 2/80
Brown, D. P., (1986), ”The stages of meditation in crosscultural perspective”, i ”Transformations of consciousness” ed. Wilber, Shambala, Boston & London
Butcher, P. , (1986), ”The phenomenological psychology of J. Krishnamurti”, JTP 1/86.
Deikman, A.J., (1986), ”Det observerande självet”, Natur o Kultur, Borås
Dubs, Greg, (1987), ”Psycho-spiritual development, Zen-Buddhism: …..”, JTP 1/87
Epstein, M., (1986), ”Meditative transformations of narcissism”, JTP 2/1986
Eerikäinen, P., (1982), ”‘Peak-experience’, Maximalupplevelse”, TP 200-uppsats, Institutionen för tillämpad psykologi, Lund
Jacobson, N-O., (1979), ”Liv efter döden?”, Zindermans, Uddevalla
Kapleau, P., (1984), ”Zens tre pelare”, Livskraft/Via Förlagsgemenskap, Avesta
Ljungqvist, Hans, (1985) , ”Den transpersonella upplevelsen” , Institutionen för tillämpad psykologi, Lund
Maslow, A., (1968), ”Toward a psychology of being”, Princeton, New York
Meadow, M.J. & Culligan, K., (1987), ”Congruent spiritual paths: … ”, JTP 2/87
Meyer, G.,Roshi, (1988), Föredrag vid meditationsintensiv 23 – 28/2, Båstad
Peratt, B., (2012). Tolv Sinnen. Visam AB, Enebyberg.
Richter, A., ”Forskningen kring nära-döden-fenomen …”, paper vid steg-1-utbildningen, vuxenpsyk., Falun
Wilber, K., (1986), ed., ”Transformations of consciousness”, Shambala, Boston & London
Yamada Roshi, (1986), ‘Zen och Religion’ i ‘Zenvägen’ nr 21 (april – 86), red. Henrik Karlsson, Uppsala